— (325)

228609969500
دانشکده فنی
گروه مهندسی نساجی
گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف
تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لولههای کربنی/ پلیمر رسانا
از:
مهدیه اردشیری لاجیمی
استاد راهنما:
دکتر وحید متقیطلب
اسفند 93
تقدیم به دو فرشته زندگیم:
پدر و مادر عزیزم
آنان که وجودم برایشان همه رنج و وجودشان برایم همه مهر است. توانشان رفت تا به توانایی برسم و مویشان سپید گشت تا روی سپید بمانم. آنان که فروغ نگاهشان، گرمی وجودشان، روشنی رویشان و غروب غمهایشان سرمایههای جاودان زندگی من است، آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان متجلی گشت. در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین مینهم و با قلبی مملو از عشق، محبت و خضوع بر دستان پر مهر و محبتشان بوسه میزنم.
تقدیر و تشکر
الهی ادای شکر تو را هیچ زبان نیست و دریای فضل تو را هیچ کران نیست، هدایت کن بر ما راهی که بهتر از آن نیست. بیگمان تقدیر از کسانی که سبزترین اندیشهها را در وجود انسان میگسترانند، کاری دشوار و غیر ممکن است و دست به دامان الفاظ و کلمات شدن تنها بخش ناچیزی از عظمت و بزرگواری این عزیزان را میتواند بیان نماید. لازم میدانم مراتب سپاس صمیمانه خود را از استاد محترم جناب آقای دکتر وحید متقیطلب که با راهنماییهای ارزشمند خود ذهن مرا به جنبش واداشتند و در تمام طول مدت پایاننامه با رهنمودهای ارزنده خود راهگشای اینجانب بودهاند، ابراز دارم. همچنین از اعضای خانوادهام که همواره مایه دلگرمی و امیدواری من بودند، تشکری ویژه دارم.
از جناب آقای دکتر نوروزی و همچنین دکتر اکبری که زحمت بازبینی و داوری این پایان نامه را به عهده داشتهاند، کمال تشکر را دارم.
از آقای مهندس صابری و همهی افرادی که به نوعی در این پژوهش دخیل بودهاند و نام آنها از قلم افتاده پوزش میطلبم و مراتب تشکر خود را ابراز میدارم. امیدوارم نتایج حاصل از این تحقیق در جهت پیشرفت این علم و کارهای آینده موثر واقع شود.
مهدیه اردشیری لاجیمی
اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه
فهرست مطالب
فصل اول
TOC o “1-5” h z u 1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902843 h 111-1-تعریف کامپوزیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902844 h 111-2-تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902845 h 111-3-تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف…………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902846 h 111-4-کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیمر رسانا…………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902847 h 121-4-1-کامپوزیتهای نانولوله-پلیانیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902848 h 131-4-1-1-برهمکنشهای نانولوله/پلیانیلین …………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902849 h 131-4-1-1-1-برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدارنشده………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902850 h 131-4-1-1-2-برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدار شده………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902851 h 141-4-2-روشهای سنتز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902852 h 141-5-کاربرد کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیمر رسانا…………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902853 h 151-6-نقش و خصوصیت الکترود مقابل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902854 h 151-6-1-مشکلات سلولهای خورشیدی رنگ حساس………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902855 h 161-7-تکمیل منسوج توسط پلیمرهای رسانا…………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902856 h 161-7-1-تکمیل منسوج توسط پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902857 h 171-7-1-1-پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902858 h 171-7-1-2-کاربرد پلیمر رسانای پلیانیلین……………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902859 h 181-7-1-3-پارچههای پوششدهی شده توسط پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902860 h 191-7-2-تکمیل منسوج توسط پلیپیرول………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902861 h 191-7-2-1-پلیپیرول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902862 h 191-7-2-2-کاربرد پلیمر رسانای پلیپیرول……………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902863 h 211-7-2-3-پارچههای رسانای پوششدهی شده با پلیپیرول………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902864 h 211-8-تکمیل منسوج توسط نانولولههای کربنی……………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902865 h 221-8-1-نانولولههای کربنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902866 h 221-8-2-کاربرد نانولولههای کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902867 h 231-8-3-تهیه پارچه رسانا توسط نانولولههای کربنی…………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902868 h 231-8-3-1-روشهای تهیه دیسپرسیون نانولولههای کربنی…………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902869 h 261-8-3-1-1-دیسپرسیون نانولولههای کربنی عاملدار……………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902870 h 261-8-3-1-2-دیسپرسیون نانولولههای کربنی بر پایهی حلالهای آلی…………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902871 h 261-8-3-1-3-دیسپرسیون نانولولههای کربنی با آب………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902872 h 261-9-تهیه منسوج رسانا توسط نانوذرات فلزی………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902873 h 271-9-1-تکنیکهای فلزدار کردن………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902874 h 271-9-2-لایهنشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجی………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902875 h 281-9-2-1-لایهنشانی احیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902876 h 281-9-2-2-مکانیزم فرآیندلایهنشانی احیایی……………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902877 h 281-10-زیرلایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902878 h 301-10-1- آمادهسازی زیرلایه با فرآیند پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902879 h 311-10-1-1-فرآیند پلاسما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902880 h 311-10-1-2-برهمکنش بین پلاسما با سطح منسوجات……………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902881 h 31فصل دوم
2-شرح کلي آزمايشات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902882 h 352-1-آمادهسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902883 h 352-2-آمادهسازی نمونه با پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902884 h 352-2-1-آمادهسازی نمونه با هیدرولیز قلیایی……………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902885 h 362-3-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني به ‌روش احيايي……………………………………….. PAGEREF _Toc416902886 h 362-3-1-لايهنشاني با مس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902887 h 362-3-1-1-مواد مورد استفاده در لايه‌نشاني احيايي با مس…………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902888 h 362-3-1-2-روش لايهنشاني احيايي با مس………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902889 h 372-3-1-3-روش لايهنشاني احيايي با مس………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902890 h 382-3-2-لايهنشاني احيايي با نیکل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902891 h 382-3-2-1-مواد مورد استفاده در لايه‌نشاني با نیکل……………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902892 h 382-3-2-2-روش لايهنشاني احيايي با نیکل…………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902893 h 382-4-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پليمرهاي رسانا………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902894 h 392-4-1-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پليمر رساناي پلیانيلين……………………………………….. PAGEREF _Toc416902895 h 392-4-1-1-مواد براي پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين…………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902896 h 392-4-1-2-پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش پلیمریزاسیون شیمیایی………………………………………………… PAGEREF _Toc416902897 h 392-4-1-3-پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش اسپری…………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902898 h 402-4-1-4-پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش غوطهوری………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902899 h 402-4-2-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پلیپيرول………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902900 h 412-4-2-1-مواد براي پوششدهي با استفاده از پلیپيرول………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902901 h 412-4-2-2-پوششدهي منسوج با استفاده از پلیپيرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی…………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902902 h 412-4-2-3-پوششدهي منسوج با استفاده از پلیپيرول به روشCVD………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902903 h 412-4-3-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني با نانوذرات کامپوزيتي………………………….. PAGEREF _Toc416902904 h 422-4-3-1-مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا انيلين با فلز مس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902905 h 422-4-3-2-مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا انيلين با فلز نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902906 h 422-4-3-3-مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا پیرول با فلز مس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902907 h 432-4-3-4-مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا پیرول با فلز نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902908 h 432-5-مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط نانولولههای کربنی چند دیواره………………………………… PAGEREF _Toc416902909 h 432-5-1-مواد براي پوششدهي با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره……………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902910 h 432-5-2-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش فیلتراسیون…………………………………………. PAGEREF _Toc416902911 h 442-5-3-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش الکتروریسی………………………………………… PAGEREF _Toc416902912 h 442-5-4-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش الکترواسپری……………………………………….. PAGEREF _Toc416902913 h 442-5-5-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش چاپ جوهرافشان……………………………….. PAGEREF _Toc416902914 h 452-5-6-پوششدهي منسوجات با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره به روش اسپری………………………………………………… PAGEREF _Toc416902915 h 452-6-دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده براي تهيه منسوجات رسانا…………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902916 h 462-6-1-دستگاه اولتراسونيک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902917 h 462-6-2-اسپری با استفاده از پیستوله………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902918 h 462-6-3-بررسي و تعيين خصوصيات پارچه رسانا……………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902919 h 472-6-3-1-اندازه‌گيري وزن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902920 h 472-6-3-2-بررسي مقاومت الکتریکی سطحی نمونهها…………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902921 h 472-6-3-3-بررسي سطح نمونه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902922 h 482-6-3-4-تعيين چگونگي برهمکنش شيميايي پلیمرها و نانولولهی کربنی با پارچه…………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902923 h 482-6-3-5-بررسی میزان انعکاس نور از سطح نمونهها……………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902924 h 492-6-3-6-ولتامتري چرخهاي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902925 h 49فصل سوم
3-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902926 h 523-1-بررسی مورفولوژی نمونههای آماده شده با پلاسمای اکسیژن و هیدرولیز قلیایی…………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902927 h 523-2-بررسی طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902928 h 533-3-بررسی مورفولوژی نمونههای لایهنشانی شده با نانوذرات مس و نیکل…………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902929 h 543-4-بررسی خصوصیات منسوج لایهنشانی شده با پلیمر رسانای پلیانیلین و پلیپیرول…………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902930 h 553-4-1-بررسی منسوج لایهنشانی شده با پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902931 h 553-4-1-1-بررسی مورفولوژی منسوج لایهنشانی شده با پلیانیلین……………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902932 h 573-4-2-بررسی منسوج لایهنشانی شده با پلیپیرول………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902933 h 573-4-2-1-بررسی مورفولوژی منسوج لایهنشانی شده با پلیپیرول……………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902934 h 583-4-2-2-مقاومت الکتریکی سطحی و تغییرات وزن منسوج لایهنشانی شده با پلیمر رسانا………………………………………………… PAGEREF _Toc416902935 h 613-4-2-3-بررسی خصوصیات نوری پارچهی لایهنشانی شده با پلیمر رسانای پلیپیرول……………………………………………………… PAGEREF _Toc416902936 h 623-4-2-4-بررسی رفتار الکترو شیمیایی منسوج لایهنشانی شده با پلیپیرول………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902937 h 643-5-بررسی خصوصیات منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی…………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902938 h 713-5-1-بررسی مورفولوژی منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش اسپری………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902939 h 743-5-2-مقاومت الکتریکی سطحی و تغییرات وزن منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی…………………………………………… PAGEREF _Toc416902940 h 773-5-3-بررسی خواص نوری منسوجات لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902941 h 773-5-4-بررسی رفتار الکترو شیمیایی منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی چند دیواره……………………………………………. PAGEREF _Toc416902942 h 803-6-بررسی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902943 h 86فصل چهارم
4-نتیجهگیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902944 h 894-1-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902945 h 92فهرست جدولها
جدول ‏21- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc418207676 h 42جدول ‏22- فرآیند آمادهسازی زیرلایه و تهیه دیسپرسیون نانولولههای کربنی………………………………………………………………………..44جدول ‏23- شرایط الکترواسپری و ترکیبات دیسپرسیون………………………………………………………………………………………………………….45جدول ‏31- کدگذاری نمونههای لایهنشانی شده با پلیپیرول……………………………………………………………………………………………………58جدول ‏32- تغییرات مقاومت الکتریکی سطحی و وزن نمونههای لایهنشانی شده با پلیپیرول به روش CVD…………………….59جدول ‏33-ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی در نمونههای لایهنشانی شده با پلیپیرول………………………………………..71جدول ‏34- ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی در نمونههای لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی…………………………85جدول ‏35- مقایسهی بین ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی نمونههای تهیه شده با نتایج سایر پژوهشگران………..85 فهرست شکلها
TOC h z c “شکل” شکل ‏11- فرمول کلی انیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902946 h 18شکل ‏12- فرمهای مختلف پلیانیلین………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902947 h 18شکل ‏13- ساختار پلیپیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902948 h 20شکل ‏14- مراحل پلیمریزاسیون پلیپیرول………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902949 h 20شکل ‏15- مکانیسم پلیمریزاسیون پلیپیرول…………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902950 h 20شکل ‏16- روش پوششدهی الف) غوطهوری، ب) دورانی……………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902951 h 24شکل ‏17- نحوه قرارگیری نانولولهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902952 h 25شکل ‏18- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایهنشانی احیایی……………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902953 h 30شکل ‏19- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات……………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902954 h 30شکل ‏110- برهمکنش بین سطح و پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902955 h 32شکل ‏21- دستگاه پلاسما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902956 h 36شکل ‏22- مراحل لایهنشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902957 h 37شکل ‏23- تقطیر مونومر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902958 h 39شکل ‏24- حمام آب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902959 h 40شکل ‏25- دستگاه اولترا سونیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902960 h 46شکل ‏26- پیستوله و پمپ باد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902961 h 47شکل ‏27- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشر میدانی………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902962 h 48شکل ‏28- تصویر دستگاه طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه……………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902963 h 49شکل ‏29- تصویر اسپکتروسکوپی انعکاسی………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902964 h 49شکل ‏210- دستگاه ولتامتری چرخهای……………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902965 h 50شکل ‏31- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری خام، عملشده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902966 h 53شکل ‏32- طیف مادون قرمز پارچهی پلیاستر خام، عمل شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید……………………………. PAGEREF _Toc416902967 h 54شکل ‏33- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستر لایهنشانی شده با نانوذرات نیکل و مس…………………………. PAGEREF _Toc416902968 h 54شکل ‏34- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستر لایهنشانی شده با نانوذرات نیکل و مس…………………………. PAGEREF _Toc416902969 h 55شکل ‏35- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری خام و لایهنشانی شده با پلیپیرول………………………………. PAGEREF _Toc416902970 h 57شکل ‏36- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی لایهنشانی پارچهی پلیاستری خام، پوششدهی شده با نانوذرات مس و نیکل با پلیپیرول به روش CVD………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902971 h 59شکل ‏37- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری خام……………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc416902972 h 60شکل ‏38- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری زیرلایهها با پلیپیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902973 h 60شکل ‏39- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر هیدرولیزشده پس از لایهنشانی با پلیپیرول…………………………………………………… PAGEREF _Toc416902974 h 65شکل ‏310- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر عمل شده با پلاسما پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………………………………. PAGEREF _Toc416902975 h 66شکل ‏311- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر پوششدهی شده با نانوذرات مس پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………… PAGEREF _Toc416902976 h 67شکل ‏312- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر پوششدهی شده با نانوذرات مس پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………… PAGEREF _Toc416902977 h 68شکل ‏313- نمودار ولتامتری چرخهای پلیاستر پوششدهی شده با نانوذرات نیکل پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………. PAGEREF _Toc416902978 h 69شکل ‏314- پلیاستر پوششدهی شده با نانوذرات نیکل پس از لایهنشانی با پلیپیرول………………………………………………………… PAGEREF _Toc416902979 h 70شکل ‏315- تصویر میکروسکوپ نوری پارچهی لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش فیلتراسیون…………………………… PAGEREF _Toc416902980 h 72شکل ‏316- تصویر میکروسکوپ نوری پارچهی لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش الکتروریسی…………………………… PAGEREF _Toc416902981 h 72شکل ‏317- تصویر میکروسکوپ نوری پارچهی لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش الکترواسپری…………………………. PAGEREF _Toc416902982 h 73شکل ‏318- تصویرمیکروسکوپ نوری منسوج لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی به روش چاپ جوهرافشان…………………….. PAGEREF _Toc416902983 h 74شکل ‏319- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی زیرلایهی پوششدهی شده با پلیپیرول قبل از لایهنشانی با نانولولههای کربنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902984 h 75شکل ‏320- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نمونههای لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی………………………………………… PAGEREF _Toc416902985 h 76شکل ‏321- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچهی پلیاستری لایهنشانی شده با پلیانیلین و نانولولههای کربنی…….. PAGEREF _Toc416902986 h 76شکل ‏322- طیف انعکاسی نمونههای لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی……………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc416902987 h 80شکل ‏323- نمودار ولتامتری چرخهای نمونههای لایهنشانی شده با نانولولهی کربنی چند دیواره…………………………………………. PAGEREF _Toc416902988 h 83شکل ‏324- نمودار ولتامتری چرخهای نمونههای لایهنشانی شده پلیانیلین و نانولولهی کربنی…………………………………………….. PAGEREF _Toc416902989 h 84شکل ‏325- طیف مادون قرمز پارچه پلیاستری خام، لایهنشانی شده با پلیانیلین و لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی….. PAGEREF _Toc416902990 h 86شکل ‏326- طیف مادون قرمز پارچه پلیاستری خام، لایهنشانی شده با پلیپیرول و لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی….. PAGEREF _Toc416902991 h 87
TOC h z c “جدول”

چکیده
تکمیل منسوج با چندلایهی مرکب نانولولههای کربنی/ پلیمر هادی
مهدیه اردشیری لاجیمی
در این پژوهش، هدف اصلی تکمیل منسوج با چندلایهی مرکب نانولولههای کربنی و پلیمر رسانا و استفاده از آن به عنوان الکترود مقابل در سلولهای خورشیدی میباشد. جهت دستیابی به این هدف آزمایشات در چند مرحله انجام شد.
در مرحلهی اول آمادهسازی به دو روش هیدرولیز قلیایی و پلاسمای اکسیژن به منظور افزایش مکانهای جاذب بر روی سطح انجام شد. سپس برخی از نمونهها به روش لایهنشانی احیایی با نانوذرات مس یا نیکل پوششدهی شدند. در مراحل بعدی از این نمونهها (خام، پوششدهی شده با نانوذرات مس و پوششدهی شده با نانوذرات نیکل) به عنوان زیرلایه استفاده گردید.
لایهنشانی پارچههای پلیاستری پوششدهی شده با نانوذرات مس یا نیکل به دلیل حضور اسید و مادهی اکسیدکننده در شرایط پلیمریزاسیون پلیانیلین، با موفقیت انجام نشد. لایهنشانی با پلیپیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی انجام شد. الکتریکی سطحی و درصد افزایش وزن نمونههای لایهنشانی شده با پلیپیرول برای پارچهی پلیاستری خام، پوششدهی شده با نانوذرات مس و پوششدهی شده با نانوذرات نیکل (آمادهسازی شده به روش پلاسمای اکسیژن) به ترتیب 41، 52 و Ω/Sq 22 و 80/22، 31/7 و 71/18 درصد و برای نمونههای آمادهسازی شده به روش هیدرولیز قلیایی 42، 61 و Ω/Sq 27 و 65/21، 92/5 و 90/15 درصد بدست آمد. پس از لایهنشانی با پلیپیرول، انعکاس کاهش یافت. نمودارهای ولتامتری چرخهای هم نشاندهندهی رسانایی مناسب و فعالیت الکتروشیمیایی خوب نمونهها میباشد.
در مرحلهی آخر لایهای از نانولولههای کربنی بر روی سطح لایهنشانی شد. پس از لایهنشانی زیرلایهها با نانولولههای کربنی مقاومت الکتریکی سطحی افزایش یافت. مقاومت الکتریکی سطحی و درصد افزایش وزن نمونههای لایهنشانی شده با نانولولههای کربنی برای پارچهی پلیاستری خام، پوششدهی شده با نانوذرات مس و پوششدهی شده با نانوذرات نیکل (آمادهسازی شده به روش پلاسمای اکسیژن) به ترتیب 127، 112 و Ω/Sq 70 و 399/0، 967/0 و 520/0 درصد و برای نمونههای آمادهسازی شده به روش هیدرولیز قلیایی 128، 112 و Ω/Sq 88 و 633/0، 810/0 و 545/0 درصد بدست آمد. پس از لایهنشانی با نانولولههای کربنی، انعکاس کاهش یافت.
کلمات کلیدی: پلیمر رسانا، نانولولههای کربنی، پارچهی پلیاستر
Abstract
Fabric finishing using composite multi layer of CNT/CEP
Mahdieh Ardeshiri Lajimi
In this project, the main objective is fabric finishing using composite multi layer of CNT/CEP and its use as a counter electrode in solar cells. To achieve this purpose the experiments was performed in several stages.In the first stage, pretreatment were carried out using alkaline hydrolysis and oxygen plasma in order to increase absorbent sites on the surface of the fabric. Some of sample was coated with copper or nickel nanoparticles by reduction deposition process. These samples (raw, coated with copper nanoparticles and nickel nanoparticles) were used as substrates in the later stages.
Precipitation of polyester fabric covered with nickel or copper nanoparticle under polyaniline polymerization condition was failed due to the presence of acid and oxidizer. Polypyrrole deposition was carried out through chemical polymerization. The surface electrical resistivity and the percentage of increase in the weight of the deposited samples with polypyrrole for polyester fabric covered with copper and nickel nanoparticles (prepared through oxygen plasma method) were 41, 52, 22 Ω/Sq and 22.8%, 7.31%, 18.71% respectively. The values obtained for the samples prepared through alkali hydrolysis were reported to be 42, 61, 27 Ω/Sq and 21.65%, 5.92%, 15.9 % respectively. Corresponding to the increase in the weight of samples, surface electrical resistivity and the percentage of reflection decreased. In addition, cyclic voltammeter diagrams indicates the suitable conductivity and good electrochemical activity of samples.
In the second stage, a layer of carbon nanotube was depositeted on the substrate surface. surface electrical resistivity was increased after precipitation of substrate with carbon nanotube. The surface electrical resistivity and the percentage of increase in the weight of precipitated samples by carbon nanotube, for raw polyester fabric covered with copper and nickel Nano particles (prepared by means of oxygen plasma method) were 127, 112, 70 Ω/Sq and 0.399%, 0.967%, 0.520 % respectively. For the samples prepared through alkaline hydrolysis, the surface resistivity and the weight of precipitated samples were 128, 112, 88 Ω/Sq and 0.633%, 0.810%, 0.545 %. The increase in the weight of sample increase the surface electrical resistivity and decreases the percentage of reflection.
Key words: Conductive polymer, carbon nanotubes, Pet fabric

پیشگفتار
فرآیند تکمیل به مجموعه عملیاتی که بر روی یک سطح (بستر) جهت رسیدن به یک ویژگی و کاربرد خاص انجام میگیرد، گفته میشود. این فرآیند در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. فرآیند تکمیل میتواند در کاربردهایی از جمله بهبود ظاهر، چسبندگی یا ترشوندگی، مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر مواد شیمیایی، تغییر هدایت الکتریکی به کار گرفته شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>DeGarmo</Author><Year>2003</Year><RecNum>565</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>565</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>565</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>E. Paul DeGarmo</author><author>J T. Black</author><author>Ronald A. Kohser</author></authors></contributors><titles><title>Surface Treatments, Finishing, and Integrity</title><secondary-title>MATERIALS AND PROCESS IN MANUFACTURING</secondary-title></titles><pages>357</pages><section>21</section><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
امروزه انرژی یک نیاز مهم برای زندگی روزمره و صنعت به شمار میآید. نیاز به انرژی هر روز در حال افزایش اما منابع انرژی محدود و رو به پایان هستند. به همین دلیل محققان درصدد گسترش منابع جدید انرژی هستند که فراوان، ارزان و دوستدار محیط زیست هستند. انرژی خورشیدی نامحدود، تمیز و تجدیدپذیر است که میتواند گزینهی مناسبی جهت رفع این نیازهای بشر باشد. سلولهای خورشیدی که مستقیما نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند ساختار جالبی برای تولید انرژی هستند که یکی از انواع آن سلولهای خورشیدی رنگ حساس میباشند. در ساخت این سلولها از شیشههای رسانا به عنوان زیرلایه استفاده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bedeloglu</Author><Year>2010</Year><RecNum>564</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>564</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>564</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bedeloglu, Ayse</author><author>Demir, Ali</author><author>Bozkurt, Yalcin</author><author>Sariciftci, Niyazi Serdar</author></authors></contributors><titles><title>A Photovoltaic Fiber Design for Smart Textiles</title><secondary-title>Textile Research Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Textile Research Journal</full-title></periodical><pages>1065-1074</pages><volume>80</volume><number>11</number><dates><year>2010</year><pub-dates><date>July 1, 2010</date></pub-dates></dates><urls><related-urls><url>http://trj.sagepub.com/content/80/11/1065.abstract</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1177/0040517509352520</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[2]. نيروي الكتريكي توليدي از نور خورشيد، میتواند برای کاربردهای مختلفی چون خنك سازي، حرارت دهي، روشنايي، شارژ باطريها و توليد نيروي الكتريكي براي وسايل الكتريكي متنوع، مورد استفاده قرار بگیرد . ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bedeloglu</Author><Year>2010</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wza9t99052pvtleawexxr2ek0vdazawwavfa”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bedeloglu, Ayse</author><author>Demir, Ali</author><author>Bozkurt, Yalcin</author><author>Sariciftci, Niyazi Serdar</author></authors></contributors><titles><title>Photovoltaic properties of polymer based organic solar cells adapted for non-transparent substrates</title><secondary-title>Renewable Energy</secondary-title></titles><periodical><full-title>Renewable Energy</full-title></periodical><pages>2301-2306</pages><volume>35</volume><number>10</number><keywords><keyword>Organic solar cell</keyword><keyword>Photoactive nano-layer</keyword><keyword>Polymer based photovoltaic device</keyword><keyword>Semi-transparent cathode</keyword><keyword>Solar harvesting textile</keyword></keywords><dates><year>2010</year><pub-dates><date>10//</date></pub-dates></dates><isbn>0960-1481</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148110001023</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2010.02.030</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[ HYPERLINK l “_ENREF_3” o “Bedeloglu, 2010 #3″ 3]سلولهای خورشیدی رنگ حساس در مقایسه با دیگر انواع سلولهای خورشیدی مزایایی همچون عدم نیاز به تجهیزات پیچیده جهت تولید انبوه، سازگار با محیط زیست، عدم وابستگی به زاویه تابش، امکان کار در روزهای ابری و بارانی، ارزان بودن و تنوع زیاد دارند که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کردهاند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wei</Author><Year>2010</Year><RecNum>536</RecNum><DisplayText>[4, 5]</DisplayText><record><rec-number>536</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>536</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Di Wei</author></authors></contributors><titles><title>Dye Sensitized Solar Cells</title><secondary-title>Molecular Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Molecular Sciences</full-title></periodical><pages>1103-1113</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>P.C.Choubey</Author><Year>2012</Year><RecNum>535</RecNum><record><rec-number>535</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>535</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>P.C.Choubey</author><author> A.Oudhia</author><author> R.Dewangan</author></authors></contributors><titles><title>A review: Solar cell current scenario and future trends</title><secondary-title>Recent Research in Science and Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Recent Research in Science and Technology</full-title></periodical><pages>99-101</pages><volume>4</volume><number>8</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>2076-5061</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4, 5].
از جمله مشکلات سلولهای خورشیدی رنگ حساس، سنگین وزن بودن، عدم انعطافپذیری شیشههای رسانا به عنوان زیرلایه و الکترود مقابل پلاتین میباشد. پلاتین مادهای گران قیمت میباشد که آمادهسازی سلولها در مقیاس وسیع را با هزینهی زیادی همراه میکند به همین جهت محققان به دنبال یافتن موادی جهت جایگزینی پلاتین در سلولهای خورشیدی هستند. تاکنون مواد زیادی از جمله مواد کربنی، پلیمرهای رسانا و یا کامپوزیتی از آنها که رسانایی، فعالیت الکتروشیمیایی و قیمت مناسبی دارند به کار گرفته شده اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>240</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6].
در این پروژه، تکمیل منسوج با پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی به منظور ایجاد هدایت الکتریکی با هدف استفاده در سلولهای خورشیدی به عنوان الکترود مقابل انجام شده است.
با توجه به اهداف یاد شده و به منظور آشنایی مقدماتی با موضوع باید بیان گردد که این پژوهش در قالب چهار فصل تهیه شده که به شرح ذیل می باشند:
در فصل نخست با عنوان )) مقدمه و مروری بر مقالات (( به بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه ساخت الکترود مقابل با پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی و روشهای تولید منسوجات پوششدهی شده با پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی پرداخته شده است.
در فصل دوم این پژوهش، با عنوان )) تجربیات (( به بیان شرح مواد و دستگاه های مورد استفاده جهت تولید منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانو لولههای کربنی پرداخته است.
فصل سوم تحت عنوان )) نتایج و بحث (( به بیان دقیق نتایج آزمایش ها و نیز بررسی منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانو لولههای کربنی، تحلیل خواص فیزیکی، مورفولوژی، نوری، رفتار الکتروشیمیایی و همچنین بررسی روش های مختلف استفاده شده جهت تولید منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی پرداخته شده است.
فصل چهارم با عنوان )) نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات (( به نتیجهگیری پایانی پرداخته و پیشنهادات مربوطه جهت مطالعات آینده را ارائه نموده است.

146184952433فصل اول
مقدمه و مروری بر مقالات
00فصل اول
مقدمه و مروری بر مقالات

مقدمهدر این فصل به پیشینه و کاربرد کامپوزیت ها، کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیمر هادی و استفاده از آنها در سلولهای خورشیدی به عنوان الکترود مقابل، نقش، اهمیت و مشکلات الکترود مقابل پرداخته شده است.
