— (279)

دانشکده مهندسی صنایع ارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حملونقل هوایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک محمدرضا…

— (195)

دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي شيمي (گرايش مهندسی گاز) کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص مدل چاه هاي افقي در مخازن…

— (194)

دانشکده علوم پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی فیزیک- هسته ای بررسی واپاشی دو بتایی به کوشش راضیه شریف زاده استاد راهنما دکتر زهره کارگر 137731538925500اسفند 1390 1348740635000 15011406286500 به…

— (193)

تمامی حقوق مادّی و معنوی مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوریهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به دانشگاه محقق اردبیلی میباشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت…

— (192)

دانشكده ادبيات و علوم انساني پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد در رشته‏ی فرهنگ و زبان‏های باستانی عنوان: بررسی متن پهلوی ماه فروردین، روز خرداد (حرف‏نویسی، آوانویسی، ترجمه، یادداشت‏ها، اسطوره‏شناسی و واژه‏نامه‏ی ریشه‏شناختی) به…

— (191)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: فناوری اطلاعات – گرایش مهندسی فناوری اطلاعات عنوان/موضوع: ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستمهای توزیع…

— (189)

2190750140970 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی عنوان/ موضوع: سیستم عامل تحت وب سازمانی…