تعریف کامپوزیت
ترکیب دو یا چند ماده با یکدیگر به طوری که به صورت شیمیائی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازهای این ترکیب نسبت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی، در موقعیت برتری قرار بگیرد را کامپوزیت مینامند. به عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد اطلاق میشود که آمیزه ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و اجزاء تشکیل دهنده آنها هویت خود را حفظ کرده، در یکدیگر حل نشده، با هم ممزوج نمیشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>570</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>M</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
تاریخچه
قدیمی ترین مثال از کامپوزیت ها مربوط به افزودن کاه به گل جهت تقویت گل و ساخت آجری مقاوم جهت استفاده در بناها بوده است. قدمت این کار به 4000 سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد. در این مورد کاه نقش تقویت کننده و گل نقش زمینه یا ماتریس را دارد. ارگ بم که شاهکار معماری ایرانیان بوده است. نمونه بارزی از استفاده از تکنولوژی کامپوزیتها در قرون گذشته بوده است. مثال دیگر تقویت بتن توسط میلههای فولادی میباشد. که قدمت آن به سال ۱۸۰۰ میلادی باز میگردد. در بتن مسلح یا تقویت شده میله های فلزی استحکام کششی لازم را در بتن ایجاد مینمایند چرا که بتن یک ماده ترد میباشد و مقاومت اندکی در برابر بارهای کششی دارد. بدین ترتیب بتن وظیفه تحمل بارهای فشاری و میله های فولادی وظیفه تحمل بارهای کششی را بر عهده دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>570</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>M</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیافتاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف به سالهای 1940 در صنایع دفاعی و به خصوص کاربردهای هوا-فضا بر میگردد. در این صنایع داشتن عملکرد بالا از مقرون به صرفه بودن اهمیت بیشتری دارد. برای ساخت و طراحی مواد با عملکرد بالا از الیافی که نسبت استحکام به وزن بالایی داشتند استفاده گردید. برای مثال در سال 1945 بیش از 7 میلیون پوند الیاف شیشه به طور خاص برای صنایع نظامی، مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر هوافضا، از کامپوزیت منسوجات در زمینههای مختلفی از جمله ورزشی(تولید لباسهای ورزشی محافظ مثل کلاه و …)، پزشکی، تولید و ذخیرهسازی انرژی، الکترونیک، فناوری اطلاعات، خودرو سازی(در ساخت بدنه و سایر بخشهای اتومبیل مثل چرخها) و ساختمان سازی(برای ساخت دیوارهایی با استحکام بالا و ضخامت کم و درنتیجه هزینه تولید پایین) مورد استفاده قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ZĂNOAGĂ</Author><Year>2014</Year><RecNum>570</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>570</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>570</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>M</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>ădălina ZĂNOAGĂ</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>Fulga TANASĂ</style></author></authors></contributors><titles><title>COMPLEX TEXTILE STRUCTURES AS REINFORCEMENT FOR ADVANCED COMPOSITE MATERIALS</title><secondary-title>INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER</secondary-title></titles><dates><year>2014</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Ia</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>şi, România</style></pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیمر رساناتکنولوژی پلیمریزاسیون شیمیایی انیلین و پلیپیرول در حدود یک قرن است که شناخته شده است. با کشف پلیمرهای رسانا در سال 1963، تحقیقات گستردهای در زمینهی پلیمرهای رسانا توسط مک دیارمید (در سال 1976) با هدف کاربرد آنها در سنسورها، ذخیرهی انرژی و خازنها و ابزارهای دیگر انجام شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
پلیمرهای رسانای تهیه شده به روش پلیمریزاسیون شیمیایی رسانایی بالا، ثبات خوب و انحلالپذیری ناچیزی در محلولهای آبی دارند. سنتز شیمیایی پلیمرهای رسانا سادهترین روش تهیه پلیمرهاست که در این روش، مونومرها با استفاده از یک مادهی اکسیدکننده پلیمریزه میشوند. به عنوان مثال انیلین به صورت شیمیایی توسط اکسیدکنندههای متفاوتی از جمله آمونیوم پرسولفات، پتاسیم دیکرومات، آهن() کلراید و به طور مشابه پلیپیرول هم با استفاده از اکسیدکنندههای متفاوتی از جمله نقره () نیترات ، آهن() کلراید، آهن () نیترات و مس() نیترات میتواند تهیه شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
تیوفن و مشتقاتش هم میتواند به صورت شیمیایی در محیطهای آلی تهیه شوند. اگرچه به علت حلالیت خوب مونومرها در محلولهای آبی، سنتز شیمیایی پلیانیلین و پلیپیرول در مقایسه با مشتقات تیوفن، مقرون به صرفهتر و سازگار با محیطزیست است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
نانولولههای کربنی به دلیل داشتن ساختار منحصربفرد، سطح مخصوص زیاد و پایداری گرمایی و الکتریکی بالا بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. هنگامی که نانولولههای کربنی در داخل شبکههای پلیمری قرار میگیرند میتوانند هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آنها را بهبود ببخشند. پلیمر رسانا نوعی از پلیمرها با پیوندهای π و نانولولههای کربنی هم پیوندهای π مزدوج دارند. که می توان نانولوله های کربنی را به نوعی پلیمر که تنها از کربن ساخته شده در نظرگرفت. هر اتم کربن نانولولهی کربنی یک اوربیتال P اضافی دارد و الکترون ها در اوربیتال P اضافی ، پیوندهای π غیر مستقر زیادی را به وجود می آورند. این الکترون های π غیرمستقر می توانند به الکترون های π پلیمررسانا به صورت پیوندهای غیرکووالانسی π – π متصل شوند. بنابراین پیوند پلیمررسانا با دیواره های جانبی نانولوله ی کربنی به شکل پیوندهای غیرکووالانسی π – π و کامپوزیت پلیمررسانا-نانولوله با ساختار هسته-پوسته می تواند فراهم شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>A</Author><Year>2013</Year><RecNum>573</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>573</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>573</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Neha A</author><author>Sivasubramanian S P</author><author>Shirish Vanbhatte</author><author>Kadole P V</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole/Multi Wall Carbon Nanotube/Viscose Composites For Smart Fabrics</title><secondary-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</full-title></periodical><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9].
در تحقیقات گذشته، پلیمریزاسیون شیمیایی پلیمر رسانا و مشتقات آن بر روی مواد مختلف مثل شیشه، پلیمر، سیلیکا، اکسیدهای فلزی، الیاف و منسوجات انجام شده است. درنتیجه نشان داده شد که همهی مواد میتوانند با استفاده از پلیمرهای رسانا و کامپوزیت جدیدشان پوششدهی شده و در زمینههای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. تلاشهای زیادی در جهت بهبود خواص الکتروشیمیایی و مکانیکی پلیمرهای رسانای سنتز شده انجام شد. برای این منظور پوششدهی مواد کربنی مختلف با پلیمرهای رسانا انجام شد. مواد کربنی مختلف ازجمله کربن سیاه، کربن فعال، الیاف کربن، نانولولههای کربنی تک دیواره و چند دیواره، قبل از شروع پلیمریزاسیون به منظور تشکیل سوسپانسیون در داخل محلول دیسپرس شدند. سپس پلیمریزاسیون در سطح این مواد کربنی اتفاق افتاد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
از آنجایی که نانولولههای کربنی قابلیت دیسپرس شدن کمی در آب دارند، برای تهیه دیسپرسیون بهتر نانولولهها در محلولهای آبی، قبل و در حین پلیمریزاسیون شیمیایی تحت امواج فراصوت(اولتراسونیک) قرار گرفتند. درنتیجه مطالعاتی در راستای تاثیر امواج فراصوت بر محصول پلیمریزاسیون انجام شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Liu</Author><Year>2002</Year><RecNum>572</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>572</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>572</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Liu, H.</author><author>Hu, X. B.</author><author>Wang, J. Y.</author><author>Boughton, R. I.</author></authors></contributors><titles><title>Structure, Conductivity, and Thermopower of Crystalline Polyaniline Synthesized by the Ultrasonic Ir–iation Polymerization Method</title><secondary-title>Macromolecules</secondary-title></titles><periodical><full-title>Macromolecules</full-title></periodical><pages>9414-9419</pages><volume>35</volume><number>25</number><dates><year>2002</year><pub-dates><date>2002/12/01</date></pub-dates></dates><publisher>American Chemical Society</publisher><isbn>0024-9297</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1021/ma0119326</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1021/ma0119326</electronic-resource-num><access-date>2015/02/20</access-date></record></Cite></EndNote>[10].
کامپوزیتهای نانولوله-پلیانیلینبرهمکنشهای نانولوله/پلیانیلیناز مشکلات ساخت کامپوزیتهای نانولولهی کربنی-پلیمر، تهیه دیسپرسیون و کنترل جهتیابی نانولولهها ناشی از برهمکنشهای قوی واندروالسی آنهاست. برای تهیه دیسپرسیون خوب نانولولهها در محیطهای آلی، آنها را طی یک سری واکنشهای کووالانسی و غیرکووالانسی با مولکولهای آلی عاملدار میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدارنشدهروشهای غیرکووالانسی برای دیسپرس کردن نانولوله این مزیت را دارد که ساختار الکترونی نانولوله بدون تغییر میماند. یکپارچگی ساختاری و سیستم مزدوج π در سطح خارجی نانولولهی کربنی حفظ میشود. عیب این روش این است که به دلیل نیروهای ضعیف بین مولکولها ممکن است باعث انتقال بار کمتر در کامپوزیت نانولولهی کربنی-پلیمر میشود. برای تولید نانولولههای محلول در مولکولهای آلی با واکنشهای غیرآلی چندین روش گزارش شده است. نانولولههای کربنی مولکولهایی غنی از الکترون هستند که با مولکولهای غنی از الکترون، برهمکنشهای π-π و برهمکنشهای CH-π با مولکولهای دهندهی CH شامل پلیمرهایی مثل پلیمتیل متااکریلات یا پلیبوتادیان و مولکولهای کوچک مانند 1-اکتادکانتیول را تشکیل میدهند. سازگاری بینظیر بین نانولولهی کربنی و آمینهای آروماتیک مثل انیلین گزارش شده است. تشکیل کمپلکس انتقال بار بین CNT و انیلین، یک الکترون دهنده خوب، با ظهور جذب جدید در ناحیه مرئی(350 نانومتر) نشان داده شده است. این عمل با انتقال پروتون از انیلین به CNT انجام میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
ساختار زنجیرهای غیرمسطح پلیانیلین برای برهمکنش قوی با CNT باید کاهش پیدا کند. اگرچه همهی مطالعات انجام شده بر روی کامپوزیت پلیانیلین/نانولولهی کربنی، برهمکنشهای خوب بین هر دو جز را نشان میدهد. به طور کلی ساختارهای آروماتیک برای برهمکنش شدید سطوح گرافیتی با پیوند π هستند. لازم به ذکر است که اثر افزایش رسانایی ناشی از این حقیقت است که نانولولههای کربنی به دلیل نسبت حجمی و سطح مخصوص زیاد ممکن است به عنوان پل رسانا بین نواحی نمک امرالدین پلیانیلین عمل کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
برهمکنشهای پلیانیلین با نانولولهی عاملدار شدهنانولولهی کربنی در کلاهکهای انتهایی نسبت به سطح مسطح ورقههای گرافن واکنشپذیرتر هستند. از معایب قابل توجه نانولولههای عاملدار شده به روش کووالانسی، شکستن پیوند π مزدوج است که انتظار میرود تاثیر اساسی بر روی خواص الکتریکی نانولوله داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
عملآوری شیمیایی MWCNT با فنیلدیآزونیوم تترافلوروبورات در حضور هیپوفسفیت سدیم، سازگاری اینها را با پلیانیلین افزایش میدهد. درنتیجهی کاهش کاتیون فنیلدیآزونیوم، رادیکالهای دیآزونیوم ایجاد میشود. این رادیکالهای اولیه به رادیکالهای فنیل شدیدا واکنشپذیر تفکیک میشوند که منجر به تشکیل یک لایهی سطحی فنیل بر روی دیوارههای نانولوله میشود. درنتیجهی این اصلاح، زنجیرهای پلیانیلین کمتر پیچ میخورند و تماس بین سایتهای اکسایشی-کاهشی پلیانیلین با نانولوله افزایش مییابد. این امر باعث انتقال موثرتر الکترون بین الکترود و سایتهای اکسایشی-کاهشی پلیانیلین و درنتیجه افزایش جریان اکسایشی-کاهشی پلیانیلین میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
روشهای سنتزبرای ساخت کامپوزیت پلیمر رسانا/ نانولولههای کربنی چندین روش وجود دارد. این کامپوزیت میتواند با روشهای الکتروشیمیایی یا شیمیایی سنتز شود. از جملهی این روشها میتوان به روش رسوبدهی پلیمریزاسیون الکتریکی، رسوبدهی لایه به لایه، الکتروفورتیک، پلیمریزاسیون آبی بدون سطح فعال، امولسیون معکوس و … استفاده کرد. مورفولوژی کامپوزیت تهیه شده به نسبت نانولولهی به کار برده شده و نوع روش مورد استفاده بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>575</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>575</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>575</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
کاربرد کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیمر رسانادر سالهای اخیر استفاده از پلیمرهای رسانا، نانولولههای کربنی و کامپوزیت آنها به عنوان الکترود مقابل(کاتد) در سلولهای خورشیدی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در سال 2013 شاکر ابراهیم و همکارانش از کامپوزیت نانولولههای کربنی و پلیانیلین به عنوان الکترود شمارشگر در سلول خورشیدی رنگ حساس کردند. بدین ترتیب که ابتدا پلیانلین به روش شیمیایی سنتز شد. سپس نانولولههای کربنی و پلیانیلین به کمک اولتراسونیک در دیمتیل فرم آمید حل شد و بر روی سطح شیشهی رسانا لایهنشانی گردید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ebrahim</Author><Year>2013</Year><RecNum>574</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>574</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>574</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shaker Ebrahim</author><author>Moataz Soliman</author><author>M. Anas</author><author>Mos– Hafez</author><author>TarekM. Abdel-Fattah</author></authors></contributors><titles><title>Dye-Sensitized Solar Cell Based on Polyaniline/Multiwalled Carbon Nanotubes Counter Electrode</title><secondary-title>International Journal of Photoenergy</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Photoenergy</full-title></periodical><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12].
یامینگ و همکارانش پلیانیلین را بر روی سطح شیشهی رسانای پوشیده شده با نانولولههای کربنی چند دیواره با روش الکتروشیمیایی پوششدهی کردند و از آن به عنوان پلاتین در سلول خورشیدی رنگ حساس استفاده کردند. بازده سلول خورشیدی رنگ حساس با الکترود مقابل پلاتین و نانولولهی کربنی/ پلیانیلین به ترتیب برابر 05/6 و 24/6 درصد بدست آمد. این افزایش بازده نشاندهندهی این است که کامپوزیت نانولولههای کربنی/ پلیانیلین میتواند جایگزینی مناسبی برای پلاتین در این سلولهای خورشیدی باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xiao</Author><Year>2013</Year><RecNum>502</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>502</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>502</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xiao, Yaoming</author><author>Lin, Jeng-Yu</author><author>Wu, Jihuai</author><author>Tai, Sheng-Yen</author><author>Yue, Gentian</author><author>Lin, Tsung-Wu</author></authors></contributors><titles><title>Dye-sensitized solar cells with high-performance polyaniline/multi-wall carbon nanotube counter electrodes electropolymerized by a pulse potentiostatic technique</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>320-325</pages><volume>233</volume><number>0</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Carbon nanotube</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775313001730</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.01.116</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[13].
لیو و همکارانش از کامپوزیت نانولولههای کربنی چند دیواره و پلیپیرول به عنوان الکترود مقابل در سلول خورشیدی رنگ حساس استفاده کردند. این کامپوزیت به صورت فیلم دو لایهی نانولولههای کربنی چند دیواره و پلیپیرول بر روی سطح زیرلایه لایهنشانی شد. بدین ترتیب که ابتدا نانولولههای کربنی چند دیواره به روش الکتروفورتیک بر روی سطح شیشهی رسانا لایهنشانی شدند سپس لایهای از پلیپیرول به روش الکتروشیمیایی (ولتامتری چرخهای) بر روی فیلم نانولولههای کربنی چند دیواره تشکیل شد. بازده تبدیل انرژی بدست آمده در این روش 78/3 درصد گزارش شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Luo</Author><Year>2013</Year><RecNum>578</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>578</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>578</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Luo, Jun</author><author>Niu, Hai-jun</author><author>Wen, Hai-lin</author><author>Wu, Wen-jun</author><author>Zhao, Ping</author><author>Wang, Cheng</author><author>Bai, Xu-duo</author><author>Wang, Wen</author></authors></contributors><titles><title>Enhancement of the efficiency of dye-sensitized solar cell with multi-wall carbon nanotubes/polypyrrole composite counter electrodes prepared by electrophoresis/electrochemical polymerization</title><secondary-title>Materials Research Bulletin</secondary-title></titles><periodical><full-title>Materials Research Bulletin</full-title></periodical><pages>988-994</pages><volume>48</volume><number>3</number><keywords><keyword>A. Composites</keyword><keyword>A. Thin films</keyword><keyword>C. Atomic force microscopy</keyword><keyword>C. Electrochemical measurements</keyword><keyword>C. Impedance spectroscopy</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>3//</date></pub-dates></dates><isbn>0025-5408</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540812009348</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.11.092</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[14].
البته علاوه بر سلولهای خورشیدی از این کامپوزیتها در زمینههای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Peng</Author><Year>2008</Year><RecNum>571</RecNum><DisplayText>[8, 9]</DisplayText><record><rec-number>571</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>571</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chuang Peng</author><author>Shengwen Zhang</author><author>Daniel Jewell</author><author>George Z. Chen</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors</title><secondary-title>Progress in Natural Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Natural Science</full-title></periodical><pages>777–788</pages><volume>18</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>A</Author><Year>2013</Year><RecNum>573</RecNum><record><rec-number>573</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>573</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Neha A</author><author>Sivasubramanian S P</author><author>Shirish Vanbhatte</author><author>Kadole P V</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole/Multi Wall Carbon Nanotube/Viscose Composites For Smart Fabrics</title><secondary-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Engineering Research &amp; Technology</full-title></periodical><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8, 9].
نقش و خصوصیت الکترود مقابل (کاتد)سلولهای خورشیدی رنگ حساس از چند بخش اصلی رنگهای حساس به نور، فتوآند تیتانیوم دیاکسید (TiO2)، الکترولیت اکسایش-کاهش یدید/ترییدید و یک الکترود مقابل (کاتد) تشکیل شده است. الکترود مقابل نقش مهمی را در سلولهای خورشیدی رنگ حساس ایفا میکند. این الکترود وظیفهی جمعآوری الکترون از مدار خارجی برای بازسازی سیستم اکسید و احیا در الکترولیت را بر عهده دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>!!! INVALID CITATION !!!</Author><RecNum>0</RecNum><DisplayText>[6, 15]</DisplayText><record><dates><year>!!! INVALID CITATION !!!</year></dates></record></Cite><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>240</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6, 15]. یون های تری یدید در الکترود مقابل به یدید کاهش پیدا میکنند. برای کاهش یون های تری یدید، الکترود مقابل باید فعالیت الکتروکاتالیزوری بالایی داشته باشد. پلاتین پوشش داده شده روی سطح اکسید رسانای شفاف (ضخامت 10-5 میکروگرم بر سانتی متر مربع یا تقریباً 200 نانومتر) یا کربن معمولاً به عنوان الکترود مقابل در این سلول ها استفاده می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hara</Author><Year>2005</Year><RecNum>540</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>540</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>540</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Hara, Kohjiro</author><author>Arakawa, Hironori</author></authors></contributors><titles><title>Dye-Sensitized Solar Cells</title><secondary-title>Handbook of Photovoltaic Science and Engineering</secondary-title></titles><pages>663-700</pages><keywords><keyword>photoelectrochemical solar cells (PSCs)</keyword><keyword>Dye-sensitized solar cells (DSSC)</keyword><keyword>solid–liquid interface</keyword></keywords><dates><year>2005</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Ltd</publisher><isbn>9780470014004</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/0470014008.ch15</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/0470014008.ch15</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[16]. موادی میتوانند به عنوان الکترود مقابل استفاده شوند که رسانایی الکتریکی خوب، فعالیت کاتالیزوری عالی و مقاومت خوردگی بالایی در برابر محلول الکترولیت از خود نشان دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>240</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6]. جهت بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری الکترود کاتد از روش ولتامتری چرخهای استفاده میگردد.
مشکلات سلولهای خورشیدی رنگ حساسدر سلولهای خورشیدی رنگ حساس عمدتا از شیشههای رسانایپوششدهی شده با پلاتین به عنوان زیرلایه استفاده میشود. علت این امر رسانایی الکتریکی خوب و فعالیت کاتالیزوری عالی پلاتین برای کاهش یون ترییدید میباشد. اگرچه استفاده از الکترود مقابل پوشیده شده با پلاتین، در مقیاس زیاد و کاربردهای تجاری به دلیل قیمت بالا و مصرف انرژی زیاد جهت آمادهسازی، محدود شده است. همچنین یکی دیگر از معایب پلاتین خوردگی آن در برابر اکسایش-کاهش یدید/ترییدید موجود در الکترولیت میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xu</Author><Year>2014</Year><RecNum>240</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>240</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>240</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xu, Jie</author><author>Li, Meixia</author><author>Wu, Lei</author><author>Sun, Yongyuan</author><author>Zhu, Ligen</author><author>Gu, Shaojin</author><author>Liu, Li</author><author>Bai, Zikui</author><author>Fang, Dong</author><author>Xu, Weilin</author></authors></contributors><titles><title>A flexible polypyrrole-coated fabric counter electrode for dye-sensitized solar cells</title><secondary-title>Journal of Power Sources</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Power Sources</full-title></periodical><pages>230-236</pages><volume>257</volume><number>0</number><keywords><keyword>Dye-sensitized solar cell</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Counter electrode</keyword><keyword>Conductive fabric</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>7/1/</date></pub-dates></dates><isbn>0378-7753</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314001761</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.01.123</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[6]. بنابراین مطالعات زیادی در جهت یافتن جایگزینی با قیمت کمتر و پایداری بیشتر مثل مواد کربنی(کربن سیاه، گرافن، کربن متخلخل، نانولولهی کربنی)PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5zZWRnaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTAwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxNy0yMV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDA8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFybWFuIHNlZGdoaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+IEhvZGEgbm91cm1vaGFtbWFkaSBtaWFua3VzaGtpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVmZmVjdCBvZiBNdWx0aSBXYWxsZWQgQ2FyYm9u
IE5hbm90dWJlcyBhcyBDb3VudGVyIEVsZWN0cm9kZSBvbiBEeWUgU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBD
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FTEVDVFJPQ0hFTUlDQUwgU0NJRU5DRTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVMRUNUUk9DSEVN
SUNBTCBTQ0lFTkNFPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjAyOS0yMDM3PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhv
cj5Sb3ktTWF5aGV3PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5ODwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTg8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJveS1NYXloZXcsIEpvc2Vw
aCBELjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm96eW0sIERhdmlkIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QdW5j
a3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWtzYXksIElsaGFuIEEuPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZ1bmN0aW9uYWxpemVkIEdyYXBo
ZW5lIGFzIGEgQ2F0YWx5dGljIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2RlIGluIER5ZS1TZW5zaXRpemVkIFNv
bGFyIENlbGxzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFDUyBOYW5vPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QUNTIE5hbm88L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42MjAzLTYyMTE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRl
PjIwMTAvMTAvMjY8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2Fu
IENoZW1pY2FsIFNvY2lldHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTM2LTA4NTE8L2lzYm4+PHVybHM+
PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvbm4xMDE2NDI4PC91
cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIx
L25uMTAxNjQyODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEv
MDc8L2FjY2Vzcy1kYXRlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkltb3RvPC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDk2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkltb3RvLCBLaXlvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWth
aGFzaGksIEtvaHNoaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrYWhpcm88L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPktvbXVyYSwgVGVydWhpc2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5ha2FtdXJhLCBKdW4t
aWNoaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TXVyYXRhLCBLYXp1aGlrbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLXBlcmZvcm1hbmNlIGNhcmJvbiBjb3Vu
dGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kg
TWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjQ1OS00Njk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48a2V5
d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5BY3RpdmF0ZWQgY2FyYm9uIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaXRhbml1bSBk
aW94aWRlPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT45LzMwLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODAzMDAwMjE3PC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2L1MwOTI3LTAyNDgoMDMpMDAwMjEtNzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ5OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkhhbiwgSmlua3l1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW0sIEh5dW5qdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
S2ltLCBEb25nIFlvdW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KbywgU2VvbmcgTXU8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkphbmcsIFN1bmctWWVvbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5XYXRlci1Tb2x1YmxlIFBvbHllbGVjdHJvbHl0ZS1HcmFmdGVkIE11bHRpd2Fs
bGVkIENhcmJvbiBOYW5vdHViZSBUaGluIEZpbG1zIGZvciBFZmZpY2llbnQgQ291bnRlciBFbGVj
dHJvZGUgb2YgRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+QUNTIE5hbm88L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5BQ1MgTmFubzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1MDMtMzUwOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDEwLzA2LzIyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwv
ZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5BbWVyaWNhbiBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlz
Ym4+MTkzNi0wODUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4xMDIxL25uMTAwNTc0ZzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ry
b25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAyMS9ubjEwMDU3NGc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxhY2Nlc3MtZGF0ZT4yMDE0LzExLzA3PC9hY2Nlc3MtZGF0ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5Nzwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0
Ij40OTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoZW4sIEppa3Vu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgS2V4aW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VvLCBYaWFvemhpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVuZywgTWluZ2h1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIFNodXFp
bmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1lbmcsIFFpbmdibzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZsZXhpYmxlIGNhcmJvbiBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9k
ZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjcwNC0yNzA4PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAwOC02MjIzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMDg2MjIzMDkwMDMyODU8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5jYXJib24uMjAwOS4wNS4wMjg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5zZWRnaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTAwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxNy0yMV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDA8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFybWFuIHNlZGdoaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+IEhvZGEgbm91cm1vaGFtbWFkaSBtaWFua3VzaGtpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVmZmVjdCBvZiBNdWx0aSBXYWxsZWQgQ2FyYm9u
IE5hbm90dWJlcyBhcyBDb3VudGVyIEVsZWN0cm9kZSBvbiBEeWUgU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBD
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FTEVDVFJPQ0hFTUlDQUwgU0NJRU5DRTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVMRUNUUk9DSEVN
SUNBTCBTQ0lFTkNFPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjAyOS0yMDM3PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhv
cj5Sb3ktTWF5aGV3PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5ODwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTg8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJveS1NYXloZXcsIEpvc2Vw
aCBELjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm96eW0sIERhdmlkIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QdW5j
a3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWtzYXksIElsaGFuIEEuPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZ1bmN0aW9uYWxpemVkIEdyYXBo
ZW5lIGFzIGEgQ2F0YWx5dGljIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2RlIGluIER5ZS1TZW5zaXRpemVkIFNv
bGFyIENlbGxzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFDUyBOYW5vPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QUNTIE5hbm88L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42MjAzLTYyMTE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRl
PjIwMTAvMTAvMjY8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2Fu
IENoZW1pY2FsIFNvY2lldHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTM2LTA4NTE8L2lzYm4+PHVybHM+
PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvbm4xMDE2NDI4PC91
cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIx
L25uMTAxNjQyODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEv
MDc8L2FjY2Vzcy1kYXRlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkltb3RvPC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDk2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkltb3RvLCBLaXlvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWth
aGFzaGksIEtvaHNoaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrYWhpcm88L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPktvbXVyYSwgVGVydWhpc2E8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5ha2FtdXJhLCBKdW4t
aWNoaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TXVyYXRhLCBLYXp1aGlrbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdoLXBlcmZvcm1hbmNlIGNhcmJvbiBjb3Vu
dGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kg
TWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjQ1OS00Njk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48a2V5
d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5BY3RpdmF0ZWQgY2FyYm9uIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaXRhbml1bSBk
aW94aWRlPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT45LzMwLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODAzMDAwMjE3PC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2L1MwOTI3LTAyNDgoMDMpMDAwMjEtNzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ5OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkhhbiwgSmlua3l1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW0sIEh5dW5qdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
S2ltLCBEb25nIFlvdW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KbywgU2VvbmcgTXU8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkphbmcsIFN1bmctWWVvbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5XYXRlci1Tb2x1YmxlIFBvbHllbGVjdHJvbHl0ZS1HcmFmdGVkIE11bHRpd2Fs
bGVkIENhcmJvbiBOYW5vdHViZSBUaGluIEZpbG1zIGZvciBFZmZpY2llbnQgQ291bnRlciBFbGVj
dHJvZGUgb2YgRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+QUNTIE5hbm88L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5BQ1MgTmFubzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1MDMtMzUwOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDEwLzA2LzIyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwv
ZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5BbWVyaWNhbiBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlz
Ym4+MTkzNi0wODUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4xMDIxL25uMTAwNTc0ZzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ry
b25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAyMS9ubjEwMDU3NGc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxhY2Nlc3MtZGF0ZT4yMDE0LzExLzA3PC9hY2Nlc3MtZGF0ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5Nzwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDk3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0
Ij40OTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoZW4sIEppa3Vu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgS2V4aW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VvLCBYaWFvemhpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVuZywgTWluZ2h1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIFNodXFp
bmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1lbmcsIFFpbmdibzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZsZXhpYmxlIGNhcmJvbiBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9k
ZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
Q2FyYm9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjcwNC0yNzA4PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAwOC02MjIzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMDg2MjIzMDkwMDMyODU8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5jYXJib24uMjAwOS4wNS4wMjg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [17-21] و پلیمرهای رسانا مثل پلیاتیلن دیاکسی تیوفنPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaXU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTA1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyMiwgMjNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTA1PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MaXUsIFdpbmcgQ2h1bmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpdSwgWWVydTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SmVubmluZ3MsIEphbWVzIFJvYmVydDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEh1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2FuZywgUWluZzwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Mb3ctY29zdCBhbmQg
ZmxleGlibGUgcG9seSgzLDQtZXRoeWxlbmVkaW94eXRoaW9waGVuZSkgYmFzZWQgY291bnRlciBl
bGVjdHJvZGVzIGZvciBlZmZpY2llbnQgZW5lcmd5IGNvbnZlcnNpb24gaW4gZHllLXNlbnNpdGl6
ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlh
bHMgQ2hlbWlzdHJ5IEE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwOTM4LTEwOTQ0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjI4PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVy
PlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzQ4
ODwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzRUQTAwNTYzRTwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0M0VEEwMDU2M0U8L3Vy
bD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkv
QzRUQTAwNTYzRTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRl
PjxBdXRob3I+RWxsaXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTA0PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MDQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUw
NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RWxsaXMsIEhhbm5hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5WbGFjaG9wb3Vsb3MsIE5pY2s8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkjDpGdnbWFu
LCBMZWlmPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QZXJydWNob3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Sm91aW5pLCBNb2hhbWVkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3NjaGxvbywgR2Vycml0PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IYWdmZWxkdCwgQW5kZXJzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBFRE9UIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHMgcHJlcGFyZWQgYnkgYXF1ZW91cyBtaWNlbGxhciBlbGVjdHJvZGVw
b3NpdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ1LTUxPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUt
c2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9jYXRhbHlzdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db2JhbHQgdHJpcyhiaXB5cmlkaW5lKTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5DaGFyZ2UtdHJhbnNmZXIgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5OYW5vc3RydWN0
dXJlZCBlbGVjdHJvZGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjkvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAxMy00Njg2PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTMwMTA4MDM8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMy4wNi4wMDU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaXU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTA1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyMiwgMjNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTA1PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MaXUsIFdpbmcgQ2h1bmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpdSwgWWVydTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SmVubmluZ3MsIEphbWVzIFJvYmVydDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEh1aTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2FuZywgUWluZzwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Mb3ctY29zdCBhbmQg
ZmxleGlibGUgcG9seSgzLDQtZXRoeWxlbmVkaW94eXRoaW9waGVuZSkgYmFzZWQgY291bnRlciBl
bGVjdHJvZGVzIGZvciBlZmZpY2llbnQgZW5lcmd5IGNvbnZlcnNpb24gaW4gZHllLXNlbnNpdGl6
ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlh
bHMgQ2hlbWlzdHJ5IEE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwOTM4LTEwOTQ0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjI4PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVy
PlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzQ4
ODwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzRUQTAwNTYzRTwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0M0VEEwMDU2M0U8L3Vy
bD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkv
QzRUQTAwNTYzRTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRl
PjxBdXRob3I+RWxsaXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTA0PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MDQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUw
NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RWxsaXMsIEhhbm5hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5WbGFjaG9wb3Vsb3MsIE5pY2s8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkjDpGdnbWFu
LCBMZWlmPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QZXJydWNob3QsIENocmlzdGlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Sm91aW5pLCBNb2hhbWVkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3NjaGxvbywgR2Vycml0PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IYWdmZWxkdCwgQW5kZXJzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBFRE9UIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHMgcHJlcGFyZWQgYnkgYXF1ZW91cyBtaWNlbGxhciBlbGVjdHJvZGVw
b3NpdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ1LTUxPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUt
c2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9jYXRhbHlzdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db2JhbHQgdHJpcyhiaXB5cmlkaW5lKTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5DaGFyZ2UtdHJhbnNmZXIgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5OYW5vc3RydWN0
dXJlZCBlbGVjdHJvZGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjkvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDAxMy00Njg2PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTMwMTA4MDM8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMy4wNi4wMDU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [22, 23]، پلیانیلینPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWFvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjUwMjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMsIDI0XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MDI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUwMjwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WGlhbywgWWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGluLCBKZW5nLVl1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5UYWksIFNoZW5nLVllbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXVlLCBHZW50aWFuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5MaW4sIFRzdW5nLVd1PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzIHdpdGggaGlnaC1wZXJmb3Jt
YW5jZSBwb2x5YW5pbGluZS9tdWx0aS13YWxsIGNhcmJvbiBuYW5vdHViZSBjb3VudGVyIGVsZWN0
cm9kZXMgZWxlY3Ryb3BvbHltZXJpemVkIGJ5IGEgcHVsc2UgcG90ZW50aW9zdGF0aWMgdGVjaG5p
cXVlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUG93ZXIgU291cmNlczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
UG93ZXIgU291cmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMyMC0zMjU8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+MjMzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhcmJvbiBuYW5vdHViZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTM8L3ll
YXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMTMwMDE3MzA8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDEzLjAxLjExNjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U3VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAx
MDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAzPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhl
ZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlN1biwgSHVpY2hlbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFlpZHVvPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFpoZXh1bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIEtleGluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NZW5nLCBRaW5nYm88L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+SW4gU2l0dSBQcmVwYXJhdGlvbiBvZiBhIEZsZXhpYmxlIFBvbHlhbmlsaW5l
L0NhcmJvbiBDb21wb3NpdGUgQ291bnRlciBFbGVjdHJvZGUgYW5kIEl0cyBBcHBsaWNhdGlvbiBp
biBEeWUtU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBDZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUg
Sm91cm5hbCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIENoZW1pc3Ry
eSBDPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE2NzMtMTE2Nzk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yNjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MjAxMC8wNy8wODwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVz
PjxwdWJsaXNoZXI+QW1lcmljYW4gQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE5
MzItNzQ0NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAyMS9qcDEwMzAwMTU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMt
cmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
YWNjZXNzLWRhdGU+MjAxNC8xMS8wNzwvYWNjZXNzLWRhdGU+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5k
Tm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWFvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjUwMjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMsIDI0XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MDI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUwMjwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WGlhbywgWWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGluLCBKZW5nLVl1PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5UYWksIFNoZW5nLVllbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXVlLCBHZW50aWFuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5MaW4sIFRzdW5nLVd1PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzIHdpdGggaGlnaC1wZXJmb3Jt
YW5jZSBwb2x5YW5pbGluZS9tdWx0aS13YWxsIGNhcmJvbiBuYW5vdHViZSBjb3VudGVyIGVsZWN0
cm9kZXMgZWxlY3Ryb3BvbHltZXJpemVkIGJ5IGEgcHVsc2UgcG90ZW50aW9zdGF0aWMgdGVjaG5p
cXVlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUG93ZXIgU291cmNlczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
UG93ZXIgU291cmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMyMC0zMjU8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+MjMzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhcmJvbiBuYW5vdHViZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTM8L3ll
YXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVu
Y2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMTMwMDE3MzA8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5k
b2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDEzLjAxLjExNjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U3VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAx
MDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTAzPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhl
ZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlN1biwgSHVpY2hlbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1bywgWWFuaG9uZzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFlpZHVvPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaSwgRG9uZ21laTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFpoZXh1bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIEtleGluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NZW5nLCBRaW5nYm88L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+SW4gU2l0dSBQcmVwYXJhdGlvbiBvZiBhIEZsZXhpYmxlIFBvbHlhbmlsaW5l
L0NhcmJvbiBDb21wb3NpdGUgQ291bnRlciBFbGVjdHJvZGUgYW5kIEl0cyBBcHBsaWNhdGlvbiBp
biBEeWUtU2Vuc2l0aXplZCBTb2xhciBDZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUg
Sm91cm5hbCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIENoZW1pc3Ry
eSBDPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE2NzMtMTE2Nzk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yNjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MjAxMC8wNy8wODwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVz
PjxwdWJsaXNoZXI+QW1lcmljYW4gQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE5
MzItNzQ0NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAyMS9qcDEwMzAwMTU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMt
cmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
YWNjZXNzLWRhdGU+MjAxNC8xMS8wNzwvYWNjZXNzLWRhdGU+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5k
Tm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [13, 24] و پلیپیرولPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDY2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjY8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlhpYSwgSmlhbmdiaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkNoZW4sIExpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbmFnaWRhLCBTaG96bzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BcHBsaWNhdGlvbiBvZiBwb2x5
cHlycm9sZSBhcyBhIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBhIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFy
IGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlz
dHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+NDY0NC00NjQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29j
aWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4wOTU5LTk0Mjg8L2lzYm4+PHdvcmst
dHlwZT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1
cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPld1PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDYzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPld1LCBKaWh1YWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBR
aW5naHVhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GYW4sIExlcWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFuLCBa
aGFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIFBpbmppYW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaW4sIEpp
YW5taW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYW8sIFNhbmNodW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SGlnaC1wZXJmb3JtYW5jZSBwb2x5cHlycm9sZSBu
YW5vcGFydGljbGVzIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzItMTc2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5
d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJy
b2xlIG5hbm9wYXJ0aWNsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
Ni8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc4LTc3NTM8L2lzYm4+PHVy
bHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5j
ZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3ODc3NTMwODAwNDkxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLmpw
b3dzb3VyLjIwMDguMDMuMDI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZWVyZW5kZXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ2NTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VmVl
cmVuZGVyLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F4ZW5hLCBWaWJoYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SmhhLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S29pcnksIFMuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdXNh
aW4sIEFiaGF5PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYW1hbnRhLCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hh
dWhhbiwgQS4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFzd2FsLCBELiBLLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VwdGEsIFMuIEsuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkZyZWUtc3RhbmRpbmcgcG9seXB5cnJvbGUgZmlsbXMgYXMgc3Vic3RyYXRlLWZyZWUgYW5k
IFB0LWZyZWUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBxdWFzaS1zb2xpZCBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5PcmdhbmljIEVsZWN0cm9uaWNz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+T3JnYW5p
YyBFbGVjdHJvbmljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMwMzItMzAzOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+RFNTQzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRDTy1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTIvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1NjYtMTE5OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MxNTY2MTE5
OTEyMDA0MTIwPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2oub3JnZWwuMjAxMi4wOC4wMzk8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBDaGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBR
aWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgWXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hp
c2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8sIFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9s
eXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUgZm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dl
ciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRy
YW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9kPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5
ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFi
aWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0
eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+
PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNi
bj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9z
Y2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+
PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2
L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDY2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjY8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlhpYSwgSmlhbmdiaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkNoZW4sIExpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbmFnaWRhLCBTaG96bzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BcHBsaWNhdGlvbiBvZiBwb2x5
cHlycm9sZSBhcyBhIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBhIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFy
IGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlz
dHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBNYXRlcmlhbHMgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+NDY0NC00NjQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29j
aWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4wOTU5LTk0Mjg8L2lzYm4+PHdvcmst
dHlwZT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1
cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MwSk0wNDExNkU8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPld1PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDYzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPld1LCBKaWh1YWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBR
aW5naHVhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GYW4sIExlcWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFuLCBa
aGFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGksIFBpbmppYW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MaW4sIEpp
YW5taW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYW8sIFNhbmNodW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SGlnaC1wZXJmb3JtYW5jZSBwb2x5cHlycm9sZSBu
YW5vcGFydGljbGVzIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzItMTc2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5
d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJy
b2xlIG5hbm9wYXJ0aWNsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
Ni8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc4LTc3NTM8L2lzYm4+PHVy
bHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5j
ZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3ODc3NTMwODAwNDkxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLmpw
b3dzb3VyLjIwMDguMDMuMDI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZWVyZW5kZXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ2NTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VmVl
cmVuZGVyLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F4ZW5hLCBWaWJoYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SmhhLCBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S29pcnksIFMuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdXNh
aW4sIEFiaGF5PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYW1hbnRhLCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hh
dWhhbiwgQS4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFzd2FsLCBELiBLLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VwdGEsIFMuIEsuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkZyZWUtc3RhbmRpbmcgcG9seXB5cnJvbGUgZmlsbXMgYXMgc3Vic3RyYXRlLWZyZWUgYW5k
IFB0LWZyZWUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBxdWFzaS1zb2xpZCBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5PcmdhbmljIEVsZWN0cm9uaWNz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+T3JnYW5p
YyBFbGVjdHJvbmljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMwMzItMzAzOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+RFNTQzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRDTy1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTIvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1NjYtMTE5OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MxNTY2MTE5
OTEyMDA0MTIwPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2oub3JnZWwuMjAxMi4wOC4wMzk8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2Vz
OWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5
cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBDaGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBR
aWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgWXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hp
c2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8sIFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9s
eXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUgZm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dl
ciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4wPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRy
YW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9kPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5
ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFi
aWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0
eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+
PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNi
bj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9z
Y2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+
PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2
L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [25-28] به عنوان جایگزین اقتصادی مطرح شد.
مشکل اصلی این شیشههای رسانا سخت بودن، سنگین وزنی و گران بودن آنها میباشد. استفاده از پارچه در سلهای خورشیدی علاوه بر انعطافپذیری و قابلیت ارتجاعی، سبک وزنی و قرارگیری راحت ابزارهای الکترونیک قابل پوشش را فراهم میآورد. شیشههای رسانا یکی از اجزا گران سلهای خورشیدی رنگحساس به شمار میروند که در حدود 30 درصد قیمت کل مواد مورد نیاز سل را تشکیل میدهند. اگرچه سختی، شکنندگی و سنگین وزنی از جمله ویژگیهایی هستند که حملونقل سلهای خورشیدی رنگ حساس ساخته شده با شیشههای رسانا را دشوار میکنند. اگرچه زیرلایههای انعطافپذیری همچون فویلهای فلزی یا پلاستیکی میتوانند استفاده شوند اما گرانتر از شیشههای رسانا هستندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051
bT4yNDA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzYsIDI5LTMxXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yNDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjI0MDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WHUsIEppZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TGksIE1laXhpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V3UsIExlaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuLCBZ
b25neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Wmh1LCBMaWdlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3UsIFNo
YW9qaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgTGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhaSwgWmlrdWk8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIERvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlh1LCBXZWlsaW48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBmbGV4aWJsZSBw
b2x5cHlycm9sZS1jb2F0ZWQgZmFicmljIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2Vy
IFNvdXJjZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz4yMzAtMjM2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI1Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxr
ZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgZmFicmljPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVz
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUz
MTQwMDE3NjE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDE0LjAxLjEyMzwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+WWFtYWd1
Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NTA4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrZXNoaTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VG9iZSwgTm9idXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdHN1bW90bywgRGFpc3Vr
ZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFnYWksIFRha3VtYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJha2F3YSwg
SGlyb25vcmk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
SGlnaGx5IGVmZmljaWVudCBwbGFzdGljLXN1YnN0cmF0ZSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxscyB3aXRoIHZhbGlkYXRlZCBjb252ZXJzaW9uIGVmZmljaWVuY3kgb2YgNy42JTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kgTWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlNvbGFyIEVu
ZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+ODEyLTgxNjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBsYXN0aWMtc3Vic3RyYXRlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvdy10ZW1wZXJhdHVy
ZSBmYWJyaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDky
Ny0wMjQ4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2Vk
aXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzA5MjcwMjQ4MDkwMDQ2MDc8L3VybD48L3Jl
bGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2ku
b3JnLzEwLjEwMTYvai5zb2xtYXQuMjAwOS4xMi4wMjk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVt
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1hPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjUwNjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA2PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPk1hLCBUaW5nbGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIFhpYW9taW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Ba2l5YW1hLCBNb3JpdG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPklub3VlLCBLb3pvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Ob21hLCBIaXJvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BYmUsIEVpaWNoaTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Qcm9wZXJ0aWVzIG9mIHNl
dmVyYWwgdHlwZXMgb2Ygbm92ZWwgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEVsZWN0cm9h
bmFseXRpY2FsIENoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgRWxlY3Ryb2FuYWx5dGljYWwgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzctODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTc0PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXN0aWMgZmlsbTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NZXRhbCBz
dWJzdHJhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2hlZXQgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QZXJmb3JtYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRl
cz48ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTcyLTY2NTc8
L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5j
b20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDAyMjA3MjgwNDAwNDIxODwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi9qLmplbGVjaGVtLjIwMDQuMDguMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUwNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkthbmcsIE1hbiBHdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaywgTmFtLUd5dTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Unl1LCBLd2FuZyBTdW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBTb29uIEhvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LaW0sIEthbmctSmluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgNC4yJSBlZmZpY2llbnQgZmxleGlibGUgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgVGlP
MiBzb2xhciBjZWxscyB1c2luZyBzdGFpbmxlc3Mgc3RlZWwgc3Vic3RyYXRlPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPlNvbGFyIEVuZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5
IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz41NzQtNTgxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjkwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGtl
eXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+U3RhaW5sZXNzIHN0ZWVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZsZXhpYmxlIGNlbGw8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RWZmaWNpZW5jeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW50ZXJhYmlsaXR5PC9r
ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0
ZT4zLzIzLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0ODwvaXNibj48
dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2ll
bmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODA1MDAxMTgyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ou
c29sbWF0LjIwMDUuMDQuMDI1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051
bT4yNDA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzYsIDI5LTMxXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yNDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjI0MDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WHUsIEppZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
TGksIE1laXhpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V3UsIExlaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuLCBZ
b25neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Wmh1LCBMaWdlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3UsIFNo
YW9qaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwgTGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJhaSwgWmlrdWk8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIERvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlh1LCBXZWlsaW48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBmbGV4aWJsZSBw
b2x5cHlycm9sZS1jb2F0ZWQgZmFicmljIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0
aXplZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2Vy
IFNvdXJjZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIFBvd2VyIFNvdXJjZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz4yMzAtMjM2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI1Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MDwvbnVtYmVyPjxr
ZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgZmFicmljPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT43LzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVz
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUz
MTQwMDE3NjE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5qcG93c291ci4yMDE0LjAxLjEyMzwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+WWFtYWd1
Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUwODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NTA4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPllhbWFndWNoaSwgVGFrZXNoaTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VG9iZSwgTm9idXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdHN1bW90bywgRGFpc3Vr
ZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFnYWksIFRha3VtYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJha2F3YSwg
SGlyb25vcmk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
SGlnaGx5IGVmZmljaWVudCBwbGFzdGljLXN1YnN0cmF0ZSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxscyB3aXRoIHZhbGlkYXRlZCBjb252ZXJzaW9uIGVmZmljaWVuY3kgb2YgNy42JTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Tb2xhciBFbmVyZ3kgTWF0ZXJpYWxzIGFuZCBTb2xhciBDZWxsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlNvbGFyIEVu
ZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+ODEyLTgxNjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBsYXN0aWMtc3Vic3RyYXRlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvdy10ZW1wZXJhdHVy
ZSBmYWJyaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDky
Ny0wMjQ4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2Vk
aXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzA5MjcwMjQ4MDkwMDQ2MDc8L3VybD48L3Jl
bGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2ku
b3JnLzEwLjEwMTYvai5zb2xtYXQuMjAwOS4xMi4wMjk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVt
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1hPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjUwNjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA2PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPk1hLCBUaW5nbGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmcsIFhpYW9taW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Ba2l5YW1hLCBNb3JpdG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPklub3VlLCBLb3pvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Ob21hLCBIaXJvYWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BYmUsIEVpaWNoaTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Qcm9wZXJ0aWVzIG9mIHNl
dmVyYWwgdHlwZXMgb2Ygbm92ZWwgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGVzIGZvciBkeWUtc2Vuc2l0aXpl
ZCBzb2xhciBjZWxsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEVsZWN0cm9h
bmFseXRpY2FsIENoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgRWxlY3Ryb2FuYWx5dGljYWwgQ2hlbWlzdHJ5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzctODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTc0PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2Rl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXN0aWMgZmlsbTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NZXRhbCBz
dWJzdHJhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2hlZXQgcmVzaXN0YW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5QZXJmb3JtYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBj
ZWxsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRl
cz48ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTcyLTY2NTc8
L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5j
b20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDAyMjA3MjgwNDAwNDIxODwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi9qLmplbGVjaGVtLjIwMDQuMDguMDAyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUwNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTA3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkthbmcsIE1hbiBHdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaywgTmFtLUd5dTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Unl1LCBLd2FuZyBTdW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBTb29uIEhvPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LaW0sIEthbmctSmluPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgNC4yJSBlZmZpY2llbnQgZmxleGlibGUgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgVGlP
MiBzb2xhciBjZWxscyB1c2luZyBzdGFpbmxlc3Mgc3RlZWwgc3Vic3RyYXRlPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPlNvbGFyIEVuZXJneSBNYXRlcmlhbHMgYW5kIFNvbGFyIENlbGxzPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U29sYXIgRW5lcmd5
IE1hdGVyaWFscyBhbmQgU29sYXIgQ2VsbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz41NzQtNTgxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjkwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGtl
eXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+U3RhaW5sZXNzIHN0ZWVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZsZXhpYmxlIGNlbGw8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RWZmaWNpZW5jeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW50ZXJhYmlsaXR5PC9r
ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0
ZT4zLzIzLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MjctMDI0ODwvaXNibj48
dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2ll
bmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwOTI3MDI0ODA1MDAxMTgyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ou
c29sbWF0LjIwMDUuMDQuMDI1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [6, 29-31].
تکمیل منسوج توسط پلیمرهای رسانا
پوششدهی پارچه با استفاده از پليمرهاي رسانا يکي از روشهاي ايجاد هدايت الکتريکي در سطح پارچه ميباشد. براي توليد منسوج رسانا ميتوان از پليمرهاي رسانا استفاده کرد که همراه با پليمريزه شدن پليمر رسانا در سطح منسوج و توليد يك لايه پليمري دائمي و يکنواخت بر روي سطح و در بافت آن است. در مقايسه با روشهاي پوششدهي پارچه با فلز، چسبندگي پليمرهاي رسانا بهتر بوده و همچنين مشکل اکسيد شدن و زنگ زدگي وجود ندارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kuhn</Author><Year>1998</Year><RecNum>524</RecNum><DisplayText>[32, 33]</DisplayText><record><rec-number>524</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>524</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>H. H. Kuhn</author><author>A. D. Child</author></authors><tertiary-authors><author>Marcel Dekker</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Handbook of Conducting Polymers</title></titles><edition>second edition</edition><section>994</section><dates><year>1998</year></dates><pub-location>Inc. New York</pub-location><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Deng</Author><Year>2003</Year><RecNum>523</RecNum><record><rec-number>523</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>523</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Deng, Jianguo</author><author>He, ChuanLan</author><author>Peng, Yuxing</author><author>Wang, Jianhua</author><author>Long, Xingping</author><author>Li, Pei</author><author>Chan, Albert S. C.</author></authors></contributors><titles><title>Magnetic and conductive Fe3O4–polyaniline nanoparticles with core–shell structure</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>295-301</pages><volume>139</volume><number>2</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Ferromagnetic properties</keyword><keyword>Conductivity</keyword><keyword>Core–shell structure</keyword></keywords><dates><year>2003</year><pub-dates><date>9/5/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677903001668</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(03)00166-8</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[32, 33].
البته روشهاي ديگري هم برای پوششدهی منسوجات با پلیمرهای رسانا وجود دارد. پوششدهي مونومرها بر روي يک رشته نخ در فاز گازي و يا مايع وجود دارد و يا مونومر ابتدا روي سطح كالاي متخلخل تزريق شود و سپس در معرض اكسيدکننده و دوپه کننده قرارگيرد. در اين فرايند، اثر اكسيدکننده و دوپهکننده بر روي پليمريزاسيون مونومر بسيارقابل توجه مي باشدPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaGFuZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJl
Y051bT41Mjc8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzM0LTM2XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFpoaW1pbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPldhbiwgTWVpeGlhbmc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+TmFub3N0cnVjdHVyZXMgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29tcG9zaXRlcyBjb250
YWluaW5nIG5hbm8tbWFnbmV0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA1LTIxMjwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TmFwaHRoYWxlbmUgc3VsZm9uaWMgYWNp
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHBvbHltZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y
ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzEyLzwvZGF0ZT48
L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11
cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlp
L1MwMzc5Njc3OTAyMDA0NDcyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L1MwMzc5LTY3NzkoMDIpMDA0
NDctMjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+V2FuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUyNjwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjY8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPldhbiwgTS4gWC48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBKLiBDLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBmZXJyb21hZ25ldGljIGJlaGF2aW9yIG9mIHBvbHlhbmlsaW5l
IGNvbXBvc2l0ZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBN
ZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NDQtODQ1PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzM8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmUgYW5kIGRlcml2YXRpdmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGljIG1l
YXN1cmVtZW50czwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95ZWFyPjxw
dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5OTgwMTMyNDE8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3Jn
LzEwLjEwMTYvUzAzNzktNjc3OSg5OCkwMTMyNC0xPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjU8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+V2FuLCBNZWl4aWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmhvdSwgV2VpeGlhPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MaSwgSnVuY2hhbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5Db21wb3NpdGUgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29udGFpbmluZyBpcm9uIG94aWRlcyB3
aXRoIG5hbm9tZXRlciBzaXplPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjctMzE8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+Nzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJvbiBveGlkZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Eb3Bpbmc8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk5NTAzNTYyMTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTUpMDM1NjItMTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaGFuZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJl
Y051bT41Mjc8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzM0LTM2XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIFpoaW1pbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPldhbiwgTWVpeGlhbmc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+TmFub3N0cnVjdHVyZXMgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29tcG9zaXRlcyBjb250
YWluaW5nIG5hbm8tbWFnbmV0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA1LTIxMjwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xMzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TmFwaHRoYWxlbmUgc3VsZm9uaWMgYWNp
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHBvbHltZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y
ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzEyLzwvZGF0ZT48
L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11
cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlp
L1MwMzc5Njc3OTAyMDA0NDcyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L1MwMzc5LTY3NzkoMDIpMDA0
NDctMjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+V2FuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUyNjwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjY8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPldhbiwgTS4gWC48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBKLiBDLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBmZXJyb21hZ25ldGljIGJlaGF2aW9yIG9mIHBvbHlhbmlsaW5l
IGNvbXBvc2l0ZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBN
ZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NDQtODQ1PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEwMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzM8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmUgYW5kIGRlcml2YXRpdmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGljIG1l
YXN1cmVtZW50czwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95ZWFyPjxw
dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+NS8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5OTgwMTMyNDE8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3Jn
LzEwLjEwMTYvUzAzNzktNjc3OSg5OCkwMTMyNC0xPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjU8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyNTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+V2FuLCBNZWl4aWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmhvdSwgV2VpeGlhPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MaSwgSnVuY2hhbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5Db21wb3NpdGUgb2YgcG9seWFuaWxpbmUgY29udGFpbmluZyBpcm9uIG94aWRlcyB3
aXRoIG5hbm9tZXRlciBzaXplPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRh
bHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50
aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjctMzE8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+Nzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJvbiBveGlkZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Eb3Bpbmc8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02
Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJl
Y3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk5NTAzNTYyMTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTUpMDM1NjItMTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA [34-36]. روشهاي ديگر توليد منسوجات رسانا ، روش انتشار PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTI4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlszNywgMzhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUyODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTI4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YdWUsIFdlbnlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RmFuZywgS3VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5RaXUsIEhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxp
LCBKaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYW8sIFdlaW1pbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBtYWduZXRpYyBwcm9wZXJ0
aWVzIG9mIHRoZSBGZTNPNOKAk3BvbHlhbmlsaW5lIG5hbm9jb21wb3NpdGUgcGVsbGV0cyBjb250
YWluaW5nIERCU0EtZG9wZWQgcG9seWFuaWxpbmUgYW5kIEhDbC1kb3BlZCBwb2x5YW5pbGluZSB3
aXRoIEZlM080IG5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGlj
IE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MDYtNTA5
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+N+KAkzg8L251bWJlcj48a2V5d29y
ZHM+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmUzTzQgbmFub3BhcnRp
Y2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk5hbm9jb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29u
ZHVjdGl2aXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGl6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjQvNS88L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3Bp
aS9TMDM3OTY3NzkwNTAwNzE0OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25p
Yy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDUu
MDYuMDIxPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTI5PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyOTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2ltLCBCb2h3b248L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktvbmNhciwgVmxhZGFuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZXZhdXgsIEVyaWM8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkR1Zm91ciwgQ2xhdWRlPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaWFsbGllciwgUGllcnJl
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVsZWN0cmlj
YWwgYW5kIG1vcnBob2xvZ2ljYWwgcHJvcGVydGllcyBvZiBQUCBhbmQgUEVUIGNvbmR1Y3RpdmUg
cG9seW1lciBmaWJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRp
YyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjctMTc0PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE0Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5D
b25kdWN0aXZlIGZpYmVyPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lIChQQU5JKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5EQlNBPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvYXRpbmcgcHJvY2Vzczwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
MTAvMjAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1
cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVu
Y2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5MDQwMDI3MzU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3Vy
bHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5z
eW50aG1ldC4yMDA0LjA2LjAyMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YdWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTI4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlszNywgMzhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUyODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTI4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YdWUsIFdlbnlhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RmFuZywgS3VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5RaXUsIEhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxp
LCBKaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYW8sIFdlaW1pbjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIGFuZCBtYWduZXRpYyBwcm9wZXJ0
aWVzIG9mIHRoZSBGZTNPNOKAk3BvbHlhbmlsaW5lIG5hbm9jb21wb3NpdGUgcGVsbGV0cyBjb250
YWluaW5nIERCU0EtZG9wZWQgcG9seWFuaWxpbmUgYW5kIEhDbC1kb3BlZCBwb2x5YW5pbGluZSB3
aXRoIEZlM080IG5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGlj
IE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MDYtNTA5
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+N+KAkzg8L251bWJlcj48a2V5d29y
ZHM+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmUzTzQgbmFub3BhcnRp
Y2xlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk5hbm9jb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29u
ZHVjdGl2aXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hZ25ldGl6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjQvNS88L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3Bp
aS9TMDM3OTY3NzkwNTAwNzE0OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25p
Yy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDUu
MDYuMDIxPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTI5PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj41Mjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUyOTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2ltLCBCb2h3b248L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktvbmNhciwgVmxhZGFuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZXZhdXgsIEVyaWM8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkR1Zm91ciwgQ2xhdWRlPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaWFsbGllciwgUGllcnJl
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVsZWN0cmlj
YWwgYW5kIG1vcnBob2xvZ2ljYWwgcHJvcGVydGllcyBvZiBQUCBhbmQgUEVUIGNvbmR1Y3RpdmUg
cG9seW1lciBmaWJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRp
YyBNZXRhbHM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjctMTc0PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE0Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5D
b25kdWN0aXZlIGZpYmVyPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lIChQQU5JKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5EQlNBPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvYXRpbmcgcHJvY2Vzczwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+
MTAvMjAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1
cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVu
Y2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzk2Nzc5MDQwMDI3MzU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3Vy
bHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5z
eW50aG1ldC4yMDA0LjA2LjAyMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [37, 38] و ته نشيني امولسيوني ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yang</Author><Year>1993</Year><RecNum>530</RecNum><DisplayText>[39]</DisplayText><record><rec-number>530</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>530</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yang, Shiyong</author><author>Ruckenstein, Eli</author></authors></contributors><titles><title>Processable conductive composites of polyaniline/poly(alkyl methacrylate) prepared via an emulsion method</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>1-12</pages><volume>59</volume><number>1</number><dates><year>1993</year><pub-dates><date>6//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037967799391152R</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(93)91152-R</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[39] و روش الکتروشيميايي PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTMyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls0MCwgNDFdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUzMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTMyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2xpbmEsIEouPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Fc3RldmVzLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRleiwgSi48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJvbmFzdHJlLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FzZXMsIEYuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlhbmlsaW5lIGNvYXRl
ZCBjb25kdWN0aW5nIGZhYnJpY3MuIENoZW1pY2FsIGFuZCBlbGVjdHJvY2hlbWljYWwgY2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJu
YWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJv
cGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMDAz
LTIwMTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdv
cmRzPjxrZXl3b3JkPlBvbHllc3Rlcjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIGZhYnJp
Yzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5YW5pbGluZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hyb21pc208L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U0VDTTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hlbWljYWwgY2hhcmFjdGVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDExPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjAwMTQtMzA1NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMDE0MzA1NzExMDAy
ODc0PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouZXVycG9seW1qLjIwMTEuMDcuMDIxPC9lbGVjdHJv
bmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTMxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51
bWJlcj41MzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3
ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUzMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9saW5hLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ZGVsIFLD
rW8sIEEuIEkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb25hc3RyZSwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNh
c2VzLCBGLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5D
aGVtaWNhbCBhbmQgZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIHBvbHltZXJpc2F0aW9uIG9mIHB5cnJvbGUgb24g
cG9seWVzdGVyIHRleHRpbGVzIGluIHByZXNlbmNlIG9mIHBob3NwaG90dW5nc3RpYyBhY2lkPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIgSm91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIg
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwODctMjA5ODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT40NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Q
b2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaG9zcGhvdHVuZ3N0YXRlPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBvbHltZXIgY29hdGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHRleHRp
bGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9wb2x5bWVyaXNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tl
eXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRl
PjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxNC0zMDU3PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVk
LXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9w
aWkvUzAwMTQzMDU3MDgwMDE1OTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5ldXJwb2x5bWouMjAw
OC4wNC4wMDc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTMyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls0MCwgNDFdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUzMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTMyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2xpbmEsIEouPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Fc3RldmVzLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVybsOhbmRleiwgSi48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJvbmFzdHJlLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FzZXMsIEYuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlhbmlsaW5lIGNvYXRl
ZCBjb25kdWN0aW5nIGZhYnJpY3MuIENoZW1pY2FsIGFuZCBlbGVjdHJvY2hlbWljYWwgY2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJu
YWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJv
cGVhbiBQb2x5bWVyIEpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMDAz
LTIwMTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGtleXdv
cmRzPjxrZXl3b3JkPlBvbHllc3Rlcjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIGZhYnJp
Yzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5YW5pbGluZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hyb21pc208L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U0VDTTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbGVjdHJv
Y2hlbWljYWwgY2hhcmFjdGVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDExPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAvLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjAwMTQtMzA1NzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMDE0MzA1NzExMDAy
ODc0PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouZXVycG9seW1qLjIwMTEuMDcuMDIxPC9lbGVjdHJv
bmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2xpbmE8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTMxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51
bWJlcj41MzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3
ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjUzMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9saW5hLCBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ZGVsIFLD
rW8sIEEuIEkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb25hc3RyZSwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNh
c2VzLCBGLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5D
aGVtaWNhbCBhbmQgZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIHBvbHltZXJpc2F0aW9uIG9mIHB5cnJvbGUgb24g
cG9seWVzdGVyIHRleHRpbGVzIGluIHByZXNlbmNlIG9mIHBob3NwaG90dW5nc3RpYyBhY2lkPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIgSm91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIFBvbHltZXIg
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwODctMjA5ODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT40NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Q
b2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaG9zcGhvdHVuZ3N0YXRlPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlBvbHltZXIgY29hdGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25kdWN0aW5nIHRleHRp
bGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9wb2x5bWVyaXNhdGlvbjwva2V5d29yZD48L2tl
eXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRl
PjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxNC0zMDU3PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVk
LXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9w
aWkvUzAwMTQzMDU3MDgwMDE1OTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5ldXJwb2x5bWouMjAw
OC4wNC4wMDc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [40, 41] مي باشد.
تکمیل منسوج توسط پلیانیلینپلیانیلینمکانیزم رسانایی پلیانیلین (PANI) نسبت به دیگر پلیمرهای رسانا متفاوت میباشد. در تشکیل رادیکال کاتیونی پلیانیلین اتم نیتروژن شرکت میکند در صورتی که در دیگر پلیمرهای رسانا اتم کربن در تشکیل رادیکال کاتیونی درگیر میشود. از سویی دیگر نیتروژن در سیستم پیوند دوگانهی مزدوج هم دخیل شده بود. بنابراین رسانایی الکتریکی پلیانیلین به دو عامل درجهی اکسیداسیون و درجهی پروتونهشدن بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fedorko</Author><Year>2010</Year><RecNum>510</RecNum><DisplayText>[42]</DisplayText><record><rec-number>510</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>510</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Fedorko, P.</author><author>Trznadel, M.</author><author>Pron, A.</author><author>Dju–o, D.</author><author>Planès, J.</author><author>Travers, J. P.</author></authors></contributors><titles><title>New analytical approach to the insulator–metal transition in conductive polyaniline</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>1668-1671</pages><volume>160</volume><number>15–16</number><keywords><keyword>Conducting polymers</keyword><keyword>Insulator–metal transition</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Plasticizer</keyword><keyword>Conductivity</keyword><keyword>Metallic state</keyword></keywords><dates><year>2010</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677910002316</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2010.05.038</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[42]. پلیانیلین دارای رسانایی الکتریکی نسبتا بالا (10-102 سانتیمتر بر زیمنس) میباشد. این پلیمر با توجه به درجهی اکسایش و محیط تغییر رنگ متفاوتی را از خود نشان میدهد. علاوه بر رسانایی الکتریکی به دلیل رفتار جالب الکتروشیمیایی، سهولت سنتز در محیطهای آبی و آلی، قیمت ارزان مونومر و پایداری خوب در برابر عوامل محیطی، حرارتی و شیمیایی از محبوبیت ویژهای برخوردار میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zilberman</Author><Year>1997</Year><RecNum>509</RecNum><DisplayText>[43]</DisplayText><record><rec-number>509</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>509</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zilberman, M.</author><author>Titelman, G. I.</author><author>Siegmann, A.</author><author>Haba, Y.</author><author>Narkis, M.</author><author>Alperstein, D.</author></authors></contributors><titles><title>Conductive blends of thermally dodecylbenzene sulfonic acid-doped polyaniline with thermoplastic polymers</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>243-253</pages><volume>66</volume><number>2</number><keywords><keyword>polyaniline</keyword><keyword>thermoplastic polymers</keyword><keyword>blend</keyword><keyword>conductivity</keyword></keywords><dates><year>1997</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19971010)66:2&lt;243::AID-APP5&gt;3.0.CO;2-W</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/(SICI)1097-4628(19971010)66:2&lt;243::AID-APP5&gt;3.0.CO;2-W</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[43]. پلیانیلین نخستین پلیمر رساناست که به صورت تجاری درآمده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bodalia</Author><Year>1993</Year><RecNum>511</RecNum><DisplayText>[44]</DisplayText><record><rec-number>511</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>511</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bodalia, R.</author><author>Stern, R.</author><author>Batich, C.</author><author>Duran, R.</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis and polymerization of 2-alkylanilines</title><secondary-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</full-title></periodical><pages>2123-2127</pages><volume>31</volume><number>8</number><keywords><keyword>o-alklyaniline</keyword><keyword>poly(o-alklyaniline)</keyword><keyword>conducting polymer</keyword></keywords><dates><year>1993</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1099-0518</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pola.1993.080310818</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pola.1993.080310818</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[44]. پلیانیلین به گروهی از پلیمرهای رسانا گفته میشود که دارای فرمول کلی نشان داده شده در شکل 1-1 هستند. در این فرمول، درجهی پلیمریزاسیون را نشان میدهد. نیز میتواند از صفر، برای فرم کاملا اکسیدشده؛ تا یک، فرم کاملا احیاشده، به طور پیوسته تغییر کند. فرم کاملا اکسیدشده() را پرنیگرانیلین()، فرم کاملا احیاشده() را لوکو امرالدین()، و فرم نیمه اکسیدشده() را امرالدین()مینامند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>516</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 1- فرمول کلی انیلین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>516</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45]
در بین فرمهای مختلف اکسیداسیون پلیانیلین فرم امرالدین که در آن نصف ازتها پروتونه شده و دارای واحدهای اکسیده و کاهیدهی یکسان هستند و بیشترین رسانایی را دارند. فرمهای کاملا اکسیدشده و کاملا احیاشده عایق میباشند. هر کدام از فرمهای پلیانیلین میتواند به صورت بازی (غیر پروتونه) و پروتونه وجود داشته باشند این تبدیلات به راحتی در اثر اکسایش-کاهش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی و همچنین واکنش با اسید و باز برونستد انجام میگیرد. در شکل 1-2 چهار فرم مختلف پلیانیلین و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر نمایش داده شده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 2- فرمهای مختلف پلیانیلین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gvozdenović</Author><Year>2001</Year><RecNum>516</RecNum><DisplayText>[45]</DisplayText><record><rec-number>516</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>516</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Milica M. Gvozdenović</author><author>Branimir Z. Jugović</author><author>Jasmina S. Stevanović</author><author>Tomislav Lj. Trišović </author><author>Branimir N. Grgur</author></authors><secondary-authors><author>Ewa Schab-Balcerzak</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Electrochemical Polymerization of Aniline</title><secondary-title>Electropolymerization</secondary-title></titles><section>4</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>InTech</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[45]
کاربرد پلیمر رسانای پلیانیلیندر بین پلیمرهای رسانا، پلیانیلین از پایداری محیطی بالایی برخوردار است. به عنوان مثال پلیاستیلن () در مقایسه با پلیانیلین، علی رغم داشتن هدایت الکتریکی بسیار زیاد در اثر دوپینگ، به شدت در شرایط محیطی حتی در اتمسفر خنثی ناپایدار است. همچنین پلیانیلین برخلاف پلیپیرول، پلیتیوفن و سایر پلیمرهای رسانا در بعضی از حلالها مثل، اسید فرمیک 88% و اسید سولفوریک غلیظ حل میشود. حلال اختصاصی و معروف این پلیمر میباشد و در حلالهایی چون پیریدین،و به مقدار جزئی حل میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bhadani</Author><Year>1993</Year><RecNum>513</RecNum><DisplayText>[46]</DisplayText><record><rec-number>513</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>513</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bhadani, Suraj N.</author><author>Gupta, Manoj K.</author><author>Gupta, Sumanta K. Sen</author></authors></contributors><titles><title>Cyclic voltammetry and conductivity investigations of polyaniline</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>397-403</pages><volume>49</volume><number>3</number><dates><year>1993</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1993.070490304</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1993.070490304</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[46].
از پلیانیلین برای جلوگیری از خوردگی، به عنوان الکترود در ساخت باطریهای قابلشارژ، محافظت عالی در مقابل بارهای الکتریکی که موجب کاربرد در ساخت اجزای الکترونیکی شده، نمایشگرهای الکتروکرومیک، حفاظتکنندههای امواج الکترومغناطیسی، تهیه غشاهای گزینشی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Smela</Author><Year>2005</Year><RecNum>514</RecNum><DisplayText>[47]</DisplayText><record><rec-number>514</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>514</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Smela, Elisabeth</author><author>Lu, Wen</author><author>Mattes, Benjamin R.</author></authors></contributors><titles><title>Polyaniline actuators: Part 1. PANI(AMPS) in HCl</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>25-42</pages><volume>151</volume><number>1</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Fiber</keyword><keyword>Actuator</keyword><keyword>Strain</keyword><keyword>Modulus</keyword><keyword>Metrics</keyword></keywords><dates><year>2005</year><pub-dates><date>5/31/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677905000998</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2005.03.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[47] و همچنین به دلیل قیمت کم، سنتز راحت، فعالیت کاتالیزوری بالا و ثبات زیست محیطی قابل توجه، به عنوان الکترود مقابل در سلولهای خورشیدی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTAzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNCwgNDhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTAzPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TdW4sIEh1aWNoZW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MdW8sIFlhbmhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW5nLCBZaWR1bzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGksIERvbmdtZWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPll1LCBaaGV4dW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBLZXhpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVuZywgUWluZ2JvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIFNpdHUgUHJlcGFyYXRpb24gb2Yg
YSBGbGV4aWJsZSBQb2x5YW5pbGluZS9DYXJib24gQ29tcG9zaXRlIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2Rl
IGFuZCBJdHMgQXBwbGljYXRpb24gaW4gRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgQ2hlbWlzdHJ5IEM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5h
bCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjExNjczLTExNjc5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjIwMTAvMDcvMDg8L2Rh
dGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2FuIENoZW1pY2FsIFNvY2ll
dHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTMyLTc0NDc8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIxL2pwMTAzMDAxNTwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEvMDc8L2FjY2Vzcy1kYXRl
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkxpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ0NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDQ1PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkxpLCBadW9wZW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZZSwgQmFveGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pkh1LCBYaWFvZG9uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWEsIFhpYW5neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+WmhhbmcsIFhpYW9waW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZW5nLCBZb3VxdWFuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZhY2lsZSBlbGVjdHJvcG9s
eW1lcml6ZWQtUEFOSSBhcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgbG93IGNvc3QgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hlbWlzdHJ5
IENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoZW1pc3RyeSBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE3NjgtMTc3MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+OTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxs
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9w
b2x5bWVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29y
ZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8v
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTM4OC0yNDgxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0
aWNsZS9waWkvUzEzODgyNDgxMDkwMDM0MDM8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjb20u
MjAwOS4wNy4wMTg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NTAzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNCwgNDhdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTAzPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TdW4sIEh1aWNoZW5nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5MdW8sIFlhbmhvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW5nLCBZaWR1bzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TGksIERvbmdtZWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPll1LCBaaGV4dW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxpLCBLZXhpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVuZywgUWluZ2JvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIFNpdHUgUHJlcGFyYXRpb24gb2Yg
YSBGbGV4aWJsZSBQb2x5YW5pbGluZS9DYXJib24gQ29tcG9zaXRlIENvdW50ZXIgRWxlY3Ryb2Rl
IGFuZCBJdHMgQXBwbGljYXRpb24gaW4gRHllLVNlbnNpdGl6ZWQgU29sYXIgQ2VsbHM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgQ2hlbWlzdHJ5IEM8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5h
bCBvZiBQaHlzaWNhbCBDaGVtaXN0cnkgQzwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjExNjczLTExNjc5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjIwMTAvMDcvMDg8L2Rh
dGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPkFtZXJpY2FuIENoZW1pY2FsIFNvY2ll
dHk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4xOTMyLTc0NDc8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMjEvanAxMDMwMDE1PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDIxL2pwMTAzMDAxNTwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PGFjY2Vzcy1kYXRlPjIwMTQvMTEvMDc8L2FjY2Vzcy1kYXRl
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkxpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwOTwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ0NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDQ1PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0
c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkxpLCBadW9wZW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZZSwgQmFveGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pkh1LCBYaWFvZG9uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWEsIFhpYW5neXVhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+WmhhbmcsIFhpYW9waW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZW5nLCBZb3VxdWFuPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkZhY2lsZSBlbGVjdHJvcG9s
eW1lcml6ZWQtUEFOSSBhcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgbG93IGNvc3QgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hlbWlzdHJ5
IENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoZW1pc3RyeSBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE3NjgtMTc3MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+OTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5EeWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxs
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlhbmlsaW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVsZWN0cm9w
b2x5bWVyaXphdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db3VudGVyIGVsZWN0cm9kZTwva2V5d29y
ZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+OS8v
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTM4OC0yNDgxPC9pc2JuPjx1cmxzPjxy
ZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0
aWNsZS9waWkvUzEzODgyNDgxMDkwMDM0MDM8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvai5lbGVjb20u
MjAwOS4wNy4wMTg8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [24, 48] مورد استفاده قرار میگیرد.
پارچههای پوششدهی شده توسط پلیانیلینتا مدتها از انیلین به عنوان یک مرحله رنگرزی بر روی پارچههای سلولزی استفاده میکردند و به دست آوردن منسوج رسانا مورد توجه نبوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hutchison</Author><Year>2000</Year><RecNum>515</RecNum><DisplayText>[49]</DisplayText><record><rec-number>515</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>515</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hutchison, A. S.</author><author>Lewis, T. W.</author><author>Moulton, S. E.</author><author>Spinks, G. M.</author><author>Wallace, G. G.</author></authors></contributors><titles><title>Development of polypyrrole-based electromechanical actuators</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>121-127</pages><volume>113</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Actuator</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Force</keyword><keyword>Stress</keyword></keywords><dates><year>2000</year><pub-dates><date>6/15/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677900001909</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(00)00190-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[49]. پلیمریزاسیون جانشینی انیلین بر روی منسوجات ابتدا توسط کمپانی تحقیقاتی میلیکن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wu</Author><Year>2004</Year><RecNum>517</RecNum><DisplayText>[50]</DisplayText><record><rec-number>517</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>517</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jian Wu</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis, characterisation and applications of conducting polymer coated textiles</title><secondary-title>Chemistry – Faculty of Science</secondary-title></titles><pages>264</pages><volume>Doctor of Philosophy</volume><dates><year>2004</year></dates><publisher>Wollongong</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[50] و سپس توسط محققان دیگر گزارش شد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ucml2ZWRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNTEtNTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTIxPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ucml2ZWRpLCBEaW5lc2ggQ2hhbmRy
YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGhhd2FuLCBTdW5kZWVwIEt1bWFyPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlNoaWVsZGluZyBvZiBlbGVjdHJvbWFnbmV0
aWMgaW50ZXJmZXJlbmNlIHVzaW5nIHBvbHlhbmlsaW5lPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MjY3LTI3MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRh
dGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVy
bD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3
Nzk5MzkxMDM2MjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTMpOTEwMzYtMjwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R3JlZ29y
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJlY051bT41MTk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjUxOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTE5PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmVnb3J5LCBSLiBWLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+S2ltYnJlbGwsIFcuIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25kdWN0aXZlIHRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODIzLTgzNTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4OTwveWVhcj48cHViLWRh
dGVzPjxkYXRlPjEvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3Qu
Y29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk4OTkwNjEwMzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi8wMzc5LTY3NzkoODkpOTA2MTAtMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R2VuaWVzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTIwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkdlbmllcywgRS4gTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBldHJlc2N1LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+T2xtZWRvLCBMLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5Db25kdWN0aW5nIG1hdGVyaWFscyBmcm9tIHBvbHlhbmlsaW5lIG9uIGdsYXNzIHRleHRp
bGU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NjUtNjY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4x4oCTMjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkxPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+NC8zMC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS8wMzc5Njc3OTkxOTExNTMyPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2LzAzNzktNjc3OSg5MSk5MTE1My0yPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ucml2ZWRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNTEtNTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTIxPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ucml2ZWRpLCBEaW5lc2ggQ2hhbmRy
YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGhhd2FuLCBTdW5kZWVwIEt1bWFyPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlNoaWVsZGluZyBvZiBlbGVjdHJvbWFnbmV0
aWMgaW50ZXJmZXJlbmNlIHVzaW5nIHBvbHlhbmlsaW5lPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MjY3LTI3MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+Ny8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRh
dGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVy
bD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3
Nzk5MzkxMDM2MjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi8wMzc5LTY3NzkoOTMpOTEwMzYtMjwvZWxl
Y3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R3JlZ29y
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJlY051bT41MTk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjUxOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NTE5PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmVnb3J5LCBSLiBWLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+S2ltYnJlbGwsIFcuIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25kdWN0aXZlIHRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODIzLTgzNTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4OTwveWVhcj48cHViLWRh
dGVzPjxkYXRlPjEvMzAvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OS02Nzc5
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3Qu
Y29tL3NjaWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvMDM3OTY3Nzk4OTkwNjEwMzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAu
MTAxNi8wMzc5LTY3NzkoODkpOTA2MTAtMzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R2VuaWVzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTIwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij41MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkdlbmllcywgRS4gTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBldHJlc2N1LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+T2xtZWRvLCBMLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5Db25kdWN0aW5nIG1hdGVyaWFscyBmcm9tIHBvbHlhbmlsaW5lIG9uIGdsYXNzIHRleHRp
bGU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NjUtNjY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4x4oCTMjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkxPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+NC8zMC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS8wMzc5Njc3OTkxOTExNTMyPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8x
MC4xMDE2LzAzNzktNjc3OSg5MSk5MTE1My0yPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [51-53].
به منظور تهیه منسوج رسانا، ابتدا سطح منسوج با محلولی شامل مونومر انیلین و هیدروکلریک اسید خیس میخورد و سپس در معرض ماده اکسیدکننده قرار میگیرد. برای انجام مرحلهی اکسیداسیون میتوان از پرسولفاتهایی مانند آمونیوم پرسولفات یا پتاسیم پرسولفات در محلول اسیدی استفاده کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kuhn</Author><Year>1998</Year><RecNum>524</RecNum><DisplayText>[32]</DisplayText><record><rec-number>524</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>524</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>H. H. Kuhn</author><author>A. D. Child</author></authors><tertiary-authors><author>Marcel Dekker</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Handbook of Conducting Polymers</title></titles><edition>second edition</edition><section>994</section><dates><year>1998</year></dates><pub-location>Inc. New York</pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>[32]. بعد از پایان پلیمریزاسیون، سطح پوشش داده شده را با مقدار کافی از آب آبکشی نموده، سپس با محلول اسیدکلریک 2 مولار شستشو داده و بعد خشک کرد. این مراحل شستشو باعث تشکیل لایه یکنواخت و چسبیدهای از پلیانیلین دوپشده کلریدی میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Forveille</Author><Year>1994</Year><RecNum>522</RecNum><DisplayText>[54]</DisplayText><record><rec-number>522</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>522</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Forveille, J. L.</author><author>Olmedo, L.</author></authors></contributors><titles><title>Controlling the quality of deposits of polyaniline synthesized on glass fiber fabric</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>5-11</pages><volume>65</volume><number>1</number><keywords><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Glass fiber</keyword><keyword>Deposits</keyword><keyword>Quality control</keyword><keyword>Fiber</keyword></keywords><dates><year>1994</year><pub-dates><date>7//</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0379677994902860</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(94)90286-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[54].
بررسیهای انجام شده نشان داد که بعد از پوششدهی توسط پلیانیلین، میزان رسانایی در نخهای پشمی و پلیاستری نسبت به نایلونی، پنبهای و اکریلیکی بیشتر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hutchison</Author><Year>2000</Year><RecNum>533</RecNum><DisplayText>[49]</DisplayText><record><rec-number>533</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>533</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hutchison, A. S.</author><author>Lewis, T. W.</author><author>Moulton, S. E.</author><author>Spinks, G. M.</author><author>Wallace, G. G.</author></authors></contributors><titles><title>Development of polypyrrole-based electromechanical actuators</title><secondary-title>Synthetic Metals</secondary-title></titles><periodical><full-title>Synthetic Metals</full-title></periodical><pages>121-127</pages><volume>113</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Actuator</keyword><keyword>Polypyrrole</keyword><keyword>Force</keyword><keyword>Stress</keyword></keywords><dates><year>2000</year><pub-dates><date>6/15/</date></pub-dates></dates><isbn>0379-6779</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677900001909</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(00)00190-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[49].
تکمیل منسوج توسط پلیپیرول پلیپیرولپلیپیرول (PPY) یکی از مهمترین پلیمرهای رساناست که از بهم پیوستن تعدادی واحد حلقوی به نام پیرول تشکیل شده است (شکل 1-3) که در سالهای اخیر، به دلیل هدایت الکتریکی بالا و پایداری زیاد در هوا ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shirakawa</Author><Year>1971</Year><RecNum>459</RecNum><DisplayText>[55, 56]</DisplayText><record><rec-number>459</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>459</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Infrared Spectra of Poly(acetylene)</title><secondary-title>Polym J</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polym J</full-title></periodical><pages>231-244</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>1971</year><pub-dates><date>03//print</date></pub-dates></dates><publisher>The Society of Polymer Science, Japan</publisher><isbn>0032-3896</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1295/polymj.2.231</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ito</Author><Year>1974</Year><RecNum>457</RecNum><record><rec-number>457</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>457</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ito, Takeo</author><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Simultaneous polymerization and formation of polyacetylene film on the surface of concentrated soluble Ziegler-type catalyst solution</title><secondary-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</full-title></periodical><pages>11-20</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>1974</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1542-9369</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pol.1974.170120102</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pol.1974.170120102</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[55, 56]، در مقایسه با سایر پلیمرهای رسانا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 3- ساختار پلیپیرولپلیپیرول مانند سایر پلیمرهای رسانا هم به روش پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1NywgNThdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDU4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LaW0sIEt5dS1KaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlN1biwgUGVpc29uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlbiwgVmlja2k8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPldpbGV5LCBEaWFubmUgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmUsIEFudGhvbnkgRy48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGNsZWFuaW5n
IG9mIHVsdHJhZmlsdHJhdGlvbiBtZW1icmFuZXMgZm91bGVkIGJ5IHByb3RlaW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBT
Y2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQxLTI0OTwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT44MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD51bHRy
YWZpbHRyYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zm91bGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5j
bGVhbmluZzwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+Ni8yLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4OTM4NTE0OFA8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEw
LjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDkzKTg1MTQ4LVA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJvd2VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDYwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkJvd2VuLCBXLiBSaWNoYXJkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW5nZG9uLCBSaWNoYXJkIFMuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJ1bmksIEhvemUgQS4gTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3RyaWNhbGx5IGVuaGFuY2VkIHNlcGFyYXRpb24g
cHJvY2Vzc2VzOiB0aGUgYmFzaXMgb2YgaW4gc2l0dSBpbnRlcm1pdHRlbnQgZWxlY3Ryb2x5dGlj
IG1lbWJyYW5lIGNsZWFuaW5nIChJSUVNQykgYW5kIGluIHNpdHUgZWxlY3Ryb2x5dGljIG1lbWJy
YW5lIHJlc3RvcmF0aW9uIChJRU1SKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMTktMjI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4y
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzE1Lzwv
ZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4ODwvaXNibj48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGlj
bGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4ODk4OTAwNjQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDg5
KTg5MDA2LTQ8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LaW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1NywgNThdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDU4PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LaW0sIEt5dS1KaW48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlN1biwgUGVpc29uZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlbiwgVmlja2k8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPldpbGV5LCBEaWFubmUgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbmUsIEFudGhvbnkgRy48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGNsZWFuaW5n
IG9mIHVsdHJhZmlsdHJhdGlvbiBtZW1icmFuZXMgZm91bGVkIGJ5IHByb3RlaW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBNZW1icmFuZSBT
Y2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQxLTI0OTwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT44MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD51bHRy
YWZpbHRyYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zm91bGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5j
bGVhbmluZzwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+Ni8yLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4
ODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0
LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4OTM4NTE0OFA8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEw
LjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDkzKTg1MTQ4LVA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJvd2VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDYwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkJvd2VuLCBXLiBSaWNoYXJkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW5nZG9uLCBSaWNoYXJkIFMuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJ1bmksIEhvemUgQS4gTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3RyaWNhbGx5IGVuaGFuY2VkIHNlcGFyYXRpb24g
cHJvY2Vzc2VzOiB0aGUgYmFzaXMgb2YgaW4gc2l0dSBpbnRlcm1pdHRlbnQgZWxlY3Ryb2x5dGlj
IG1lbWJyYW5lIGNsZWFuaW5nIChJSUVNQykgYW5kIGluIHNpdHUgZWxlY3Ryb2x5dGljIG1lbWJy
YW5lIHJlc3RvcmF0aW9uIChJRU1SKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9m
IE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1lbWJyYW5lIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMTktMjI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4y
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xLzE1Lzwv
ZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzYtNzM4ODwvaXNibj48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGlj
bGUvcGlpLzAzNzY3Mzg4ODk4OTAwNjQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3Ni03Mzg4KDg5
KTg5MDA2LTQ8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [57, 58] و هم به روش پلیمریزاسیون شیمیایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shirakawa</Author><Year>1971</Year><RecNum>459</RecNum><DisplayText>[55, 56]</DisplayText><record><rec-number>459</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>459</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Infrared Spectra of Poly(acetylene)</title><secondary-title>Polym J</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polym J</full-title></periodical><pages>231-244</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>1971</year><pub-dates><date>03//print</date></pub-dates></dates><publisher>The Society of Polymer Science, Japan</publisher><isbn>0032-3896</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1295/polymj.2.231</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ito</Author><Year>1974</Year><RecNum>457</RecNum><record><rec-number>457</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>457</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ito, Takeo</author><author>Shirakawa, Hideki</author><author>Ikeda, Sakuji</author></authors></contributors><titles><title>Simultaneous polymerization and formation of polyacetylene film on the surface of concentrated soluble Ziegler-type catalyst solution</title><secondary-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition</full-title></periodical><pages>11-20</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>1974</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1542-9369</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pol.1974.170120102</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pol.1974.170120102</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[55, 56] تهیه میشود. هر یک از این روشها مزایا و معایبی دارند. مراحل پلیمریزاسیون در شکل 1-4 نشان داده میشود.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 4- مراحل پلیمریزاسیون پلیپیرول ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>461</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]
، به عنوان یون مخالف یا آنیون دوپینگ میباشد.
پلیمریزاسیون پلیپیرول توسط اکسیداسیون مونومر آغاز میشود و سبب تولید رادیکال کاتیون میشود. پلیمریزاسیون از طریق مکانیسم اتصال رادیکال- رادیکال حاصل میشود(شکل 1-5).

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 5- مکانیسم پلیمریزاسیون پلیپیرول ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>461</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]
پلیمریزاسیون شیمیایی پیرول، یک روش مناسب برای تشکیل کامپوزیتهای رسانا در محیط آبی میباشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDY5PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1OS02MV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40Njk8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJvY2NoaSwgVi48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkdhcmRpbmksIEcuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYXBpLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdobHkgZWxlY3Ryb2NvbmR1Y3Rp
dmUgcG9seXB5cnJvbGUgY29tcG9zaXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxl
PkogTWF0ZXIgU2NpIExldHQ8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PGFiYnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MTI4My0xMjg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjExPC9udW1i
ZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xOTg3LzExLzAxPC9k
YXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5LbHV3ZXIgQWNhZGVtaWMgUHVibGlz
aGVyczwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjAyNjEtODAyODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxz
Pjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy9CRjAxNzk0NTkwPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3L0JGMDE3OTQ1OTA8
L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFnZT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NDYxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjE8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+Qm9jY2hpLCBWaXR0b3JpbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FyZGluaSwgR2lhbiBQaWVybzwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBz
eW50aGVzaXMgb2YgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBhbmQgc29tZSBjb21wb3NpdGVzPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENo
ZW1pY2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiB0aGUgQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eSwgQ2hlbWljYWwg
Q29tbXVuaWNhdGlvbnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNDhhLTE0OGE8
L3BhZ2VzPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTg2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29jaWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj4wMDIyLTQ5MzY8L2lzYm4+PHdvcmstdHlwZT4xMC4xMDM5L0MzOTg2MDAwMTQ4QTwvd29yay10
eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0Mz
OTg2MDAwMTQ4QTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMzk4NjAwMDE0OEE8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFybXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDYyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIw
NTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
QXJtcywgU3RldmVuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaW5jZW50LCBCcmlhbjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaXNwZXJzaW9ucyBvZiBlbGVj
dHJpY2FsbHkgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBwYXJ0aWNsZXMgaW4gYXF1ZW91cyBtZWRp
YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHRoZSBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5
LCBDaGVtaWNhbCBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENoZW1p
Y2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mjg4LTI5
MDwvcGFnZXM+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxp
c2JuPjAwMjItNDkzNjwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzM5ODcwMDAwMjg4PC93b3Jr
LXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkv
QzM5ODcwMDAwMjg4PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MzOTg3MDAwMDI4ODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDY5PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls1OS02MV08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40Njk8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJvY2NoaSwgVi48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkdhcmRpbmksIEcuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYXBpLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IaWdobHkgZWxlY3Ryb2NvbmR1Y3Rp
dmUgcG9seXB5cnJvbGUgY29tcG9zaXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxl
PkogTWF0ZXIgU2NpIExldHQ8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlIExldHRlcnM8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PGFiYnItMT5KIE1hdGVyIFNjaSBMZXR0PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MTI4My0xMjg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjExPC9udW1i
ZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4xOTg3LzExLzAxPC9k
YXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5LbHV3ZXIgQWNhZGVtaWMgUHVibGlz
aGVyczwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjAyNjEtODAyODwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxz
Pjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy9CRjAxNzk0NTkwPC91cmw+PC9yZWxhdGVk
LXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3L0JGMDE3OTQ1OTA8
L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFnZT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Cb2NjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NDYxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjE8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRz
ZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+Qm9jY2hpLCBWaXR0b3JpbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FyZGluaSwgR2lhbiBQaWVybzwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBz
eW50aGVzaXMgb2YgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBhbmQgc29tZSBjb21wb3NpdGVzPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENo
ZW1pY2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiB0aGUgQ2hlbWljYWwgU29jaWV0eSwgQ2hlbWljYWwg
Q29tbXVuaWNhdGlvbnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNDhhLTE0OGE8
L3BhZ2VzPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTg2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PHB1Ymxpc2hlcj5UaGUgUm95YWwgU29jaWV0eSBvZiBDaGVtaXN0cnk8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj4wMDIyLTQ5MzY8L2lzYm4+PHdvcmstdHlwZT4xMC4xMDM5L0MzOTg2MDAwMTQ4QTwvd29yay10
eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0Mz
OTg2MDAwMTQ4QTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMzk4NjAwMDE0OEE8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFybXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDYyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZv
cmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIw
NTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
QXJtcywgU3RldmVuIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5WaW5jZW50LCBCcmlhbjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaXNwZXJzaW9ucyBvZiBlbGVj
dHJpY2FsbHkgY29uZHVjdGluZyBwb2x5cHlycm9sZSBwYXJ0aWNsZXMgaW4gYXF1ZW91cyBtZWRp
YTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHRoZSBDaGVtaWNhbCBTb2NpZXR5
LCBDaGVtaWNhbCBDb21tdW5pY2F0aW9uczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIENoZW1pY2FsIFNvY2lldHksIENoZW1p
Y2FsIENvbW11bmljYXRpb25zPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mjg4LTI5
MDwvcGFnZXM+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENoZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxp
c2JuPjAwMjItNDkzNjwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEwMzkvQzM5ODcwMDAwMjg4PC93b3Jr
LXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkv
QzM5ODcwMDAwMjg4PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT4xMC4xMDM5L0MzOTg3MDAwMDI4ODwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [59-61] که در آن، واکنش بین مونومر پیرول با یک اکسیدکننده مناسب در محلول صورت میگیرد. در پلیمریزاسیون شیمیایی، کلرید آهن () اکثرا به عنوان اکسیدکننده و آب به عنوان محلول اصلی استفاده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bocchi</Author><Year>1986</Year><RecNum>461</RecNum><DisplayText>[59]</DisplayText><record><rec-number>461</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>461</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bocchi, Vittorio</author><author>Gardini, Gian Piero</author></authors></contributors><titles><title>Chemical synthesis of conducting polypyrrole and some composites</title><secondary-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</full-title></periodical><pages>148a-148a</pages><number>2</number><dates><year>1986</year></dates><publisher>The Royal Society of Chemistry</publisher><isbn>0022-4936</isbn><work-type>10.1039/C3986000148A</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1039/C3986000148A</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1039/C3986000148A</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[59]. اگر از کلرید آهن به عنوان اکسیدکننده استفاده شود یونهای مخالف آن است که به دلیل حرکت نسبی یون کلرید، پلیمر حاصل پایدار نیست درنتیجه با اضافه کردن دوپنت میتوان باعث بهبود خواص الکتریکی و پایداری محیطی پلیمر شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Warren</Author><Year>1989</Year><RecNum>470</RecNum><DisplayText>[62]</DisplayText><record><rec-number>470</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>470</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Warren, L. F.</author><author>Walker, J. A.</author><author>Anderson, D. P.</author><author>Rhodes, G. G.</author><author>Buckley, L. J.</author></authors></contributors><titles><title>A study of conducting polymer morphology; The effect of dopant anions upon order</title><secondary-title>Journal of The Electrochemical Society</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Electrochemical Society</full-title></periodical><pages>2286-2294</pages><volume>136</volume><number>8</number><dates><year>1989</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[62].
مزایای پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی عبارتند از : خالص بودن پلیمر، تولید یک مرحلهای پلیمر به طور مستقیم در سطح الکترود و امکان جداسازی پلیمر از روی آن، کنترل میزان پلیمر شدن و امکان تغییر ماهیت الکترولیت که تغییر عمدهای را در میزان رسانایی و مورفولوژی فیلمهای پلیمر ایجاد میکند. از معایب این روش ناچیز بودن بهرهی واکنش و عدم امکان کنترل ساختار به هنگام رشد زنجیر پلیمری نام برد. در پلیمریزاسیون شیمیایی امکان کنترل ساختار به هنگام پلیمریزاسیون و بهره واکنش بیشتر از مزایا و آلوده بودن پلیمر حاصل و چند مرحلهای بودن فرآیند تولید از معایب این روش است. در تهیه پلیمرهای رسانا از طریق پلیمریزاسیون شیمیایی، مشابه با پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی ، اکسایش مونومر نقش مهمی دارد. در پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی، اکسایش مونومر در سطح الکترود و به دنبال آن رشد زنجیر، موجب تشکیل پلیمر میشود و در پلیمریزاسیون شیمیایی نیز مونومر با اکسندهی مناسب اکسید شده و زنجیرها در همان شرایط رشد پیدا میکنند. پلیمریزاسیون شیمیایی معمولا سریعتر و آسانتر انجام میپذیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>471</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63].
کاربرد پلیمر رسانای پلیپیرولاز پلیپیرول و مشتقات آن در تهیه ابزار و وسایلی که به علت جذب امواج مایکروویو در صفحه رادار غیر قابل مشاهده میشوند، استفاده میشود. همچنین به صورت لایهی نازک در ابزارهای حسی، روکش آنتیاستاتیک جهت جلوگیری از تخلیه الکتریکی در برابر امولسیونهای فتوگرافیک استفاده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>471</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63]. ماهیت این پلیمرها باعث شده است که آنها علاوه بر رسانایی الکترواکتیو هم باشند. رسانایی این پلیمرها باعث شده که در مواد آنتیاستاتیک با تولید گرما باعث اثر حفاظتی امواج الکترومغناطیسی شوند. همچنین به دلیل داشتن ماهیت الکترواکتیو میتوانند صفحههای نمایش الکتریکی، ابزارهای انتشار دهندهی نور() ، محرکها و بیوسنسورها به کار روند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjQ4MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNjQtNzJdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgwPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBZb25nbGlhbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlJvdWFiaGlhLCBNYWhtb3VkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaGFuZywgWmU8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UFB5LWNvYXRlZCBQRVQg
ZmFicmljcyBhbmQgZWxlY3RyaWMgcHVsc2Utc3RpbXVsYXRlZCBmaWJyb2JsYXN0czwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQjwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0
ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeSBCPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzc4OS0z
Nzk2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMxPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENo
ZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzUwWDwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEw
MzkvQzNUQjIwMjU3Rzwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8v
ZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0MzVEIyMDI1N0c8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkvQzNUQjIwMjU3RzwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+V2FuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT40ODE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4
MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVw
eXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJl
Zi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+
PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBKdW5wdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WHVlLCBQdTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+VGFvLCBYaWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFRvbmd4aTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHJhaW4gU2Vuc2lu
ZyBCZWhhdmlvciBhbmQgSXRzIE1lY2hhbmlzbXMgb2YgRWxlY3RyaWNhbGx5IENvbmR1Y3RpdmUg
UFB5LUNvYXRlZCBGYWJyaWM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5l
ZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5lZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTY1LTU3MDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUyNy0yNjQ4
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAy
L2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT4xMC4xMDAyL2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZXJuaXRza2F5YTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT40NzQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ3NDwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3
dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UIFYgVmVybml0c2theWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPiBPIE4gRWZpbW92
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJy
b2xlOiBhIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lcjsgaXRzIHN5bnRoZXNpcywgcHJvcGVydGllcyBhbmQg
YXBwbGljYXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlJ1c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2
aWV3czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlJ1
c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2aWV3czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ0
My00NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5UYWxhaWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcyPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQi
PjQ3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFsYWllLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBKLiBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBZLiBLLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SmFuZywgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJvbWFnbm9saSwgSi4gQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlRhZ3VjaGksIFQuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWVkZXIsIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5bmFtaWMgc2Vuc2lu
ZyB1c2luZyBpbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU6IGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gdG8gZGV2ZWxv
cG1lbnQgb2YgbmV3IHBIIHNlbnNvcnMgYW5kIGVsZWN0cm9jaHJvbWljIGRldmljZXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhpbiBTb2xpZCBGaWxtczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoaW4gU29saWQgRmlsbXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjMtMTY2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM2Mzwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2Nocm9taWMgZGV2
aWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+RHluYW1pYyBtb2RlbGxpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDQwLTYwOTA8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6
Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDA0MDYwOTA5OTAw
OTg3NjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+
aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9TMDA0MC02MDkwKDk5KTAwOTg3LTY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNwYXJhdmlnbmE8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3OTwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+IEFtZWxpYSBDYXJvbGluYSBTcGFyYXZpZ25hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj4gTHVjYSBGbG9yaW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkphbXNoaWQgQXZsb25p
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj4gQXJ0aHVyIEhlbm4gPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJyb2xlIENvYXRlZCBQRVQgRmFicmljcyBmb3Ig
VGhlcm1hbCBBcHBsaWNhdGlvbnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZh
bXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZhbXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5Sb3dsZXk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6
ZHQiPjQ3Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Um93bGV5LCBO
YXRhbGllIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb3J0aW1lciwgUm9nZXIgSi48L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TmV3IGVsZWN0cm9jaHJvbWljIG1h
dGVyaWFsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TY2llbmNlIFByb2dyZXNzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U2NpZW5jZSBQcm9ncmVz
czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0My0yNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPi8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuaW5nZW50YWNvbm5lY3QuY29tL2NvbnRlbnQvc3RsL3NjaXBy
Zy8yMDAyLzAwMDAwMDg1LzAwMDAwMDAzL2FydDAwMDAzPC91cmw+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4zMTg0LzAwMzY4NTAwMjc4MzIzODgxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMzE4NC8wMDM2ODUwMDI3ODMyMzg4MTY8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pcm1v
aHNlbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc2PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40NzY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Njwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS4gTWlybW9oc2VuaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Vy5FLiBQcmljZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ry5HLiBXYWxsYWNlPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ILiBaaGFvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkFkYXB0aXZlIE1lbWJyYW5lIFN5c3RlbXMgQmFzZWQgb24gQ29uZHVjdGl2ZSBFbGVjdHJv
YWN0aXZlIFBvbHltZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklpbnRlbGxpZ2VudCBNYXRl
cmlhbCBTeXN0ZW1zJiN4RDthbmQgU3RydWN0dXJlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwYWdlcz40My00OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
S3Vra29uZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Nzwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJDb25mZXJlbmNlIFByb2NlZWRpbmdzIj4x
MDwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkt1a2tvbmVuLCBLLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+VnVvcmVsYSwgVC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbnRhbmVuLCBKLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+Unl5bmRuZW4sIE8uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaWZmaSwgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlZhbmhhbGEsIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBkZXNpZ24gYW5kIGltcGxlbWVudGF0aW9uIG9mIGVsZWN0cmlj
YWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+V2VhcmFibGUgQ29t
cHV0ZXJzLCAyMDAxLiBQcm9jZWVkaW5ncy4gRmlmdGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBTeW1wb3NpdW0g
b248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPldlYXJhYmxlIENvbXB1dGVycywgMjAwMS4g
UHJvY2VlZGluZ3MuIEZpZnRoIEludGVybmF0aW9uYWwgU3ltcG9zaXVtIG9uPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE4MC0xODE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5pbnRlbGxp
Z2VudCBzZW5zb3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5vdGVib29rIGNvbXB1dGVyczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD50ZW1wZXJhdHVyZSBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnRlbXBlcmF0
dXJlIHNlbnNvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dXNlciBpbnRlcmZhY2VzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPmVsZWN0cmljYWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zmli
cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+bWluaWF0dXJpc2VkIGVsZWN0cm9uaWMgY29tcG9uZW50czwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5wYWxtIHRvcCBjb21wdXRlcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+c21h
cnQgY2xvdGhlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD50ZXh0aWxlIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD51c2FnZSB0ZW1wZXJhdHVyZSByYW5nZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD51c2VyIGlu
dGVyZmFjZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BcHBsaWNhdGlvbiBzb2Z0d2FyZTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5DbG90aGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db21wdXRlciBhcHBsaWNhdGlvbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29tcHV0ZXIgaW50ZXJmYWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5F
bGVjdHJvbmljIGNvbXBvbmVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvdG90eXBlczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5SZXNpc3RhbmNlIGhlYXRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGVtcGVyYXR1
cmUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRleHRpbGUgZmliZXJzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDAx
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzMC0wODExPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JU1dDLjIwMDEuOTYyMTM2PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IYWth
bnNzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc4PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3ODwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGFrYW5zc29uLCBFdmE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktheW5haywgQWtpZjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGluLCBUb25nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5OYWhhdmFuZGksIFNhZWlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Kb25lcywgVHJldm9yPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IdSwgRXJpYzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5DaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lciBjb2F0ZWQg
c3ludGhldGljIGZhYnJpY3MgZm9yIGhlYXQgZ2VuZXJhdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjIxLTI4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE0NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Qb2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaWJyZXM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SGVhdGVkIGZhYnJpY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGhlcm1h
bCBjYW1lcmE8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjcvOC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3NzkwNDAwMDE1MzwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDQuMDEuMDAzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjQ4MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bNjQtNzJdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgwPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBZb25nbGlhbmc8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlJvdWFiaGlhLCBNYWhtb3VkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaGFuZywgWmU8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UFB5LWNvYXRlZCBQRVQg
ZmFicmljcyBhbmQgZWxlY3RyaWMgcHVsc2Utc3RpbXVsYXRlZCBmaWJyb2JsYXN0czwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE1hdGVyaWFscyBDaGVtaXN0cnkgQjwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0
ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeSBCPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzc4OS0z
Nzk2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjMxPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPlRoZSBSb3lhbCBTb2NpZXR5IG9mIENo
ZW1pc3RyeTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjIwNTAtNzUwWDwvaXNibj48d29yay10eXBlPjEwLjEw
MzkvQzNUQjIwMjU3Rzwvd29yay10eXBlPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8v
ZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDM5L0MzVEIyMDI1N0c8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMzkvQzNUQjIwMjU3RzwvZWxlY3Ryb25pYy1y
ZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+V2FuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT40ODE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4
MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVw
eXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJl
Zi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+
PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XYW5nLCBKdW5wdTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WHVlLCBQdTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+VGFvLCBYaWFvbWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WXUsIFRvbmd4aTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHJhaW4gU2Vuc2lu
ZyBCZWhhdmlvciBhbmQgSXRzIE1lY2hhbmlzbXMgb2YgRWxlY3RyaWNhbGx5IENvbmR1Y3RpdmUg
UFB5LUNvYXRlZCBGYWJyaWM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5l
ZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+QWR2YW5jZWQgRW5naW5lZXJpbmcgTWF0ZXJpYWxzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTY1LTU3MDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUyNy0yNjQ4
PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAy
L2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT4xMC4xMDAyL2FkZW0uMjAxMzAwNDA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51
bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZXJuaXRza2F5YTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT40NzQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ3NDwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3
dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UIFYgVmVybml0c2theWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPiBPIE4gRWZpbW92
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJy
b2xlOiBhIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lcjsgaXRzIHN5bnRoZXNpcywgcHJvcGVydGllcyBhbmQg
YXBwbGljYXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlJ1c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2
aWV3czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlJ1
c3NpYW4gQ2hlbWljYWwgUmV2aWV3czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ0
My00NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5UYWxhaWU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcyPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQi
PjQ3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFsYWllLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBKLiBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVlLCBZLiBLLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SmFuZywgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJvbWFnbm9saSwgSi4gQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlRhZ3VjaGksIFQuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWVkZXIsIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkR5bmFtaWMgc2Vuc2lu
ZyB1c2luZyBpbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU6IGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gdG8gZGV2ZWxv
cG1lbnQgb2YgbmV3IHBIIHNlbnNvcnMgYW5kIGVsZWN0cm9jaHJvbWljIGRldmljZXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhpbiBTb2xpZCBGaWxtczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoaW4gU29saWQgRmlsbXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNjMtMTY2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM2Mzwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+MeKAkzI8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb2Nocm9taWMgZGV2
aWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbnRlbGxpZ2VudCBjb21wb3NpdGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+RHluYW1pYyBtb2RlbGxpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seWFuaWxpbmU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjMvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDQwLTYwOTA8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6
Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDA0MDYwOTA5OTAw
OTg3NjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+
aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9TMDA0MC02MDkwKDk5KTAwOTg3LTY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNwYXJhdmlnbmE8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3OTwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+IEFtZWxpYSBDYXJvbGluYSBTcGFyYXZpZ25hPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj4gTHVjYSBGbG9yaW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkphbXNoaWQgQXZsb25p
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj4gQXJ0aHVyIEhlbm4gPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBvbHlweXJyb2xlIENvYXRlZCBQRVQgRmFicmljcyBmb3Ig
VGhlcm1hbCBBcHBsaWNhdGlvbnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZh
bXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2hlbWlzdHJ5ICZhbXA7IE1hdGVyaWFscyBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48dm9sdW1lPjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5Sb3dsZXk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDcz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6
ZHQiPjQ3Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Um93bGV5LCBO
YXRhbGllIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb3J0aW1lciwgUm9nZXIgSi48L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TmV3IGVsZWN0cm9jaHJvbWljIG1h
dGVyaWFsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TY2llbmNlIFByb2dyZXNzPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U2NpZW5jZSBQcm9ncmVz
czwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0My0yNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPi8vPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQt
dXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuaW5nZW50YWNvbm5lY3QuY29tL2NvbnRlbnQvc3RsL3NjaXBy
Zy8yMDAyLzAwMDAwMDg1LzAwMDAwMDAzL2FydDAwMDAzPC91cmw+PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9p
Lm9yZy8xMC4zMTg0LzAwMzY4NTAwMjc4MzIzODgxNjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMzE4NC8wMDM2ODUwMDI3ODMyMzg4MTY8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pcm1v
aHNlbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc2PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40NzY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Njwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QS4gTWlybW9oc2VuaTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Vy5FLiBQcmljZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Ry5HLiBXYWxsYWNlPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ILiBaaGFvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkFkYXB0aXZlIE1lbWJyYW5lIFN5c3RlbXMgQmFzZWQgb24gQ29uZHVjdGl2ZSBFbGVjdHJv
YWN0aXZlIFBvbHltZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklpbnRlbGxpZ2VudCBNYXRl
cmlhbCBTeXN0ZW1zJiN4RDthbmQgU3RydWN0dXJlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwYWdlcz40My00OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
S3Vra29uZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3Nzwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJDb25mZXJlbmNlIFByb2NlZWRpbmdzIj4x
MDwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkt1a2tvbmVuLCBLLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+VnVvcmVsYSwgVC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbnRhbmVuLCBKLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+Unl5bmRuZW4sIE8uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaWZmaSwgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlZhbmhhbGEsIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBkZXNpZ24gYW5kIGltcGxlbWVudGF0aW9uIG9mIGVsZWN0cmlj
YWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+V2VhcmFibGUgQ29t
cHV0ZXJzLCAyMDAxLiBQcm9jZWVkaW5ncy4gRmlmdGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBTeW1wb3NpdW0g
b248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPldlYXJhYmxlIENvbXB1dGVycywgMjAwMS4g
UHJvY2VlZGluZ3MuIEZpZnRoIEludGVybmF0aW9uYWwgU3ltcG9zaXVtIG9uPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE4MC0xODE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5pbnRlbGxp
Z2VudCBzZW5zb3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5vdGVib29rIGNvbXB1dGVyczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD50ZW1wZXJhdHVyZSBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnRlbXBlcmF0
dXJlIHNlbnNvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+dXNlciBpbnRlcmZhY2VzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPmVsZWN0cmljYWxseSBoZWF0ZWQgY2xvdGhpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Zmli
cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+bWluaWF0dXJpc2VkIGVsZWN0cm9uaWMgY29tcG9uZW50czwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5wYWxtIHRvcCBjb21wdXRlcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+c21h
cnQgY2xvdGhlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD50ZXh0aWxlIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD51c2FnZSB0ZW1wZXJhdHVyZSByYW5nZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD51c2VyIGlu
dGVyZmFjZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BcHBsaWNhdGlvbiBzb2Z0d2FyZTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5DbG90aGluZzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db21wdXRlciBhcHBsaWNhdGlvbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29tcHV0ZXIgaW50ZXJmYWNlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5F
bGVjdHJvbmljIGNvbXBvbmVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvdG90eXBlczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5SZXNpc3RhbmNlIGhlYXRpbmc8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGVtcGVyYXR1
cmUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRleHRpbGUgZmliZXJzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT4yMDAx
PC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzMC0wODExPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JU1dDLjIwMDEuOTYyMTM2PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IYWth
bnNzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc4PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj40Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ3ODwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGFrYW5zc29uLCBFdmE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktheW5haywgQWtpZjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGluLCBUb25nPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5OYWhhdmFuZGksIFNhZWlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Kb25lcywgVHJldm9yPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5IdSwgRXJpYzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5DaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpbmcgcG9seW1lciBjb2F0ZWQg
c3ludGhldGljIGZhYnJpY3MgZm9yIGhlYXQgZ2VuZXJhdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjIxLTI4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE0NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVy
PjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5Qb2x5cHlycm9sZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaWJyZXM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SGVhdGVkIGZhYnJpY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGhlcm1h
bCBjYW1lcmE8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48cHVi
LWRhdGVzPjxkYXRlPjcvOC88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3
Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVj
dC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3NzkwNDAwMDE1MzwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcv
MTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDQuMDEuMDAzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [64-72]. این پلیمر به دلیل قیمت کم، سنتز راحت، فعالیت کاتالیزوری بالا و ثبات زیست محیطی قابل توجه، به عنوان الکترود مقابل در سلولهای خورشیدی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته استPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOCwgNzNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ2NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDY2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YaWEsIEppYW5nYmluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5DaGVuLCBMaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZYW5hZ2lkYSwgU2hvem88L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2Yg
cG9seXB5cnJvbGUgYXMgYSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgYSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBz
b2xhciBjZWxsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENo
ZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjQ2NDQtNDY0OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251
bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+VGhlIFJveWFs
IFNvY2lldHkgb2YgQ2hlbWlzdHJ5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MDk1OS05NDI4PC9pc2JuPjx3
b3JrLXR5cGU+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC93b3JrLXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJs
cz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkvQzBKTTA0MTE2RTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZF
PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5X
dTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT40NjM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ2MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDYzPC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
aSwgUWluZ2h1YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFuLCBMZXFpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxh
biwgWmhhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBQaW5qaWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlu
LCBKaWFubWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBTYW5jaHVuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkhpZ2gtcGVyZm9ybWFuY2UgcG9seXB5cnJv
bGUgbmFub3BhcnRpY2xlcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29s
YXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2Vz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5h
bCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTcyLTE3
NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5
cHlycm9sZSBuYW5vcGFydGljbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q291bnRlciBlbGVjdHJvZGU8
L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxk
YXRlPjYvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMDgwMDQ5MTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5qcG93c291ci4yMDA4LjAzLjAyOTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+
PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+VmVlcmVuZGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlZlZXJlbmRlciwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNheGVuYSwgVmliaGE8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkpoYSwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvaXJ5LCBTLiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VzYWluLCBBYmhheTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FtYW50YSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkNoYXVoYW4sIEEuIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bc3dhbCwgRC4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkd1cHRhLCBTLiBLLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zIGFzIHN1YnN0cmF0ZS1mcmVl
IGFuZCBQdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgcXVhc2ktc29saWQgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T3JnYW5pYyBFbGVjdHJv
bmljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9y
Z2FuaWMgRWxlY3Ryb25pY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDMyLTMw
Mzk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPkRTU0M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJlZS1zdGFuZGluZyBwb2x5cHlycm9s
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UQ08tZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+UHQtZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjEyLy88L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTY2LTExOTk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMTU2
NjExOTkxMjAwNDEyMDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNv
dXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLm9yZ2VsLjIwMTIuMDguMDM5PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYWty
aXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDY3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj40Njc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Nzwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWFrcmlzLCBUaGVvZG9yb3M8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkRyYWNvcG91bG9zLCBWYXNzaWxpb3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN0ZXJnaW9wb3Vs
b3MsIFRob21hczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlhbm9zLCBQYW5hZ2lvdGlzPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgcXVhc2kgc29saWQtc3RhdGUg
ZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbCBtYWRlIG9mIHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxl
Y3Ryb2RlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwMDQtMjAwODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT41Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5E
eWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkdlbCBlbGVjdHJvbHl0ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5VcmVhc2ls
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4yLzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxMy00Njg2PC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTAwMTU4ODQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMC4xMS4wNzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVt
PjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWdu
LWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQw
YXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBD
aGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBRaWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwg
WXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hpc2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8s
IFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9seXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUg
Zm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4w
PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRyYW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50
ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9k
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFiaWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxl
Y3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1
MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5YaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDY2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsyNS0yOCwgNzNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ2NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDY2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5YaWEsIEppYW5nYmluPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5DaGVuLCBMaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZYW5hZ2lkYSwgU2hvem88L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2Yg
cG9seXB5cnJvbGUgYXMgYSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgYSBkeWUtc2Vuc2l0aXplZCBz
b2xhciBjZWxsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENo
ZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgTWF0ZXJpYWxzIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjQ2NDQtNDY0OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251
bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+VGhlIFJveWFs
IFNvY2lldHkgb2YgQ2hlbWlzdHJ5PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MDk1OS05NDI4PC9pc2JuPjx3
b3JrLXR5cGU+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZFPC93b3JrLXR5cGU+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJs
cz48dXJsPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMzkvQzBKTTA0MTE2RTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOS9DMEpNMDQxMTZF
PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5X
dTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT40NjM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ2MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDYzPC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XdSwgSmlodWFpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
aSwgUWluZ2h1YTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFuLCBMZXFpbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxh
biwgWmhhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBQaW5qaWFuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlu
LCBKaWFubWluZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBTYW5jaHVuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkhpZ2gtcGVyZm9ybWFuY2UgcG9seXB5cnJv
bGUgbmFub3BhcnRpY2xlcyBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZSBmb3IgZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29s
YXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2Vz
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5h
bCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTcyLTE3
NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+RHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qb2x5
cHlycm9sZSBuYW5vcGFydGljbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q291bnRlciBlbGVjdHJvZGU8
L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxk
YXRlPjYvMTUvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDM3OC03NzUzPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAzNzg3NzUzMDgwMDQ5MTY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5qcG93c291ci4yMDA4LjAzLjAyOTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+
PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+VmVlcmVuZGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2Uy
MDU1ZmQwYXNmemR0Ij40NjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlZlZXJlbmRlciwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNheGVuYSwgVmliaGE8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkpoYSwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvaXJ5LCBTLiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
R3VzYWluLCBBYmhheTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FtYW50YSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkNoYXVoYW4sIEEuIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bc3dhbCwgRC4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkd1cHRhLCBTLiBLLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5GcmVlLXN0YW5kaW5nIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zIGFzIHN1YnN0cmF0ZS1mcmVl
IGFuZCBQdC1mcmVlIGNvdW50ZXIgZWxlY3Ryb2RlcyBmb3IgcXVhc2ktc29saWQgZHllLXNlbnNp
dGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T3JnYW5pYyBFbGVjdHJv
bmljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9y
Z2FuaWMgRWxlY3Ryb25pY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDMyLTMw
Mzk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPkRTU0M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJlZS1zdGFuZGluZyBwb2x5cHlycm9s
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UQ08tZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+UHQtZnJlZSBjb3VudGVyIGVsZWN0cm9kZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjEyLy88L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTY2LTExOTk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMTU2
NjExOTkxMjAwNDEyMDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNv
dXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLm9yZ2VsLjIwMTIuMDguMDM5PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYWty
aXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDY3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj40Njc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ2Nzwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWFrcmlzLCBUaGVvZG9yb3M8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkRyYWNvcG91bG9zLCBWYXNzaWxpb3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN0ZXJnaW9wb3Vs
b3MsIFRob21hczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlhbm9zLCBQYW5hZ2lvdGlzPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgcXVhc2kgc29saWQtc3RhdGUg
ZHllLXNlbnNpdGl6ZWQgc29sYXIgY2VsbCBtYWRlIG9mIHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50ZXIgZWxl
Y3Ryb2RlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJvY2hpbWljYSBBY3RhPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RWxlY3Ryb2NoaW1p
Y2EgQWN0YTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIwMDQtMjAwODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT41Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5E
eWUtc2Vuc2l0aXplZCBzb2xhciBjZWxsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBvbHlweXJyb2xlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkdlbCBlbGVjdHJvbHl0ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5VcmVhc2ls
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTE8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4yLzEvPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAxMy00Njg2PC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29tL3Nj
aWVuY2UvYXJ0aWNsZS9waWkvUzAwMTM0Njg2MTAwMTU4ODQ8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48
L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYv
ai5lbGVjdGFjdGEuMjAxMC4xMS4wNzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJ1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVt
PjQ2NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWdu
LWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQw
YXNmemR0Ij40NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJ1LCBD
aGVuZ2hhbzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFpLCBRaWRvbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpdSwg
WXVtaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1bywgU2hpc2hhbmc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlpoYW8s
IFhpbmd6aG9uZzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5BIHRyYW5zcGFyZW50IGFuZCBzdGFibGUgcG9seXB5cnJvbGUgY291bnRlciBlbGVjdHJvZGUg
Zm9yIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGw8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91
cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb3dlciBTb3VyY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4w
PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPlRyYW5zcGFyZW50IHBvbHlweXJyb2xlIGNvdW50
ZXIgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluIHNpdHUgcHJlcGFyYXRpb24gbWV0aG9k
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpZmFjaWFsIGR5ZS1zZW5zaXRpemVkIHNvbGFyIGNlbGxzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvbmcgdGVybSBzdGFiaWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxl
Y3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhdGFseXRpYyBhY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MS8xLzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzgtNzc1MzwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+
aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2FydGljbGUvcGlpL1MwMzc4Nzc1
MzEyMDEyNTI5PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDE2L2ouanBvd3NvdXIuMjAxMi4wNy4xMTc8L2Vs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [25-28, 73].
پارچههای رسانای پوششدهی شده با پلیپیرولبا انجام پلیمریزاسیون پلیپیرول بر روی سطح پارچه یک فیلم نازک و یکنواختی تشکیل میشود. ضخامت فیلم پلیمر رسانا در طول سنتز شیمیایی به زمان سنتز و غلظت واکنشدهنده بستگی دارد. پارچههای پوششداده شده با پلیمرهای رسانا در مقایسه با پارچههای پوششدهی شده با فلزات دارای وزن کمتر و انعطافپذیری بیشتری میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ansari</Author><Year>2006</Year><RecNum>471</RecNum><DisplayText>[63]</DisplayText><record><rec-number>471</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>471</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Reza Ansari</author></authors></contributors><titles><title>Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies</title><secondary-title>E-Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>E-Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>186-201</pages><volume>3</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63].
برای پلیپیرول اکسیدکنندههای مختلفی مثل کلرید آهن()PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QZXJjZWM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3NCwgNzVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDg2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QZXJjZWMsIFNpbW9uYTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+Qm9sYXMsIENvbm9yPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dlLCBMYXVyaWU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJyaWxsLCBEb25hbGQgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBKaW5nPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIHNpdHUgcG9seW1l
cml6YXRpb24gYW5kIG1vcnBob2xvZ3kgb2YgcG9seXB5cnJvbGUgb2J0YWluZWQgaW4gd2F0ZXIt
c29sdWJsZSBwb2x5bWVyIHRlbXBsYXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZSBQYXJ0IEE6IFBvbHltZXIgQ2hlbWlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb2x5bWVy
IFNjaWVuY2UgUGFydCBBOiBQb2x5bWVyIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQ5NjYtNDk3NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjM8
L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YXRvbWljIGZvcmNlIG1pY3Jvc2NvcHk8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Y29uZHVjdGluZyBwb2x5bWVyczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5tb3JwaG9s
b2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Tk1S
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBhcnRpY2xlIHNpemUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPnBvbHlweXJyb2xlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD53YXRlci1zb2x1YmxlIHBvbHlt
ZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
cHVibGlzaGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21w
YW55PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5OS0wNTE4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+
PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL3BvbGEuMjYzMjg8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMDIvcG9sYS4yNjMyODwv
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QlJF
Wk9JPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ4MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODI8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9
ImRlZmF1bHQiIHNpemU9IjEwMCUiPkRSQUdPPC9zdHlsZT48c3R5bGUgZmFjZT0ibm9ybWFsIiBm
b250PSJkZWZhdWx0IiBjaGFyc2V0PSIyMzgiIHNpemU9IjEwMCUiPsWeLVZJT1JFTCBCUkVaT0k8
L3N0eWxlPjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Q
T0xZUFlSUk9MRSBGSUxNUyBQUkVQQVJFRCBCWSBDSEVNSUNBTCBPWElEQVRJT04gT0YgUFlSUk9M
RSBJTiBBUVVFT1VTIEZlQ2wzIFNPTFVUSU9OPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlNjaWVu
Y2UgYW5kIEFydHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5TY2llbmNlIGFuZCBBcnRzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTMt
NTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QZXJjZWM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3NCwgNzVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDg2PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QZXJjZWMsIFNpbW9uYTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+Qm9sYXMsIENvbm9yPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dlLCBMYXVyaWU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkJyaWxsLCBEb25hbGQgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxpLCBKaW5nPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIHNpdHUgcG9seW1l
cml6YXRpb24gYW5kIG1vcnBob2xvZ3kgb2YgcG9seXB5cnJvbGUgb2J0YWluZWQgaW4gd2F0ZXIt
c29sdWJsZSBwb2x5bWVyIHRlbXBsYXRlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFs
IG9mIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZSBQYXJ0IEE6IFBvbHltZXIgQ2hlbWlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQb2x5bWVy
IFNjaWVuY2UgUGFydCBBOiBQb2x5bWVyIENoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQ5NjYtNDk3NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjM8
L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+YXRvbWljIGZvcmNlIG1pY3Jvc2NvcHk8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Y29uZHVjdGluZyBwb2x5bWVyczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5tb3JwaG9s
b2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPm5hbm9wYXJ0aWNsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Tk1S
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBhcnRpY2xlIHNpemUgZGlzdHJpYnV0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPnBvbHlweXJyb2xlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD53YXRlci1zb2x1YmxlIHBvbHlt
ZXJzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
cHVibGlzaGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21w
YW55PC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5OS0wNTE4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+
PHVybD5odHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL3BvbGEuMjYzMjg8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMDIvcG9sYS4yNjMyODwv
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QlJF
Wk9JPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ4MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODI8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9
ImRlZmF1bHQiIHNpemU9IjEwMCUiPkRSQUdPPC9zdHlsZT48c3R5bGUgZmFjZT0ibm9ybWFsIiBm
b250PSJkZWZhdWx0IiBjaGFyc2V0PSIyMzgiIHNpemU9IjEwMCUiPsWeLVZJT1JFTCBCUkVaT0k8
L3N0eWxlPjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Q
T0xZUFlSUk9MRSBGSUxNUyBQUkVQQVJFRCBCWSBDSEVNSUNBTCBPWElEQVRJT04gT0YgUFlSUk9M
RSBJTiBBUVVFT1VTIEZlQ2wzIFNPTFVUSU9OPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlNjaWVu
Y2UgYW5kIEFydHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5TY2llbmNlIGFuZCBBcnRzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTMt
NTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [74, 75]، پتاسیم پرسولفات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2010</Year><RecNum>483</RecNum><DisplayText>[76]</DisplayText><record><rec-number>483</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>483</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Choo Hwan Chang</author><author> Pyung Soo Son</author><author> Jeong-Ah Yoon</author><author> Seong-Ho Choi</author></authors></contributors><titles><title>Synthesis of Hollow Conductive Polypyrrole Balls by the Functionalized Polystyrene as Template</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><volume>2010</volume><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[76]، پرکلرات آهن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nishio</Author><Year>1996</Year><RecNum>487</RecNum><DisplayText>[77]</DisplayText><record><rec-number>487</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>487</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nishio, K.</author><author>Fujimoto, M.</author><author>Ando, O.</author><author>Ono, H.</author><author>Murayama, T.</author></authors></contributors><titles><title>Characteristics of polypyrrole chemically synthesized by various oxidizing reagents</title><secondary-title>Journal of Applied Electrochemistry</secondary-title><alt-title>J Appl Electrochem</alt-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></alt-periodical><pages>425-429</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>1996</year><pub-dates><date>1996/04/01</date></pub-dates></dates><publisher>Kluwer Academic Publishers</publisher><isbn>0021-891X</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/BF00251328</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/BF00251328</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>[77] و آمونیوم پرسولفاتPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5GdWxhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3OF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQ29uZmVyZW5jZSBQcm9jZWVkaW5ncyI+MTA8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5GdWxhcmksIFYuIEouPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UaG9tYmFyZSwgSi4gVi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthZGFtLCBBLiBCLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBv
eGlkYXRpdmUgcG9seW1lcml6YXRpb24gYW5kIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24gb2YgcG9seXB5cnJv
bGUgdGhpbiBmaWxtcyBmb3Igc3VwZXJjYXBhY2l0b3IgYXBwbGljYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3RhaW5hYmls
aXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3Rh
aW5hYmlsaXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvYWx0
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4xMDY4LTEwNzE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y
ZD5lbGVjdHJvY2hlbWljYWwgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5lbGVjdHJvbHl0
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+aXJvbiBjb21wb3VuZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+b3hp
ZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHltZXIgZmlsbXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
cG9seW1lcmlzYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+cG90YXNzaXVtIGNvbXBvdW5kczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5zY2FubmluZyBlbGVjdHJvbiBtaWNyb3Njb3B5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPnN1bHBodXIgY29tcG91bmRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2FwYWNpdG9yczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD51bHRyYXZpb2xldCBzcGVjdHJhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZp
c2libGUgc3BlY3RyYTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD52b2x0YW1tZXRyeSAoY2hlbWljYWwgYW5h
bHlzaXMpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFQUzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZShOTyZsdDtz
dWImZ3Q7MyZsdDsvc3ViJmd0OykmbHQ7c3ViJmd0OzMmbHQ7L3N1YiZndDs8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SyZsdDtzdWImZ3Q7MiZsdDsvc3ViJmd0O1MmbHQ7c3ViJmd0OzImbHQ7L3N1YiZndDtP
Jmx0O3N1YiZndDs4Jmx0Oy9zdWImZ3Q7PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNFTTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5VVi1WaXMgYWJzb3JwdGlvbiBzcGVjdHJvc2NvcHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VVYtVmlzIG5vcm1hbCByZWZsZWN0YW5jZSBtZWFzdXJlbWVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
YW1tb25pdW0gcGVyIHN1bGZhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWwgb3hpZGF0aW9u
IHBvbHltZXJpemF0aW9uIG1ldGhvZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jaGVtaWNhbCBveGlkYXRp
dmUgcG9seW1lcml6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWxseSBzeW50aGVzaXpl
ZCBmaWxtczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jeWNsaWMgdm9sdGFtbWV0cnk8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhcGFjaXRhbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmVsZWN0
cm9jaGVtaWNhbCB3aW5kb3c8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2x5dGU8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+cG9seXB5cnJvbGUgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHlweXJy
b2xlIHRoaW4gZmlsbSBjaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2Fw
YWNpdG9yIGFwcGxpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgLTAuMiBWPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgMC44IFY8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VVYtVmlzIHNwZWN0cm9zY29weTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5z
dXBlcmNhcGFjaXRvcjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAtMTIgQXByaWwgMjAxMzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JQ0VFVFMu
MjAxMy42NTMzNTM1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5GdWxhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDg4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls3OF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NDg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0id2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40ODg8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQ29uZmVyZW5jZSBQcm9jZWVkaW5ncyI+MTA8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5GdWxhcmksIFYuIEouPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UaG9tYmFyZSwgSi4gVi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthZGFtLCBBLiBCLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DaGVtaWNhbCBv
eGlkYXRpdmUgcG9seW1lcml6YXRpb24gYW5kIGNoYXJhY3Rlcml6YXRpb24gb2YgcG9seXB5cnJv
bGUgdGhpbiBmaWxtcyBmb3Igc3VwZXJjYXBhY2l0b3IgYXBwbGljYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3RhaW5hYmls
aXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+RW5lcmd5IEVmZmljaWVudCBUZWNobm9sb2dpZXMgZm9yIFN1c3Rh
aW5hYmlsaXR5IChJQ0VFVFMpLCAyMDEzIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBvbjwvYWx0
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4xMDY4LTEwNzE8L3BhZ2VzPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y
ZD5lbGVjdHJvY2hlbWljYWwgZWxlY3Ryb2Rlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5lbGVjdHJvbHl0
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+aXJvbiBjb21wb3VuZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+b3hp
ZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHltZXIgZmlsbXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
cG9seW1lcmlzYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+cG90YXNzaXVtIGNvbXBvdW5kczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5zY2FubmluZyBlbGVjdHJvbiBtaWNyb3Njb3B5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPnN1bHBodXIgY29tcG91bmRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2FwYWNpdG9yczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD51bHRyYXZpb2xldCBzcGVjdHJhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZp
c2libGUgc3BlY3RyYTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD52b2x0YW1tZXRyeSAoY2hlbWljYWwgYW5h
bHlzaXMpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFQUzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZShOTyZsdDtz
dWImZ3Q7MyZsdDsvc3ViJmd0OykmbHQ7c3ViJmd0OzMmbHQ7L3N1YiZndDs8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SyZsdDtzdWImZ3Q7MiZsdDsvc3ViJmd0O1MmbHQ7c3ViJmd0OzImbHQ7L3N1YiZndDtP
Jmx0O3N1YiZndDs4Jmx0Oy9zdWImZ3Q7PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNFTTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5VVi1WaXMgYWJzb3JwdGlvbiBzcGVjdHJvc2NvcHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VVYtVmlzIG5vcm1hbCByZWZsZWN0YW5jZSBtZWFzdXJlbWVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
YW1tb25pdW0gcGVyIHN1bGZhdGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWwgb3hpZGF0aW9u
IHBvbHltZXJpemF0aW9uIG1ldGhvZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jaGVtaWNhbCBveGlkYXRp
dmUgcG9seW1lcml6YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Y2hlbWljYWxseSBzeW50aGVzaXpl
ZCBmaWxtczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5jeWNsaWMgdm9sdGFtbWV0cnk8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2NoZW1pY2FsIGNhcGFjaXRhbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPmVsZWN0
cm9jaGVtaWNhbCB3aW5kb3c8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+ZWxlY3Ryb2x5dGU8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+cG9seXB5cnJvbGUgZWxlY3Ryb2RlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnBvbHlweXJy
b2xlIHRoaW4gZmlsbSBjaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnN1cGVyY2Fw
YWNpdG9yIGFwcGxpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgLTAuMiBWPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPnZvbHRhZ2UgMC44IFY8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UG9seXB5cnJvbGU8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VVYtVmlzIHNwZWN0cm9zY29weTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5z
dXBlcmNhcGFjaXRvcjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFy
PjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTAtMTIgQXByaWwgMjAxMzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTEwOS9JQ0VFVFMu
MjAxMy42NTMzNTM1PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [78] استفاده میکنند که خصوصیات فیزیکی، مورفولوژی و الکتروشیمیایی پلیپیرول تحت تاثیر مادههای اکسیدکننده میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nishio</Author><Year>1996</Year><RecNum>487</RecNum><DisplayText>[77]</DisplayText><record><rec-number>487</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>487</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nishio, K.</author><author>Fujimoto, M.</author><author>Ando, O.</author><author>Ono, H.</author><author>Murayama, T.</author></authors></contributors><titles><title>Characteristics of polypyrrole chemically synthesized by various oxidizing reagents</title><secondary-title>Journal of Applied Electrochemistry</secondary-title><alt-title>J Appl Electrochem</alt-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Journal of Applied Electrochemistry</full-title><abbr-1>J Appl Electrochem</abbr-1></alt-periodical><pages>425-429</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>1996</year><pub-dates><date>1996/04/01</date></pub-dates></dates><publisher>Kluwer Academic Publishers</publisher><isbn>0021-891X</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/BF00251328</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/BF00251328</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>[77].
همچنین مادههای دوپهکننده مختلفی شامل پاراتولوئن سولفونیک اسید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Walker</Author><Year>1988</Year><RecNum>489</RecNum><DisplayText>[79]</DisplayText><record><rec-number>489</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>489</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Walker, John A.</author><author>Warren, L. F.</author><author>Witucki, E. F.</author></authors></contributors><titles><title>New chemically prepared conducting “pyrrole blacks”</title><secondary-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry</full-title></periodical><pages>1285-1294</pages><volume>26</volume><number>5</number><dates><year>1988</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc.</publisher><isbn>1099-0518</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/pola.1988.080260503</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/pola.1988.080260503</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[79]، آنتراکینون دوسولفونیک اسید، دونفتالن سولفونیک اسید و تری کلروبنزن سولفونیک اسیدPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+NDkwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls4MCwgODFdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDkw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQsIEou
IEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QbGFuY2hlLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGV0cmVz
Y3UsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3V2aWVyLCBKLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmlk
YW4sIEcuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN0
YWJpbGl0eSBvZiBjaGVtaWNhbGx5IHN5bnRoZXNpemVkIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODEtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5MzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjYv
LzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48
cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2Fy
dGljbGUvcGlpLzAzNzk2Nzc5OTM5MTE1OVk8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3OS02Nzc5
KDkzKTkxMTU5LVk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1aG48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDkxPC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5
MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIFNlY3Rpb24iPjU8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGRpc3NpLCBNLjwvYXV0aG9y
Pjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbiBhbmQgQXBwbGljYXRpb24gb2YgUG9seXB5cnJvbGUtQ29hdGVkIFRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludHJpbnNpY2FsbHkgQ29uZHVjdGluZyBQb2x5bWVy
czogQW4gRW1lcmdpbmcgVGVjaG5vbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjx0ZXJ0aWFyeS10aXRs
ZT5OQVRPIEFTSSBTZXJpZXM8L3RlcnRpYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4yNS0zNDwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNDY8L3ZvbHVtZT48c2VjdGlvbj4zPC9zZWN0aW9uPjxkYXRlcz48eWVh
cj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTk5My8wMS8wMTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+U3ByaW5nZXIgTmV0aGVybGFuZHM8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj45NzgtOTAtNDgxLTQzMTYtMDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy85NzgtOTQtMDE3LTE5NTItMF8zPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3Lzk3OC05NC0wMTctMTk1
Mi0wXzM8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFn
ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+NDkwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pls4MCwgODFdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IndlczlhZGVweXd3dDV4ZWZldGx2dHNlMjA1NWZkMGFzZnpkdCI+NDkw
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5UaGnDqWJsZW1vbnQsIEou
IEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QbGFuY2hlLCBNLiBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGV0cmVz
Y3UsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb3V2aWVyLCBKLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmlk
YW4sIEcuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN0
YWJpbGl0eSBvZiBjaGVtaWNhbGx5IHN5bnRoZXNpemVkIHBvbHlweXJyb2xlIGZpbG1zPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlN5bnRoZXRpYyBNZXRhbHM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODEtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5MzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjYv
LzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAzNzktNjc3OTwvaXNibj48dXJscz48
cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5zY2llbmNlZGlyZWN0LmNvbS9zY2llbmNlL2Fy
dGljbGUvcGlpLzAzNzk2Nzc5OTM5MTE1OVk8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVs
ZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPmh0dHA6Ly9keC5kb2kub3JnLzEwLjEwMTYvMDM3OS02Nzc5
KDkzKTkxMTU5LVk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1aG48L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDkxPC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5
MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIFNlY3Rpb24iPjU8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LdWhuLCBILiBILjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGRpc3NpLCBNLjwvYXV0aG9y
Pjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2hhcmFj
dGVyaXphdGlvbiBhbmQgQXBwbGljYXRpb24gb2YgUG9seXB5cnJvbGUtQ29hdGVkIFRleHRpbGVz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludHJpbnNpY2FsbHkgQ29uZHVjdGluZyBQb2x5bWVy
czogQW4gRW1lcmdpbmcgVGVjaG5vbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjx0ZXJ0aWFyeS10aXRs
ZT5OQVRPIEFTSSBTZXJpZXM8L3RlcnRpYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4yNS0zNDwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNDY8L3ZvbHVtZT48c2VjdGlvbj4zPC9zZWN0aW9uPjxkYXRlcz48eWVh
cj4xOTkzPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+MTk5My8wMS8wMTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRl
cz48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+U3ByaW5nZXIgTmV0aGVybGFuZHM8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNi
bj45NzgtOTAtNDgxLTQzMTYtMDwvaXNibj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwNy85NzgtOTQtMDE3LTE5NTItMF8zPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVy
bHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDA3Lzk3OC05NC0wMTctMTk1
Mi0wXzM8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxsYW5ndWFnZT5FbmdsaXNoPC9sYW5ndWFn
ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA [80, 81] میتوان برای پلیپیرول استفاده کرد. براساس تحقیقهای صورت گرفته بر روی سیلیکون، نشان داده شد که خصوصیات الکتریکی پیرول به دوپنت مورد استفاده بستگی دارد. اسیدهای سولفونیک آروماتیک مثل بنزن سولفونیک اسید، چهار تولوئن سولفونیک اسید، نفتالن سولفونیک اسید و آنتراکینون دو سولفونیک میتواند به مخلوط یون مخالف و پلیمر اضافه شود PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Iw6VrYW5zc29uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ5MjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bODIsIDgzXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SMOla2Fuc3NvbiwgRXZhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5BbWlldCwgQW5kcmV3PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXluYWssIEFraWY8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3Ryb21h
Z25ldGljIHNoaWVsZGluZyBwcm9wZXJ0aWVzIG9mIHBvbHlweXJyb2xlL3BvbHllc3RlciBjb21w
b3NpdGVzIGluIHRoZSAx4oCTMTgmYW1wOyN4YTA7R0h6IGZyZXF1ZW5jeSByYW5nZTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjkxNy05MjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTU2PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xNOKAkzE1PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgdGV4dGls
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb21hZ25ldGljIHNoaWVsZGluZzwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5EaWVsZWN0cmljIHByb3BlcnRpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjcvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3Nzkw
NjAwMTM1NDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDYuMDUuMDEwPC9lbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CaGF0PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MTk5NDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDkzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJoYXQsIE4uIFYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGFp
a2gsIFkuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PlN5bnRoZXNpcyBhbmQgc3RydWN0dXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpdmUgY29t
cG9zaXRlcyBmcm9tIGNlbGxvcGhhbmUgYW5kIHBvbHlweXJyb2xlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEFwcGxpZWQgUG9s
eW1lciBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTg3LTE5MTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT41Mzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk0
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5XaWxleSBTdWJzY3JpcHRpb24gU2VydmljZXMsIElu
Yy4sIEEgV2lsZXkgQ29tcGFueTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjEwOTctNDYyODwvaXNibj48dXJs
cz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwMi9hcHAuMTk5NC4w
NzA1MzAyMDc8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjEwLjEwMDIvYXBwLjE5OTQuMDcwNTMwMjA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Iw6VrYW5zc29uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjQ5MjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bODIsIDgzXTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40OTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjQ5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SMOla2Fuc3NvbiwgRXZhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5BbWlldCwgQW5kcmV3PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXluYWssIEFraWY8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3Ryb21h
Z25ldGljIHNoaWVsZGluZyBwcm9wZXJ0aWVzIG9mIHBvbHlweXJyb2xlL3BvbHllc3RlciBjb21w
b3NpdGVzIGluIHRoZSAx4oCTMTgmYW1wOyN4YTA7R0h6IGZyZXF1ZW5jeSByYW5nZTwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5TeW50aGV0aWMgTWV0YWxzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U3ludGhldGljIE1ldGFsczwvZnVsbC10aXRsZT48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjkxNy05MjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTU2PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xNOKAkzE1PC9udW1iZXI+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkNvbmR1Y3RpdmUgdGV4dGls
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RWxlY3Ryb21hZ25ldGljIHNoaWVsZGluZzwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5EaWVsZWN0cmljIHByb3BlcnRpZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPjcvMS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzc5LTY3Nzk8L2lzYm4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDM3OTY3Nzkw
NjAwMTM1NDwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAxNi9qLnN5bnRobWV0LjIwMDYuMDUuMDEwPC9lbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CaGF0PC9B
dXRob3I+PFllYXI+MTk5NDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ5MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDkzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
d2VzOWFkZXB5d3d0NXhlZmV0bHZ0c2UyMDU1ZmQwYXNmemR0Ij40OTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJoYXQsIE4uIFYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGFp
a2gsIFkuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PlN5bnRoZXNpcyBhbmQgc3RydWN0dXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGNvbmR1Y3RpdmUgY29t
cG9zaXRlcyBmcm9tIGNlbGxvcGhhbmUgYW5kIHBvbHlweXJyb2xlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEFwcGxpZWQgUG9s
eW1lciBTY2llbmNlPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTg3LTE5MTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT41Mzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk0
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5XaWxleSBTdWJzY3JpcHRpb24gU2VydmljZXMsIElu
Yy4sIEEgV2lsZXkgQ29tcGFueTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjEwOTctNDYyODwvaXNibj48dXJs
cz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAwMi9hcHAuMTk5NC4w
NzA1MzAyMDc8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjEwLjEwMDIvYXBwLjE5OTQuMDcwNTMwMjA3PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [82, 83]. پلیمرهای ذاتا رسانا میتوانند در حجم زیاد با هزینهی کم به وسیلهی پلیمریزاسیون شیمیایی تهیه شوند. در پلیمریزاسیون شیمیایی که مبنی بر اکسیداسیون مونومر توسط نمک فلزی مانند کلرید آهن میباشد رنج بالایی از رسانایی بدست میآید که رسانایی پلیمرهای حاصل به زمان پلیمریزاسیون، دما و غلظت مونومر و اکسیدکننده بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>BREZOI</Author><Year>2010</Year><RecNum>482</RecNum><DisplayText>[75]</DisplayText><record><rec-number>482</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>482</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>DRAGO</style><style face=”normal” font=”default” charset=”238″ size=”100%”>Ş-VIOREL BREZOI</style></author></authors></contributors><titles><title>POLYPYRROLE FILMS PREPARED BY CHEMICAL OXIDATION OF PYRROLE IN AQUEOUS FeCl3 SOLUTION</title><secondary-title>Science and Arts</secondary-title></titles><periodical><full-title>Science and Arts</full-title></periodical><pages>53-58</pages><volume>12</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[75].
تکمیل منسوج توسط نانولولههای کربنینانولولههای کربنینانولولههای کربنی که در سال 1991 توسط ایجیما کشف شدند، یکی از چهار حالت شناخته شدهی کربن بر روی زمین هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Iijima</Author><Year>1991</Year><RecNum>77</RecNum><DisplayText>[84]</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz”>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Iijima, Sumio</author></authors></contributors><titles><title>Helical microtubules of graphitic carbon</title><secondary-title>Nature</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nature</full-title></periodical><pages>56-58</pages><volume>354</volume><number>6348</number><dates><year>1991</year><pub-dates><date>11/07/print</date></pub-dates></dates><work-type>10.1038/354056a0</work-type><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1038/354056a0</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[84]. نانولولههای کربنی از رول شدن صفحات گرافنی دارای اتمهای کربن با هیبرید SP2، تشکیل شدند. نانولولههای کربنی تک دیواره از یک صفحهی گرافنی که به دور خودش پیچیده شده، تشکیل شد که دو انتهایش میتواند با مولکول شبه فولرن بسته شود. نانولولههای کربنی چند دیواره شامل یک لولهی مرکزی با قطر نانومتری میباشد که توسط لایههای گرافنی هم مرکز، مشابه حلقههای تنهی درخت، احاطه شده است. فاصلهی بین این صفحات تقریبا برابر و در حدود 0.34 نانومتر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Baughman</Author><Year>2002</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>[85]</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz”>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Baughman, Ray H.</author><author>Zakhidov, Anvar A.</author><author>de Heer, Walt A.</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes–the Route Toward Applications</title><secondary-title>Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Science</full-title></periodical><pages>787-792</pages><volume>297</volume><number>5582</number><dates><year>2002</year><pub-dates><date>August 2, 2002</date></pub-dates></dates><urls><related-urls><url>http://www.sciencemag.org/content/297/5582/787.abstract</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1126/science.1060928</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[85]. از آنجایی که صفحههای گرافنی را میتوان به شکلهای مختلفی لوله کرد، انواع مختلفی نانولولهی کربنی وجود دارد. از طریق دنبال کردن رد الگوهای مربوط میتوان نانولولههای زیگزاگی ، صندلی راحتی و کایرال را میتوان از هم تشخیص داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>543</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>543</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>543</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
به دلیل ویژگیهای ساختاری، شیمیایی، مکانیکی، حرارتی، نوری و الکترونیکی منحصربفرد نانولولههای کربنی، علاقهی زیادی به استفاده از آنها در محدودهی وسیعی از کاربردها و زمینهها وجود دارد. ابسن و تاکادا عیوب ساختاری نانولولههای کربنی را به سه گروه تقسیمبندی کردند: توپولوژیکی، پیوندزنی دوباره و عیوب اتصال ناکامل. بیشتر ویژگیهای نانولوله مثل رسانایی و پهنای باند، شدیدا تحت تاثیر این عیوب قرار میگیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ebbesen</Author><Year>1995</Year><RecNum>80</RecNum><DisplayText>[86]</DisplayText><record><rec-number>80</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5p00tpxf3x9p28e9z25xz2e1dsptvvdfezdz”>80</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ebbesen, T. W.</author><author>Takada, T.</author></authors></contributors><titles><title>Topological and SP3 defect structures in nanotubes</title><secondary-title>Carbon</secondary-title></titles><periodical><full-title>Carbon</full-title></periodical><pages>973-978</pages><volume>33</volume><number>7</number><keywords><keyword>Defects</keyword><keyword>topology</keyword><keyword>nanotubes</keyword><keyword>rehybridization</keyword></keywords><dates><year>1995</year><pub-dates><date>//</date></pub-dates></dates><isbn>0008-6223</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0008622395000259</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0008-6223(95)00025-9</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[86]. نانولولههای کربنی توسط سه تکنیک اصلی، قوس الکتریکی، تجزیه شیمیایی بخار و کندوسوز لیزری سنتز میشوند. در صورت استفاده از هریک از این روشها برای حذف نانوذرات گرافیت، کربن آمورف، نانو کپسولهای کربنی چند پوستهای، فولرنها و کاتالیستهای فلزی به دست آمده به همراه نانولولههای کربنی، انجام مرحلهی خالصسازی ضروری میباشد. روش خالصسازی در دو گروه اصلی طبقهبندی میشود: تکنیکهای شیمیایی مثل اکسیداسیون شیمیایی، اکسیداسیون فاز مایع و تکنیکهای فیزیکی مثل فیلتراسیون، سانتریفوژ، کروماتوگرافی، اولتراسونیکیشن و حرارتدهی در دمای بالا. لازم به ذکر است که بیشتر روشهای خالصسازی نامبرده برای نانولولههای کربنی تک دیواره و چند دیواره، باعث تخریب آنها شده و در مقیاس زیاد تاثیری در حذف ناخالصیها ندارند. روشهای چندمرحلهای به کار گرفته میشود تا به نانولولهها آسیب کمتری وارد شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oueiny</Author><Year>2014</Year><RecNum>543</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>543</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>543</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oueiny, Cynthia</author><author>Berlioz, Sophie</author><author>Perrin, François-Xavier</author></authors></contributors><titles><title>Carbon nanotube–polyaniline composites</title><secondary-title>Progress in Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Progress in Polymer Science</full-title></periodical><pages>707-748</pages><volume>39</volume><number>4</number><keywords><keyword>Carbon nanotubes</keyword><keyword>Polyaniline</keyword><keyword>Nanoparticles</keyword><keyword>Synthesis</keyword><keyword>Application</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>4//</date></pub-dates></dates><isbn>0079-6700</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670013001068</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.08.009</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[11].
کاربرد نانولولههای کربنینانولولههای کربنی به دلیل خصوصیات بی نظیرشان به یکی از مهیج ترین مواد در سال های اخیر تبدیل شدند. مخصوصا خصوصیات الکتریکی نانولولههای کربنی باعث استفاده ی آن ها در ترانزیستورها، شناسایی فرکانس رادیویی، حسگرها و…. شده است. یکی از بیشترین کاربردهای نانولوله های کربنی استفاده ی از آنها در ساخت الکترودهای شفاف است. ایندیم قلع اکسید به عنوان ماده ی متداول و غالب برای الکترودهای شفاف است که می تواند با نانولوله ها که ارزان تر است جایگزین شود. نانولوله ها علاوه بر کاهش قیمت برای این نوع ابزارها باعث انعطاف پذیری آن ها هم می شود. همچنین میتوانند در کاربردهایی نظیر سلولهای خورشیدی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sedghi</Author><Year>2014</Year><RecNum>500</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>500</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>500</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Arman sedghi</author><author> Hoda nourmohammadi miankushki</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Multi Walled Carbon Nanotubes as Counter Electrode on Dye Sensitized Solar Cells</title><secondary-title>ELECTROCHEMICAL SCIENCE</secondary-title></titles><periodical><full-title>ELECTROCHEMICAL SCIENCE</full-title></periodical><pages>2029-2037</pages><volume>9</volume><number>4</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17]، ابزارهای الکترونیکی و سنسورها ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]، جاذب برای جذب فلزات (Cd2+,Pb2+, Mn2+,Zn2+ ,Cu2+) در آب ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>H</Author><Year>2008</Year><RecNum>544</RecNum><DisplayText>[88]</DisplayText><record><rec-number>544</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>544</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Amjad H</author><author> El-Sheikh</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Chemical Treatment of Multi-Walled Carbon Nanotubes with Various Oxidizing Agents on its Preconcentration Performance of Some Metals</title><secondary-title>Jordan Journal of Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Jordan Journal of Chemistry</full-title></periodical><pages>293-304</pages><volume>3</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[88] و در زمینههای بسیاری از علم مواد مورد استفاده قرار گیرند.
تهیه پارچه رسانا توسط نانولولههای کربنیبرای لایهنشانی و تهیه فیلم از نانولولههای کربنی روشهایی نظیر غوطهوری، اسپری، پوششدهی دورانی ، فیلتراسیون خلا، چاپ، رسوبدهی شیمیایی بخار، کندوپاش، الکترواسپری و… استفاده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
در روش اسپری، دیسپرسیون نانولولهها بر روی سطح گرم شدهی زیرلایه اسپری میشود و درنتیجه لایهی نازکی از نانولولهها بر روی سطح تشکیل میشود. محصولات جانبی فرار و حلالها تبخیر شده و از سطح زیرلایه جدا میشود. از مزایای اصلی این روش توانایی تشکیل لایههای ضخیم و لایهنشانی در مقیاس زیاد میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
روش غوطهوری یکی از آسانترین روشهاست که به تکنیک و تجهیزات پیچیدهای نیاز نمیباشد. در این روش زیرلایه با سرعت ثابتی در ظرف محتوی دیسپرسیون نانولولهها وارد شده مدتی در آن غوطهور میماند سپس با سرعت ثابتی خارج شده و خشک میشود. میزان ضخامت لایهی تشکیل شده به ویسکوزیته دیسپرسیون، زمان غوطهوری، سرعت خروج و برهمکنش بین دیسپرسیون با زیرلایه، بستگی دارد. به منظور بهبود در چسبندگی بین سطح زیرلایه و دیسپرسیون انجام یکسری عملیات آمادهسازی بر روی سطح زیرلایه ضروری است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]
در روش پوششدهی دورانی، زیرلایه بر روی یک صفحهای با دمای معین قرار میگیرد. سپس مقدار کمی دیسپرسیون بر روی مرکز زیرلایه قرار داده میشود. در اثر چرخش صفحه با سرعت بالا، به دلیل نیروی گریز از مرکز، دیسپرسیون بر روی سطح زیرلایه پخش میشود. ضخامت فیلم معمولا به ویسکوزیته محلول، سرعت زاویهای و میزان چرخش بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 6- روش پوششدهی الف) غوطهوری، ب) دورانی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87]
روش فیلتراسیون خلا یکی از سادهترین روشها برای جداکردن کامپوزیت نانولولههای کربنی از حلال میباشد. در این روش به دلیل ایجاد اختلاف فشار در دو طرف قیف بوخنر، حلال جدا شده و فیلم فشردهای از نانولولهها بر روی سطح ایجاد میشود. با این وجود فیلمهای تشکیل شده توسط فیلتراسیون خلا کاملا ضخیم میباشند که در کاربردهای خاص نمیتوانند مورد استفاده قرار بگیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fu</Author><Year>2014</Year><RecNum>545</RecNum><DisplayText>[87]</DisplayText><record><rec-number>545</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>545</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Li Fu</author><author>Aimin Yu</author></authors></contributors><titles><title>Carbon Nanotubes Based Thin Films: Fabrication, Characterization and Applications</title><secondary-title>Reviews on Advanced Materials Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reviews on Advanced Materials Science</full-title></periodical><pages>40-61</pages><volume>36</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[87].
یکی از روشهای مورد علاقه چاپ نانولولههای کربنی است. همچنین روشهای چاپ متنوعی مانند چاپ تخت، چاپ آیروسل، چاپ انتقالی و چاپ تماسی برای رسوب نانولوله بر روی زمینههای مختلف ارائه شد ولی مطلوب ترین شکل چاپ، چاپ جوهرافشان است. چاپ جوهرافشان مزایای بینظیری نسبت به دیگر روشهای چاپ ارائه میدهد. این روش نیاز به پیشسازی شابلون ندارد و فرآیند چاپ سریع و با هزینهی کم انجام میشود. علاوه براین با توجه به روشهای دقیق الگودهی، به مراحل پس از چاپ نیازی نیست. علاوه براین مواد متعدد به طور همزمان با استفاده از چند کارتریج جوهر میتواند رسوب کند و مقدار ماده هم میتواند با دقت زیاد کنترل شود. برای انجام این چاپ نیاز به یادگیری سختافزار یا نرمافزار خاصی نیست و راحت است. از معایبش این است که امکان گرفتگی نازل وجود دارد و اینکه به طور کلی قابل کنترل نیست، مخصوصا حجم قطره و فاصله نمیتواند تنظیم شود. وقتی که نانولولههای کربنی بر روی زمینهی مورد نظر چاپ میشوند و حلال تبخیر میشود، شبکههای نانولوله به صورت رندوم بر روی زیرلایه باقی میماند. بعضی از نانولولههای کربنی ممکن است بدون داشتن تماس با دیگر نانولولهها کاملا مجزا و تک قرار بگیرند که در این صورت الکترونها در نانولوله حبس میشوند. درنتیجه نانولولهی مجزا نمیتواند تاثیری در هدایت فیلم چاپ شده داشته باشد. بعضی از نانولولههای کربنی ممکن است در تماس با دیگر نانولولههای کربنی قرار بگیرند. ایجاد یک مسیر الکترونی ضروری است تا الکترون بتواند از یک نانولوله به نانولولهی دیگر بروند و درنتیجه باعث ایجاد جریان و نهایتا رسانایی در فیلم چاپ شده میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 7- نحوه قرارگیری نانولولهها ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89]
همانطور که انتظار میرود مقدار جریان با تعداد مسیرهای الکترونی رابطهی مستقیم دارد. این حاکی از این است که طول نانولولههای کربنی نقش مهمی در رسانایی لایه نازک ایفا میکند. اگر طول نانولولهها کوتاه باشد امکان تماس آنها با هم کمتر و درنتیجه رسانایی کمتر میشود. چاپ چندلایه رسانایی را افزایش میدهد چون هر لایهی اضافی باعث ایجاد شبکهی متراکمتر و درنتیجه مسیرهای الکترونی بیشتری تولید میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89]. هچ و همکارانش نشان دادند که با افزایش طول نانولولهها رسانایی هم افزایش مییابد. دیسپرسیونکنندهها توسط مهار تماس نانولولهها میتوانند باعث کاهش رسانایی شبکهی نانولوله شوند. انواع مختلف نانولولهها هم در میزان هدایت موثر است. فرآیند خشک کردن هم میتواند در توزیع و جهتیابی نانولولهها تاثیرگذار باشد. تهیه دیسپرسیون نانولولهی کربنی خیلی مهم است. علاوه بر دیسپرسیون، کشش سطحی و ویسکوزیته از ویژگیهای مهم برای جوهر نانولولهی کربنی است. به دلیل نیروی واندروالس بین نانولولهها، براحتی انباشته شده و رسوب میکنند که خیلی نامطلوب است چون باعث گرفتگی نازل جوهرافشان میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89, 90]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hecht</Author><Year>2011</Year><RecNum>548</RecNum><record><rec-number>548</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>548</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hecht, David S.</author><author>Hu, Liangbing</author><author>Irvin, Glen</author></authors></contributors><titles><title>Emerging Transparent Electrodes Based on Thin Films of Carbon Nanotubes, Graphene, and Metallic Nanostructures</title><secondary-title>Advanced Materials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Materials</full-title></periodical><pages>1482-1513</pages><volume>23</volume><number>13</number><keywords><keyword>transparent electrode</keyword><keyword>carbon nanotubes</keyword><keyword>graphene</keyword><keyword>nanowires</keyword><keyword>ITO</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><publisher>WILEY-VCH Verlag</publisher><isbn>1521-4095</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/adma.201003188</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/adma.201003188</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[89, 90].
برای تزریق جوهر از نازل جوهر باید کشش سطحی کم داشته باشد به دلیل حجم خیلی کم جوهری که میخواهد تزریق شود داشتن کشش سطحی کم بسیار ضروری است. اگر کشش سطحی خیلی بالا باشد قطرههای جوهر ممکن است در نازل کارتریج باقی بماند که این به شدت نامطلوب است. حلالهای آلی کشش سطحی کمی دارند به همین دلیل به عامل ترکننده نیازی ندارند ولی آب کشش سطحی خیلی بالایی دارد که مولکولهای سطح فعال معمولا به عنوان عامل ترکننده هم استفاده میشوند. در مایعی مثل آب مولکولهای سطح فعال در فصل مشترک بین آب و هوا جمع میشوند که درنهایت باعث کاهش چسبندگی بین مولکولهای آب در سطح و درنتیجه کاهش کشش سطحی میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].
روشهای تهیه دیسپرسیون نانولولههای کربنیدیسپرسیون نانولولههای کربنی عاملدارمرحلهی اول عاملدار کردن نانولولههای کربنی است که این امر مستلزم یک فرآیند شیمیایی است که در اثر آن مولکولها به دیوارههای نانولولهی کربنی متصل میشوند. یکی از متداولترین روشهای استفاده از نانولولههای کربوکسیله است. در کربوکسیله کردن گروههای کربوکسیل طی یکسری روشهای شیمیایی به دیوارههای نانولولههای کربنی متصل میشوند. برخلاف نانولولههای کربنی که آبگریز هستند، گروههای کربوکسیل آبدوست هستند و احتمال تجمع نانولولهها را کاهش میدهند. در طی عاملدار کردن ممکن است به دیوارههای نانولولهها آسیب جدی وارد میشودکه باعث کاهش رسانایی آنها میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gracia-Espino</Author><Year>2010</Year><RecNum>547</RecNum><DisplayText>[91]</DisplayText><record><rec-number>547</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>547</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Gracia-Espino, Eduardo</author><author>Sala, Giovanni</author><author>Pino, Flavio</author><author>Halonen, Niina</author><author>Luomahaara, Juho</author><author>Mäklin, Jani</author><author>Tóth, Géza</author><author>Kordás, Krisztián</author><author>Jantunen, Heli</author><author>Terrones, Mauricio</author><author>Helistö, Panu</author><author>Seppä, Heikki</author><author>Ajayan, Pulickel M.</author><author>Vajtai, Robert</author></authors></contributors><titles><title>Electrical Transport and Field-Effect Transistors Using Inkjet-Printed SWCNT Films Having Different Functional Side Groups</title><secondary-title>ACS Nano</secondary-title></titles><periodical><full-title>ACS Nano</full-title></periodical><pages>3318-3324</pages><volume>4</volume><number>6</number><dates><year>2010</year><pub-dates><date>2010/06/22</date></pub-dates></dates><publisher>American Chemical Society</publisher><isbn>1936-0851</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1021/nn1000723</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1021/nn1000723</electronic-resource-num><access-date>2014/12/27</access-date></record></Cite></EndNote>[91].
دیسپرسیون نانولولههای کربنی بر پایهی حلالهای آلیروش دیگر برای تهیه دیسپرسیون نانولولهها استفاده از حلالهای آلی است که در این روش دیگر نیازی به عامل دار کردن نانولولهها نیست و خود حلال همانند دیسپرسکنندهها عمل میکند. مولکولهای حلال آلی به دلیل برهمکنش هیدروفوبی با پیوند قوی واندروالس بین نانولولهها مقابله میکنند. به دلیل کشش سطحی کم خود حلالها نیاز به اضافه کردن عامل ترکننده برای جوهرهایی بر پایهی حلالهای آلی نیست. حلالهای آلی فرار هستند که باعث ایجاد مشکل در آمادهسازی و استفادهی جوهر در کارتریج میشوند جز اینکه کارتریج به خوبی مهر و موم شده باشد. وقتی که حلال تبخیر شود فقط نانولولهها باقی میمانند که باعث گرفتگی نازل میشود. مشکل دیگری که در مواجهه با حلال آلی وجود دارد این است که اثر بدی روی سلامتی و محیط میگذارد. حلالهای آلی بعضی از پلیمرها بسیار خورنده هستند که کارتریج استفاده شده باید در برابر آن مقاوم باشد. این خاصیت خورندگی همچنین انتخاب زیرلایه را هم محدود میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hecht</Author><Year>2011</Year><RecNum>548</RecNum><DisplayText>[90]</DisplayText><record><rec-number>548</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>548</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hecht, David S.</author><author>Hu, Liangbing</author><author>Irvin, Glen</author></authors></contributors><titles><title>Emerging Transparent Electrodes Based on Thin Films of Carbon Nanotubes, Graphene, and Metallic Nanostructures</title><secondary-title>Advanced Materials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Materials</full-title></periodical><pages>1482-1513</pages><volume>23</volume><number>13</number><keywords><keyword>transparent electrode</keyword><keyword>carbon nanotubes</keyword><keyword>graphene</keyword><keyword>nanowires</keyword><keyword>ITO</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><publisher>WILEY-VCH Verlag</publisher><isbn>1521-4095</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/adma.201003188</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/adma.201003188</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[90].
دیسپرسیون نانولولههای کربنی با آبدیسپرسیون نانولوله با آب دوستدار محیط زیست است و به آسانی ذخیره میشود و کار کردن با آن امنتر است. به دلیل آبگریز بودن سطح نانولولهها و همچنین وجود نیروی واندروالس قوی بین آنها باعث انباشته شدن آنها در آب میشود. یکی از راههای رفع این مشکل کمک گرفتن از سطح فعالها و پلیمرها است. سطح فعال یک سر آبدوست و یک دم آبگریز دارد که با دم آبگریز جذب نانولولهها میشود و به دلیل داشتن سر آبدوست باعث ایجاد دافعه بین نانولولهها میشود. پلیمرها هم زنجیری بلند از مونومرها هستند که به صورت هلیکس دور نانولولهها میپیچند و مانند سطح فعالها عمل میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tortorich</Author><Year>2013</Year><RecNum>546</RecNum><DisplayText>[89]</DisplayText><record><rec-number>546</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>546</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tortorich, Ryan</author><author>Choi, Jin-Woo</author></authors></contributors><titles><title>Inkjet Printing of Carbon Nanotubes</title><secondary-title>Nanomaterials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nanomaterials</full-title></periodical><pages>453-468</pages><volume>3</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>2079-4991</isbn><accession-num>doi:10.3390/nano3030453</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.mdpi.com/2079-4991/3/3/453</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[89].
تهیه منسوج رسانا توسط نانوذرات فلزیتوسعه لایهنشانی احیایی فلزات و آلیاژها در سالهای گذشته قابل توجه بوده و هنوز هم ادامه دارد. این فرآیند برای کاربردهای گوناگونی مانند دیسکهای مغناطیسی، مدارهای چاپی، روکشدهی روی نیمههادیها، روکشدهی روی غیرهادیهایی مانند منسوجات، باتریها و وسایل پزشکی بررسی شده است. بیشتر این کاربردها وابسته به لایهنشانی مس، نیکل و نقره است که کاربردهای اساسی آنها شامل فلزکاری سطوح غیرهادی، لایهنشانی احیایی پوششهای کامپوزیت و لایهنشانی احیایی نقره، طلا و سایر فلزات است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
تکنیکهای فلزدار کردنبرای پوششدهی منسوجات با فلزات روشهای مختلفی مثل رسوبدهی تحت خلا، کندوپاش، آبکاری الکتریکی و آبکاری الکترولس4 یا لایهنشانی احیایی وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
روش کندوپاش بهبود یافته و در میزان ضخامت در آن قابل کنترل است. اگرچه این روش مزایایی همچون یکنواختی، قوی بودن پیوند بین فیلم و زیرلایه میباشد و دوستدار محیط زیست است اما گران و دارای نرخ رسوبدهی کمی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92]. رسوبدهی در خلا یک روش نسبتا ارزان برای تولید الیاف پوششدهی شده با فلز است اما چسبندگی بین فلز و الیاف ناپایدار است. علاوه بر این، انجام این فرآیند مشکل است و الیاف تولید شده به این روش مقاومت کمی در برابر خوردگی دارند و برای پوشش هم مناسب نیستند. روش آبکاری الکتریکی هم به علت قیمت بالا و مشکل بودن فرآیند، در صنعت نساجی زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرد. لایهنشانی احیایی یک روش جایگزین میباشد که در این لایههای فلزی به اندازهی کافی نازک هستند و در طی فرآیند آسیبی به پارچه وارد نمیشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
لایهنشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجیلایهنشانی احیاییاین روش در سال 1835 با کاهش نمکهای نقره بوسیلهی اکسایش آلدهیدها انجام شد. این پیشرفت تا سال 1946 حفظ شد. این فرآیند یک روش موثر برای رسوب فیلمهای فلزی روی سطوح بدون استفاده از انرژی الکتریکی میباشد. برخلاف آبکاری الکتریکی که در آن الکترونهای خارجی اعمال شده به عنوان عامل کاهنده عمل میکنند در این روش، با وقوع واکنش شیمیایی بین عامل کاهنده و یونهای فلزی حاضر در محلول، رسوبدهی فلز انجام میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
مزایای روش لایهنشانی احیایی عبارتند از:
بسیار انعطافپذیر است و تقریبا برای هر زیرلایهای مناسب است.
این نوع رسوبدهی ساده و ارزان است.
پوششدهی با ضخامت یکنواخت انجام میشود.
در این روش الیاف با عملکرد بالا بدست میآید بدون اینکه تغییر قابلتوجهی در سایر خصوصیات مثل انعطافپذیری، چگالی ایجاد شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[92].
مکانیزم فرآیندلایهنشانی احیاییمکانیزم فرآیند بر پایهی کاهش شیمیایی یون فلزی توسط عامل کاهنده میباشد. رسوب لایهی فلزی بر روی مواد غیر رسانا مثل زیرلایهی پلیمری، توسط این روش به معنی ایجاد سایتهای کاتالیتیکی برروی سطح غیر رسانا برای آغاز واکنش شیمیایی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]. در این سایتها معمولا پالادیم جذب میشود. جذب شیمیایی پالادیم میتواند توسط دو روند شیمیایی متفاوت انجام شود. یکی از این فرآیندها شامل دو مرحلهی حساسسازی و فعالسازی میباشد. در طی حساسسازی، سایتهای فعال با غوطهوری زیرلایه در محلول کاهشی ایجاد میشوند. کلریدقلع یک حساسکننده است. حمام حساسسازی معمولا شامل کلریدقلع و اسیدکلریک است. گاهی اوقات به منظور جلوگیری از اکسایش یونهای قلع(II) کمی قلع در داخل محلول حساسسازی استفاده میشود. مرحلهی فعالسازی شامل تهیهی کاتالیست است. برای فعالسازی زیرلایه در حمامی حاوی یونهای فلزی گرانبها، معمولا پالادیم، غوطهور میشود.
روش دیگر برای جذب شیمیایی پالادیم، یک فرآیند یک مرحلهای است که زیرلایه در محلول کلوئیدی مخلوط کلریدقلع و کلریدپالادیم فعالسازی شده است. یک مرحلهی سریع برای برداشت لایهی قلع و سپس ایجاد کاتالیست فعال برای رسوب بیشتر فلز، ضروری است. واکنشهایی که رخ میدهد و منجر به شروع پوششدهی فلزی میشود در معادلهی1-1 و 1-2 نشان داده شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Touyeras</Author><Year>2005</Year><RecNum>234</RecNum><DisplayText>[94]</DisplayText><record><rec-number>234</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>234</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Touyeras, F.</author><author>Hihn, J. Y.</author><author>Bourgoin, X.</author><author>Jacques, B.</author><author>Hallez, L.</author><author>Branger, V.</author></authors></contributors><titles><title>Effects of ultrasonic ir–iation on the properties of coatings obtained by electroless plating and electro plating</title><secondary-title>Ultrasonics Sonochemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Ultrasonics Sonochemistry</full-title></periodical><pages>13-19</pages><volume>12</volume><number>1–2</number><keywords><keyword>Sonoelectrochemistry</keyword><keyword>Electroless coating</keyword><keyword>Electroplating</keyword><keyword>Internal stress</keyword></keywords><dates><year>2005</year><pub-dates><date>1//</date></pub-dates></dates><isbn>1350-4177</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417704000999</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2004.06.002</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[94].
معادله 1-1
معادله 1-2
بعد از قرارگیری زیرلایه در محلول لایهنشانی، ذرات فلزی بر سطح کاتالیز شدهی زیرلایه رسوب میکنند. رسوب فلز در این فرآیند از یک مکانیسم الکتروشیمیایی پیروی میکند(مثل واکنشهای اکسایش و کاهش) که شامل انتقال الکترونها بین انواع واکنش دهندههای شیمیایی میباشد. اکسایش با از دست دادن الکترونها و کاهش با بدست آوردن الکترونها همراه است. بنابراین اکسایش، یک فرآیند آندی و کاهش، یک فرآیند کاتدی را نشان میدهد. یک مدل الکتروشیمیایی استفاده شده برای فرآیند رسوبدهی الکترولس فلز، بر اساس تئوری پتانسیل مخلوط فرآیند رسوب پیشنهاد داده شده است. بر اساس تئوری پتانسیل مخلوط رسوبدهی الکترولس، واکنش کلی میتواند به یک واکنش کاهشی و یک واکنش اکسایشی تجزیه شود. این واکنش های کاهشی و اکسایشی در زیر توصیف شد.
معادله 1-3- کاهش
معادله 1-4- اکسایش
که یون فلزی، عامل کاهنده، اتم فلزی، محصول اکسایش در اثر عامل کاهنده، الکترون، z و تعداد الکترون های منتقل شده درواکنش های اکسایشی کاهشی هستند.
واکنش کلی رسوب الکترولس توسط معادله ی 1-5 نشان داده شده است. تصویر شماتیک اجزای اصلی رسوب الکترولس در شکل 1-9 نشان داده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93].
معادله 1-5- واکنش کلی

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 8- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایهنشانی احیایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]
زیرلایهجنس زیرلایهی مورد استفاده نیز بسیار مهم میباشد. منسوج دارای ساختار سه بعدی است. ویژگی ساختارهای منسوج توسط ویژگیهای خاص الیاف تشکیلدهنده و ساختارهای نخ و پارچه تعیین میشود. پلیاستر گستردهترین منسوج مصنوعی مورد استفاده است که یک چهارم الیاف تولیدی جهان را تشکیل میدهد. پلیاستر انواع متفاوتی دارد. ساختار شیمیایی پلیاستر در شکل 1-10 نشان داده میشود.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 9- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milan Paunovic</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[93]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Milan Paunovic,</author><author> Mordechay Schlesinger </author></authors></contributors><titles></titles><pages>373</pages><edition>second</edition><dates><year>2006</year></dates><pub-location> New Jersey</pub-location><publisher>John Wiley &amp; Sons, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[93]
پلیاستر مزایایی زیادی همچون قیمت ارزان، استحکام بالا، انعطافپذیری، سبکوزنی و ثبات ابعادی دارد. پلیاستر دارای نقطه ذوب بالایی است و در برابر رنگ، حلالها و بیشتر مواد شیمیایی، لک، کشش و جمعشدگی مقاوم است. سریع خشک میشود و در برابر سایش، سفیدک و چین و چروک مقاوم است. پلیاسترها ثیات خوبی در برابر نور، اکسیژن، آب و بسیاری از مواد شیمیایی دارند. علاوه بر مزایای ذکر شده، پلیاستر ویژگیهای نامطلوبی همچون آبگریزی، تولید و تجمع بار الکتریکی ساکن، چربیدوست بودن میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guo</Author><Year>2010</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>[92, 95]</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Guo, R.</author></authors></contributors><titles><title>A Study of Optimizing Processes for Metallized Textile Design Application</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University</publisher><work-type>Ph.D.Thesis</work-type><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=NBXkZwEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Dave</Author><Year>1987</Year><RecNum>239</RecNum><record><rec-number>239</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>239</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dave, Jayshree</author><author>Kumar, Raj</author><author>Srivastava, H. C.</author></authors></contributors><titles><title>Studies on modification of polyester fabrics I: Alkaline hydrolysis</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>455-477</pages><volume>33</volume><number>2</number><dates><year>1987</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1987.070330215</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1987.070330215</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[92, 95]
روش متداول براي ايجاد خوردگي و تشکيل گروههاي هيدروکسيل در سطح پارچه پلي استري، استفاده از روش هيدروليز قليايي ميباشد. در طي اين فرآيند سطح پارچه دچار خوردگي شده و يکسري گروههاي هيدروکسيل در آن ايجاد ميشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dave</Author><Year>1987</Year><RecNum>450</RecNum><DisplayText>[95]</DisplayText><record><rec-number>450</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>450</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dave, Jayshree</author><author>Kumar, Raj</author><author>Srivastava, H. C.</author></authors></contributors><titles><title>Studies on modification of polyester fabrics I: Alkaline hydrolysis</title><secondary-title>Journal of Applied Polymer Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Applied Polymer Science</full-title></periodical><pages>455-477</pages><volume>33</volume><number>2</number><dates><year>1987</year></dates><publisher>Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company</publisher><isbn>1097-4628</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/app.1987.070330215</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/app.1987.070330215</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[95].
آمادهسازی زیرلایه با فرآیند پلاسمافرآیند پلاسمادر سال 1879 آقای ویلیام کروک مفهوم پلاسما را به عنوان حالت چهارم ماده پیشنهاد کرد. در سال 1928 شیمیدان امریکایی ایروینگ لانگمیور برای اولین بار از واژهی پلاسما استفاده کرد. پلاسما مخلوطی از گونههای واکنشپذیر مانند رادیکالهای آزاد، الکترونها و ذرات سنگین است که آن را به یک وسیلهی بینظیر و متنوع برای اصلاح سطح تبدیل میکند. تکنولوژی پلاسما یک فرآیند تمیز و خشک است که نسبت به فرآیندهای شیمیایی قدیمی مزایای متعددی دارد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفهتر و دوستدار محیط زیست است. با توجه به پتانسیلهای متنوع و ویژگیهای بینظیر پلاسما، از آن با موفقیت در زمینههای مختلفی از جمله الکترونیک، صنایع ابزارسازی، خودرو، دستگاههای پزشکی و به طور کلی صنعت پلاستیک و فیلم استفاده شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wróbel</Author><Year>1978</Year><RecNum>233</RecNum><DisplayText>[96]</DisplayText><record><rec-number>233</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>233</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wróbel, A. M.</author><author>Kryszewski, M.</author><author>Rakowski, W.</author><author>Okoniewski, M.</author><author>Kubacki, Z.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of plasma treatment on surface structure and properties of polyester fabric</title><secondary-title>Polymer</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polymer</full-title></periodical><pages>908-912</pages><volume>19</volume><number>8</number><dates><year>1978</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0032-3861</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032386178901970</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(78)90197-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[96].
ساختار و خواص مواد نساجی کاملا متفاوت و پیچیدهتر از سطح پلاستیک و فلز است. اساسا خواص سطح نقش مهمی را در مراحل مختلف تولید منسوج و همچنین عملکرد ویژه و معمولی منسوج دارد. بسیاری از خواص منسوجات مثل ترشوندگی، چسبندگی، قابلیت چاپ، اصطکاک، تولید بار ساکن، جمعشدگی(در مورد پشم)، مقاومت در برابر آب، مقاومت در برابر لک، تا حد زیادی تحت تاثیر ویژگیهای سطح منسوج است. به عبارت دیگر با اصلاح سطح میتوان خصوصیات و عملکرد متنوع و مطلوبی را در منسوجات ایجاد کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kale</Author><Year>2010</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[97]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kale, Kiran H</author><author>Desai, A N</author></authors></contributors><titles><title>Atmospheric pressure plasma treatment of textiles using&#xD;non-polymerising gases</title><secondary-title>Indian Journal of Fibre &amp; Textile Research (IJFTR)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Indian Journal of Fibre &amp; Textile Research (IJFTR)</full-title></periodical><pages>289-299</pages><volume>36</volume><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[97].
با ظهور فناوري پلاسما، تحولي جديد در عرصه بهبود خواص سطحي مواد مختلف بوجود آمده است. پلاسما از طريق برخورد الکترونها و فرآيندهاي فتوشيميايي باعث قطع ارتباط مولکولها و درنتيجه توليد راديکالهاي آزاد با چگالي بالا ميشود. اين عمل باعث اختلال پيوندهاي شيميايي در سطح الياف و پليمرها و درنتيجه شکلگيري گونههاي شيميايي جديد ميشود. هم شيمي سطح و هم توپوگرافي سطح تحت تاثير پلاسما تغيير ميکند اما در ویژگیهای اصلی ماده تغییری ایجاد نمیکند. PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Qb2xldHRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjIzNTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bOTUsIDk4XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjIzNTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UG9sZXR0aSwgRy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9yc2luaSwgRi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmZhZWxlLUFkZGFtbywgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJpY2NhcmRpLCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2VsbGksIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbGQgcGxhc21hIHRy
ZWF0bWVudCBvZiBQRVQgZmFicmljczogQUZNIHN1cmZhY2UgbW9ycGhvbG9neSBjaGFyYWN0ZXJp
c2F0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VyZmFjZSBTY2llbmNlPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXBwbGllZCBT
dXJmYWNlIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTEtMzE2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjIxOTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+M+KAkzQ8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+Q29sZCBnYXMgcGxhc21hPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXNtYSBwcm9jZXNz
aW5nIG9mIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QRVQgZmFicmljcyBtb3JwaG9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTY5LTQzMzI8L2lz
Ym4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20v
c2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDE2OTQzMzIwMzAwNzAzNzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAx
Ni9TMDE2OS00MzMyKDAzKTAwNzAzLTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRhdmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDUwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ1MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGF2
ZSwgSmF5c2hyZWU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkt1bWFyLCBSYWo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNy
aXZhc3RhdmEsIEguIEMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlN0dWRpZXMgb24gbW9kaWZpY2F0aW9uIG9mIHBvbHllc3RlciBmYWJyaWNzIEk6IEFs
a2FsaW5lIGh5ZHJvbHlzaXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBBcHBs
aWVkIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NTUtNDc3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlz
aGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21wYW55PC9w
dWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5Ny00NjI4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL2FwcC4xOTg3LjA3MDMzMDIxNTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAwMi9hcHAuMTk4Ny4w
NzAzMzAyMTU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Qb2xldHRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjIzNTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bOTUsIDk4XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVmZDBhc2Z6ZHQiPjIzNTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UG9sZXR0aSwgRy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9yc2luaSwgRi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmZhZWxlLUFkZGFtbywgQS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJpY2NhcmRpLCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2VsbGksIEUuPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbGQgcGxhc21hIHRy
ZWF0bWVudCBvZiBQRVQgZmFicmljczogQUZNIHN1cmZhY2UgbW9ycGhvbG9neSBjaGFyYWN0ZXJp
c2F0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VyZmFjZSBTY2llbmNlPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXBwbGllZCBT
dXJmYWNlIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTEtMzE2PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjIxOTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+M+KAkzQ8L251bWJlcj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+Q29sZCBnYXMgcGxhc21hPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYXNtYSBwcm9jZXNz
aW5nIG9mIG1hdGVyaWFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QRVQgZmFicmljcyBtb3JwaG9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4xMi8xNS88L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTY5LTQzMzI8L2lz
Ym4+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20v
c2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDE2OTQzMzIwMzAwNzAzNzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+aHR0cDovL2R4LmRvaS5vcmcvMTAuMTAx
Ni9TMDE2OS00MzMyKDAzKTAwNzAzLTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRhdmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg3PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NDUwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ3ZXM5YWRlcHl3d3Q1eGVmZXRsdnRzZTIwNTVm
ZDBhc2Z6ZHQiPjQ1MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGF2
ZSwgSmF5c2hyZWU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkt1bWFyLCBSYWo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNy
aXZhc3RhdmEsIEguIEMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlN0dWRpZXMgb24gbW9kaWZpY2F0aW9uIG9mIHBvbHllc3RlciBmYWJyaWNzIEk6IEFs
a2FsaW5lIGh5ZHJvbHlzaXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBBcHBs
aWVkIFBvbHltZXIgU2NpZW5jZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQXBwbGllZCBQb2x5bWVyIFNjaWVuY2U8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NTUtNDc3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlz
aGVyPldpbGV5IFN1YnNjcmlwdGlvbiBTZXJ2aWNlcywgSW5jLiwgQSBXaWxleSBDb21wYW55PC9w
dWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MTA5Ny00NjI4PC9pc2JuPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vZHguZG9pLm9yZy8xMC4xMDAyL2FwcC4xOTg3LjA3MDMzMDIxNTwvdXJsPjwvcmVsYXRl
ZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAwMi9hcHAuMTk4Ny4w
NzAzMzAyMTU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [95, 98].
برهمکنش بین پلاسما با سطح منسوجاتمشکلات چسبندگی مخصوصا برای پارچههایی با الیاف مصنوعی در هنگام پوششدهی و چاپ منسوجات وجود دارد. بسیاری از زیرلایهی پلیمری به دلیل انرژی سطحی کم، چسبندگی ضعیفی دارند. چسبندگی از ویژگیهای سطح است که اغلب توسط لایهای از مولکولها کنترل میشود. انواع بسیاری از روشهای مرطوب و شیمیایی برای افزایش چسبندگی سطح وجود دارد ولی به دلیل ملاحظات زیستمحیطی و ایمنی قابل قبول نیستند. در اصلاح الیاف و پلیمرها با پلاسما، ذرات پرانرژی و فوتونهای تولیدشده به شدت با سطح زیرلایه برهمکنش داشته و باعث چهار اثر عمدهی تمیز کردن سطح، فرسایش، پیوند عرضی مولکول های نزدیک سطح و اصلاح ساختار شیمیایی سطح میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>experts</Author><Year>2007</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[99]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>distinguished international team of experts</author></authors><secondary-authors><author>1</author></secondary-authors><tertiary-authors><author> R Shishoo</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Plasma Technologies for Textiles</title></titles><pages>360</pages><dates><year>2007</year></dates><pub-location>Woodhead</pub-location><isbn>9781845692575</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[99]. از ویژگیهای جالب پلاسما این است که به دلیل سطح نفوذ کم، تغییرات در عمق چند نانومتر محدود میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Poletti</Author><Year>2003</Year><RecNum>235</RecNum><DisplayText>[98]</DisplayText><record><rec-number>235</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>235</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Poletti, G.</author><author>Orsini, F.</author><author>Raffaele-Addamo, A.</author><author>Riccardi, C.</author><author>Selli, E.</author></authors></contributors><titles><title>Cold plasma treatment of PET fabrics: AFM surface morphology characterisation</title><secondary-title>Applied Surface Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Applied Surface Science</full-title></periodical><pages>311-316</pages><volume>219</volume><number>3–4</number><keywords><keyword>Cold gas plasma</keyword><keyword>Plasma processing of materials</keyword><keyword>PET fabrics morphology</keyword></keywords><dates><year>2003</year><pub-dates><date>12/15/</date></pub-dates></dates><isbn>0169-4332</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433203007037</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/S0169-4332(03)00703-7</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[98]
برای بررسی کاربردهای بالقوه پلاسما در منسوجات، فهمیدن برهمکنش بین گونههای پلاسما با منسوجات ضروری است. وقتی که گونههای برانگیخته و پرانرژی پلاسما(یونها، رادیکالها، الکترونها ) سطح منسوج یا پلیمر را بمباران میکنند، واکنشهای متنوعی را آغاز میکنند. به طور کلی، پلاسما میتواند دو نوع برهم کنش با سطح داشته باشد. نوع اول گسیختگی زنجیرهای سطح است که باعث کندهکاری، تمیز کردن و یا فعالسازی میشود. نوع دوم برهمکنش باعث پلیمریزاسیون یا برقراری پیوند جدید میشود. برهمکنش نوع اول با استفاده از گازهای غیر پلیمریزه کننده مثل هلیوم، آرگون، اکسیژن، هوا و نیتروژن انجام میشود. پلیمریزه کردن یا ایجاد پیوند بر روی سطح منسوج میتواند با استفاده از گازهای پلیمریزهکننده متنوعی مثل فلوروکربنها، هیدروکربنها و سیلیکون حاوی مونومرها انجام شود. شکل1-11 (الف) و (ب) هر دو نوع برهمکنش را نشان میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wróbel</Author><Year>1978</Year><RecNum>233</RecNum><DisplayText>[96]</DisplayText><record><rec-number>233</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>233</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wróbel, A. M.</author><author>Kryszewski, M.</author><author>Rakowski, W.</author><author>Okoniewski, M.</author><author>Kubacki, Z.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of plasma treatment on surface structure and properties of polyester fabric</title><secondary-title>Polymer</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polymer</full-title></periodical><pages>908-912</pages><volume>19</volume><number>8</number><dates><year>1978</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0032-3861</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032386178901970</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(78)90197-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[96].

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 10- برهمکنش بین سطح و پلاسمادر هر دو نوع برهمکنش بین سطح و پلاسما، گازهای حامل نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند. معمولا گازهای بیاثر مثل هلیوم یا آرگون به عنوان گاز حامل، هم برای کندهکاری سطح و هم برای پلیمریزه کردن توسط پلاسما، میتواند استفاده شود. اصلاح سطح منسوجات با استفاده از گازهای غیر پلیمریزهکننده به پارامترهای مختلفی مثل مدت زمان قرارگیری در معرض پلاسما، ماهیت گاز مورد استفاده، ماهیت زیرلایه و قدرت تخلیه، بستگی دارد. نوع گاز مورد استفاده برای تولید پلاسما هم، نقش مهمی را ایفا میکند. چون میتواند ویژگیهای متفاوتی را بر روی سطح منسوج ایجاد کند. روبل و همکارانش اثر گازهای مختلف مثل نیتروژن، اکسیژن، هوا، کربندیاکسید و آمونیاک را بر روی خواص پارچهی پلیاستری اصلاح شده با پلاسما بررسی کردند. گزارش شد که گازهای مختلف در پلاسما، تغییرات مورفولوژیکی و شیمیایی متفاوتی را بر روی سطح پارچهی پلیاستری ایجاد میکنند. بنابراین برای انتخاب گاز پلاسما باید بسیار دقت کرد تا ویژگی موردنظر در سطح منسوج را ایجاد کند. گازهای بیاثر عمدتا فعالسازی سطح را با تولید رادیکالهای آزاد در سطح بوسیلهی گسیختگی زنجیرها انجام میدهند. در حالیکه گازهای واکنشگری همچون اکسیژن و آمونیاک، گروههایی شامل اکسیژن یا نیتروژن ایجاد کنند. این تغییرات در شیمی سطح ممکن است منجر به کاربردهای مختلفی مثل بهبود در چسبندگی، چاپ، رنگرزی و .. شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wróbel</Author><Year>1978</Year><RecNum>233</RecNum><DisplayText>[96]</DisplayText><record><rec-number>233</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>233</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wróbel, A. M.</author><author>Kryszewski, M.</author><author>Rakowski, W.</author><author>Okoniewski, M.</author><author>Kubacki, Z.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of plasma treatment on surface structure and properties of polyester fabric</title><secondary-title>Polymer</secondary-title></titles><periodical><full-title>Polymer</full-title></periodical><pages>908-912</pages><volume>19</volume><number>8</number><dates><year>1978</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0032-3861</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032386178901970</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(78)90197-0</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[96].
منسوجات مورد عمل قرار گرفته با پلاسما تحت تغییرات شیمیایی و فیزیکی از جمله تغییرات شیمیایی در لایههای سطحی، تغییرات در ساختار لایهی سطحی، تغییرات در خصوصیتهای فیزیکی لایههای سطحی قرار میگیرند. پلاسما از طریق برخورد الکترونها و فرآیندهای فتوشیمیایی باعث قطع ارتباط مولکولها و درنتیجه تولید رادیکالهای آزاد با چگالی بالا میشود. این عمل باعث اختلال پیوندهای شیمیایی در سطح الیاف و پلیمرها و درنتیجه شکلگیری گونههای شیمیایی جدید میشود. هم شیمی سطح و هم توپوگرافی سطح تحت تاثیر پلاسما تغییر میکند و مساحت سطح مخصوص الیاف به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. عملآوری با پلاسما در سطح الیاف و پلیمر باعث ایجاد گروههای عاملی جدید مثل،، میشود. این گروهها ترشوندگی پارچه را تحت تاثیر قرار میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>experts</Author><Year>2007</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[99]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”wes9adepywwt5xefetlvtse2055fd0asfzdt”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>distinguished international team of experts</author></authors><secondary-authors><author>1</author></secondary-authors><tertiary-authors><author> R Shishoo</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Plasma Technologies for Textiles</title></titles><pages>360</pages><dates><year>2007</year></dates><pub-location>Woodhead</pub-location><isbn>9781845692575</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[99].
در تحقیق حاضر به دنبال انجام روشهایی برای پوششدهی منسوج با پلیمرهای رسانا همچون پلیانیلین، پلیپیرول و نانولولههای کربنی است. زیرلایهی استفاده شده در این کار پارچهی پلیاستری خام و پوششدهی شده با نانوذرات مس و نیکل میباشد.
2413001995805فصل دوم
تجربیات
00فصل دوم
تجربیات

بخش تجربيات شامل دو قسمت مي‌باشد که عبارتند از: 1- ساخت پارچه‌‌ي رسانا 2- دستگاه ها و تجهيزات.
شرح کلي آزمايشات برای لایهنشانی منسوج با نانولولههای کربنی و پلیمر رسانا آزمایشات در چندین مرحله انجام شده است.
آمادهسازی پارچهی پلیاستری به دو روش هیدرولیز قلیایی و پلاسمای اکسیژن.
ساخت پارچهی رسانا توسط لايه نشاني فلزي، که با لايه نشاني احيايي فلز نیکل و مس صورت ميگيرد.
ساخت پارچه‌‌ي رسانا توسط پليمرهاي رسانا، که شامل پليمر رسانای پليپيرول و پليانيلين ميباشد.
ساخت پارچهی رسانا توسط توسط لايه نشاني کامپوزيتي از پليمر رساناي انيلين و پیرول با فلز مس و نیکل.
ساخت پارچهی رسانا توسط لایهنشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانای انیلین و پیرول با نانولولههای کربنی چند دیواره.
ساخت پارچهی رسانا توسط لایهنشانی کامپوزیتی از نانولولههای کربنی، پلیمر رسانای انیلین و پیرول با نانوذرات فلزی مس و نیکل.
آمادهسازیپارچه هاي پلي استر به دليل جذب رطوبت پايين و هيدروفوب بودن به يک سري عمليات پيش واکنشي جهت ارتقاء قابليت جذب نياز دارند به همين دليل ابتدا اين پارچه را با استفاده از دو روش هیدرولیز قلیایی با سدیم هیدروکسید یا پلاسمای اکسیژن مورد عمل قرار داده شد تا یکسری گروههای عاملی هیدروکسیل و خراش در سطح آن ایجاد شود و باعث افزایش جذب آب و هیدروفیل شدن سطح زیرلایه گردد.
آمادهسازی نمونه با پلاسمابرای آمادهسازی نمونهها با پلاسما از دستگاه پلاسما () ساخت کره استفاده شد. نمونهها در یک محفظهی کوچک بین دو الکترود قرار گرفته و از اکسیژن به عنوان گاز ورودی استفاده شد. عملآوری با پلاسمای اکسیژن به مدت 15 دقیقه در فشار 4 و توان 90 وات انجام شد. شکل 2-1 دستگاه پلاسمای استفاده شده در این پروژه را نشان میدهد.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1- دستگاه پلاسماآمادهسازی نمونه با هیدرولیز قلیاییبه منظور آمادهسازی نمونه با استفاده از هیدرولیز قلیایی، ابتدا محلول 20 گرم بر لیتر سدیم هیدروکسید را تهیه کرده و سپس پارچه به مدت 15 دقیقه در دمای 75 درجه در آن غوطهور میشود. سپس پارچه خارج شده و با آب دوبار تقطیر شستشو داده میشود.
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني به ‌روش احياييهمان طور که گفته شد هدف از انجام این پروژه لایهنشانی منسوج با کامپوزیتی از پلیمر رسانا و نانولولههای کربنی به منظور استفاده از آن به عنوان الکترود مقابل در سلول خورشیدی میباشد. از آنجایی که در سلولهای خورشیدی از شیشهی رسانا به عنوان زیرلایه استفاده میشود در این پروژه از پارچههای رسانا شده با نانوذرات مس یا نیکل به عنوان زیرلایه استفاده گردید. برای پوششدهی منسوجات با نانوذرات فلزی روشهاي مختلفي پيشنهاد شده است که بهترين آنها لايهنشاني به روش احيايي ميباشد. در اين روش سطح منسوج بدون استفاده از منبع خارجي مولد جريان الکتريکي لايهنشاني ميشود. در پروژه حاصل پارچه پلياستري را با فلزات نیکل و مس به روش احيايي لايهنشاني کرديم. در اين روش يونهاي فلزي مس و نیکل که داراي بار مثبت و گيرنده الکترون ميباشند توسط احياء شيميايي که بوسيله مواد احياء کننده صورت ميگيرد، الکترون دريافت نموده و اتمهاي فلزی خنثي روي سطح لايهنشاني ميگردد.
لايهنشاني با مسمواد مورد استفاده در لايه‌نشاني احيايي با مسپارچه‌ي 100 درصد پلیاستر با تراکم تار و پود (30×35) و ابعاد نمونه 5 × 5 سانتیمتر ، شوينده Dyatex ANW (آنيونيک/نانيونيک) از شرکت دایر شیمی، سود (NaOH)، کلريد قلع (SnCl2)، اسيد کلريدريک (HCL)، کلريد پالاديم (PdCl2)، سولفات مس (CuSO4)، سولفات نيکل (NiSO4.6H2O)، هيپوفسفيت سديم (NaH2PO2.H2O)، اسيد بوريک (H3BO3) و سيترات سديم (C6H5Na3O7.2H2O) است همه اين مواد شيميايي از شرکت مرک آلمان خريداري شده است.
روش لايه نشاني احيايي با مسبه ‌دليل هدايت الکتريکي بسيار بالاي فلز مس، از نمک اين فلز براي لايه‌نشاني استفاده شده است. براي لايهنشاني با مس ابتدا لازم است محلول ها از قبل تهيه شوند.
محلول ماده‌ي حساس‌کننده: 10 گرم بر لیتر از کلريد قلع در اسيدکلريدريک حل شده و به حجم رسانده شد. محلول را به مدت 24 ساعت در دماي محيط نگه داشته تا محلول به‌طور کامل شفاف شود.
محلول ماده‌ي فعال‌کننده: 1/0 گرم بر لیتر کلريد پالاديوم در اسيدکلريدريک حل شده و به حجم رسانده شد. محلول را در دماي محيط قرار داده و بعد از 2 ساعت آماده شد.
فرآيند لايه‌نشاني به‌صورت چند مرحله‌اي انجام گرفت که اين مرحله‌ها در شکل2-2 نشان داده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 2- مراحل لایهنشانی احیاییبعد از تهيه محلول، جهت زدودن چربي و آلودگي‌هاي سطحي ابتدا پارچه در محلول حاوي 2 گرم بر لیتر شوینده در دماي 60 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقيقه شستشو داده شد. قبل از فرآیند حساسسازی و فعالسازی، پارچه توسط پلاسمای اکسیژن یا سدیم هیدروکسید مورد عمل قرار گرفته شد. پس از آبکشی به مدت 10 دقیقه در دمای محیط در محلول اسيدي کلريد قلع غوطهور گردید تا عمليات حساس‌سازي روي سطح پارچه انجام گيرد. سپس پارچه‌ با آب دوبار تقطير آب‌کشي شد و بعد از حساسسازي، پارچه به مدت 1 دقیقه در دمای محیط در محلول اسيدي کلريد پالاديوم قرار داده شد تا سطح پارچه فعال شود. پس از مرحله‌ي فعال‌سازي، پارچه‌ي فعالشده به مدت 5 دقيقه با آب دوبار تقطير آب‌کشي شد.
روش لايهنشاني احيايي با مس
پس از عمليات حساس سازي و فعال سازي، نمونه در محلول لايه نشاني با مس که شامل: 3 گرم بر لیتر سولفات مس، 4/0 گرم بر لیتر سولفات نيکل،11 گرم بر لیتر هيپوفسفيت سديم،10 گرم بر لیتر سيترات سديم و 11 گرم بر لیتر اسيد بوريک میباشد، غوطهور گردید. نمونه به مدت 20 دقيقه تحت دماي80 درجه سانتیگراد باقي مي ماند و pHحمام به وسيله سود در 5/9 تنظيم شد.
پس از لايه‌نشاني، به منظور تثبیت و جلوگیری از اکسیداسیون نهایی، پارچه‌ي پوشش داده شده را به مدت 20 دقیقه در آب دوبار تقطير با دمای 40 درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس پارچه‌ي لايه‌نشاني شده در دماي75 درجه سانتیگراد در آون خشک شد.
لايهنشاني احيايي با نیکلمواد مورد استفاده در لايه‌نشاني با نیکلپارچه‌ي 100 درصد پلیاستر با تراکم تار و پود (30×35) و ابعاد نمونه 5 × 5 سانتیمتر ، شوينده Dyatex ANW (آنيونيک/نانيونيک) از شرکت دایر شیمی، سود(NaOH)، کلريد قلع(SnCl2)، اسيد کلريدريک(HCL)، کلريد پالاديم (PdCl2)، سولفات نيکل(NiSO4.6H2O)، هيپوفسفيت سديم(NaH2PO2.H2O)، اسيد بوريک (H3BO3)و سيترات سديم(C6H5Na3O7.2H2O) است همه اين مواد شيميايي از شرکت مرک آلمان خريداري شده است.
روش لايهنشاني احيايي با نیکلمراحل لايه نشاني احيايي نیکل بر روي پارچهی پلیاستری مشابه فرآیند لایهنشانی احیایی مس است و فقط در محلول لايهنشاني احيايي نیکل، سولفات مس وجود ندارد. پس از عمليات حساسسازي و فعالسازي، نمونه در محلول لايهنشاني نیکل که شامل: 2 گرم بر لیتر سولفات نيکل، 5 گرم بر لیتر هيپوفسفيت سديم،5/1 گرم بر لیتر سيترات سديم،4 گرم بر لیتر اسيد بوريک میباشد، غوطهور میگردد. نمونه به مدت 70 دقيقه تحت دماي 70 درجه سانتیگراد باقي ماند. pHحمام به وسيله سود 10 تنظيم شد.
پس از لايه‌نشاني، به منظور تثبیت و جلوگیری از اکسیداسیون، پارچه‌ي پوشش داده شده را به مدت 20 دقیقه در آب دوبار تقطير با دمای 40 درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس پارچه‌ي لايه‌نشاني شده در دماي75 درجه سانتیگراد درآون خشک شد.
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پليمرهاي رسانا
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پليمر رساناي پلیانيلينمواد براي پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلينمونومر انيلين که از شرکت آلدريچ تهيه شده بود و قبل از استفاده دو بار تقطير شده و در زير دماي 18- نگهداري گرديد. عامل دوپينگ آمونيوم پرسولفات (APS)، اسيد کلريدريک (HCL) ، AMPSA و DCA همگي از شرکت مرک و شوينده Dyatex ANW (آنيونيک/نانيونيک) از شرکت دایر شیمی خريداري شده است. پارچه پلي استر و در تمامي مراحل آزمايش از آب دو بار تقطير استفاده شده است.
پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش پلیمریزاسیون شیمیاییابتدا قبل از انجام آزمايش بايد از خالص بودن منومر انیلین مطمئن شد به همين دليل براي تصفيه و خالص سازي منومر انیلین، نمونه ناخالص اوليه در اثر حرارت تبخير شده و بخار هاي حاصل، در يک مبرد، به صورت منومر خالص انیلین جمعآوري گرديد. اين عمليات در دماي جوش بين40 تا 150 درجه سانتیگراد در آزمايشگاه انجام ميشود. همانطور که در شکل 2-3 نشان داده شده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 3- تقطیر مونومرپس از شستشوی اولیه و فرآیند آمادهسازی، پارچه دور همزن مکانيکی پيچيده و در محلول مونومر قرار داده شد. سرعت همزن 50 دور بر دقیقه تنظیم گردید. محلول مونومر شامل 6/0 مولار مونومر انيلين در اسيدکلريدريک 5/3 مولار بود. به منظور آغشته شدن پارچه با محلول مونومر، پارچه به مدت دو ساعت در دمای 40 درجه همراه با همزن در محلول مونومر غوطهور گردید. سپس محلول مونومر را در حمام آب با دمای 5 درجه قرار داده شد همانطور که در شکل 2-4 نشان داده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 4- حمام آبسپس محلول اکسيدکننده (شامل 6/0 مولار آمونيوم پرسولفات در اسيدکلريدريک 1 مولار ) قطره قطره توسط بورت به مدت يک ساعت به محلول مونومر اضافه شده و بعد از تمام شدن ماده اکسيدکننده، محلول حاصل به مدت 2 ساعت به وسيله همزن مکانيکي همزده شد. سپس با آب دوبار تقطير شستشو داده شده و در آون تحت دماي70 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقيقه خشک شد.
پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش اسپری1 گرم پلیانیلین و 9/0 گرم AMPSA را در هاون چینی بخوبی با هم مخلوط کرده یک پودر خاکستری رنگ بدست میآید. پس از چند بار الک کردن و بدست آمدن پودر مناسب، محلول 2 و 5 درصد وزنی به حجمی از این مخلوط با DCA تهیه گردید. محلول حاصل با استفاده از پیستوله بر روی سطح پارچه اسپری شده سپس در آون با دمای 70 درجه خشک گردید.
پوششدهي منسوجات با استفاده از پلیانيلين به روش غوطهوری1 گرم پلیانیلین و 9/0 گرم AMPSA را در هاون چینی بخوبی با هم مخلوط کرده یک پودر خاکستری رنگ بدست میآید. پس از جند بار الک کردن و بدست امدن پودر مناسب، محلول 2 و 5 درصد از این مخلوط با DCA تهیه شد. سپس زیرلایه به مدت 10 یا 30 دقیقه در محلول غوطهور شده سپس در آون با دمای 70 درجه خشک شد.
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط پلیپيرولمواد براي پوششدهي با استفاده از پلیپيرولمنومر پيرول و سطح فعال SDDBS که از شرکت آلدريچ تهيه شده بودند. کلريد آهن (FeCl3) از شرکت مرک خريداري شد در آزمايشات مورد استفاده قرار گرفتند. پارچه پلي استر از شرکت ايران تافته خريداري شد. در تمامي مراحل آزمايش از آب دو بار تقطير استفاده شده است.
پوششدهي منسوج با استفاده از پلیپيرول به روش پلیمریزاسیون شیمیاییابتدا قبل از انجام آزمايش بايد از خالص بودن منومر پیرول مطمئن شد به همين دليل منومر پیرول مثل انیلین تصفيه و خالص سازي شد.
پارچهی پلیاستری آمادهسازی شده با پلاسمای اکسیژن یا هیدرولیز قلیایی دور همزن مکانيکي (با سرعت 50 دور بر دقیقه)، پيچيده و در محلول مونومر قرار داده شد، همانطور که در شکل 2-4 مشاهده نشان داده شد. محلول مونومر (شامل 1 مولار مونومر پیرول و 01/0 مولار سطح فعال سدیم دودسیل بنزن سولفونات در 50 سیسی آب دوبار تقطير) در حمام آب با دماي 5 درجه سانتیگراد قرار داده شد.
برای اینکه پارچه بخوبی به محلول مونومر آغشته شود به مدت 30 دقیقه قبل از شروع واکنش همراه با همزن در محلول مونومر قرار گرفته شد. سپس محلول 5/0 مولار کلريد آهن را که به وسيله دستگاه اولتراسونيک در 50 سیسی آب دوبار تقطير کاملاً حل شده، به عنوان اکسيدکننده به وسيله بورت قطره قطره به مدت 30 دقیقه به محلول مونومر اضافه گردید. بعد از تمام شدن ماده اکسيدکننده، محلول حاصل به مدت 75 دقيقه به وسيله همزن مکانيکي همزده شد. سپس به منظور برداشت مونومرهای واکنش نداده پارچه با آب دوبار تقطیر و اتانول شستشو داده شده و در آون تحت خلا با دماي 60 درجه سانتیگراد خشک شد.
پوشش دهي منسوج با استفاده از پلیپيرول به روش CVDپارچهی پلیاستری مورد عمل قرار گرفته با سدیم هیدروکسید یا پلاسمای اکسیژن به مدت 15 دقیقه در محلول آبی 011/0 مولار SDDBS غوطهور شده سپس به مدت 15 دقیقه در محلول اتانول حاوی کلریدآهن 1/0 مولار قرار داده شد. برای پوششدهی پارچه به روش CVD، پارچهی آغشته شده به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در معرض بخار مونومر پیرول قرار داده شد. سپس پارچهها با آب دوبار تقطیر شستشو داده شده و در آون تحت خلا با دمای 40 درجه خشک شد.
مواد و روشهاي مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني با نانوذرات کامپوزيتيمواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا انيلين با فلز مس
به منظور لايهنشاني کامپوزيت بر روي منسوج، لايهنشاني احيايي پارچه پلياستر همانند بخش 2-3-1 انجام شد بعد از لايهنشاني نمونه همانند بخش 2-4-1-2 دور همزن مکانيکي (با سرعت 40 دور بر دقیقه) پيچيده و وارد محلول پليمريزاسيون شد. بعد از آغشته شدن پارچه با محلول مونومر به مدت 30 دقیقه، محلول اکسيدانت به صورت قطره قطره توسط بورت به مدت 30 دقیقه به داخل محلول مونومری که در 5 درجه سانتیگراد قرار داده شد، اضافه گردید و بعد از تمام شدن ماده اکسيدکننده، محلول حاصل به مدت 75 دقیقه به وسيله همزن مکانيکي همزده شد. سپس با آب دوبار تقطير و اتانول شستشو داده و در آون تحت خلا با دمای 60 درجه سانتیگراد خشک شد.
مواد و روش مورد استفاده براي ساخت منسوج رسانا توسط لايهنشاني کامپوزيتي از پليمر رسانا انيلين با فلز نیکلبه منظور لايهنشاني نانوذرات کامپوزيت بر روي منسوج، لايهنشاني احيايي پارچه پلياستر همانند بخش 2-3-2 انجام شده بعد از لايهنشاني نمونه همانند بخش 2-4-1-2 دور همزن مکانيکي ( با سرعت 40 دور بر دقیقه) پيچيده و وارد محلول پليمريزاسيون شد. بعد از آغشته شدن پارچه با محلول مونومر به مدت 30 دقیقه، محلول اکسيدکننده به صورت قطره قطره توسط بورت به مدت 30 دقیقه به داخل محلول مونومری که در 5 درجه سانتیگراد قرار داده شد، اضافه گردید و بعد از تمام شدن ماده اکسيدانت، محلول حاصل به مدت 75 دقیقه به وسيله همزن مکانيکي همزده شد. سپس با آب دوبار تقطير و اتانول شستشو داده و در آون تحت خلا با دمای 60 درجه سانتیگراد خشک شد. پوششدهي نانوذرات کامپوزيتي توسط پليمر رسانای پليانيلين با آمونيوم پرسولفات (در دو غلظت متفاوت از اسيد کلريدريک) و کلرید آهن((FeCl3)) صورت گرفت. که درجدول 2-1 نشان داده شده است.
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 1- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفادهنوع اکسیدانت اسيد کلريدريک محلول مونومر(M) اسيد کلريدريک محلول اکسيدانت(M)
آمونیوم پرسولفات 5/3 1
آمونیوم پرسولفات 1 1