1-1-1- تاثیر بسته بندی بر ماندگاری ویتامین‌ها

مواد غذایی به‌منظور محافظت از عوامل مخرب و افزایش عمر انبار مانی بسته‌بندی می‌شوند. در بین مواد غذایی مختلف میوه‌ها و سبزی‌ها حاوی مقدار بیشتری از ویتامین‌ها می‌باشند، اما به‌دلیل محتوی آب بیشتر بعد از برداشت فسادپذیری بالاتری دارند و اگر بعد از برداشت سریعا به‌مصرف نرسند، به‌منظور افزایش عمر انبار مانی بایستی بسته‌بندی گردند (بارباریند و همکاران، 2009).

در تحقیقی اثر مواد بسته‌بندی روی چندین خصوصیت کیفی بامیه از جمله ویتامین C بررسی شده است. در این تحقیق بامیه در دو دمای نگه‌داری 28 و 15 درجه سانتی گراد نگه‌داری و سه نوع بسته‌بندی کاسه‌های پلاستیکی (به‌عنوان نمونه شاهد)، بسته بندی با پلی اتیلن با دانسیته پایین[1] و پلی اتیلن با دانسیته پایین همراه با غربال‌های پلاستیکی نگه‌داری شد. نتایج نشان دا که نوع بسته بندی اثر معناداری روی مقدار ویتامین C داشته است. کاهش در هر دو دمای نگه‌داری مشاهده شد اما با این وجود مقدار ماندگاری ویتامین C در بسته‌بندی‌ با پلی اتیلن با دانسیته بالا نسبت به نمونه‌های دیگر بالاتر بوده است (بارباریند و همکاران، 2009).

در مطالعه‌ای دیگر اثر شرایط نگه‌داری و بسته‌بندی روی بتاکاروتن و ویتامین A در پوره انبه بررسی شد. مشاهده شد که خارج نمودن اکسیژن از فضای بالای قوطی[2] باعث ماندگاری بتاکاروتن شده است. صرف نظر از مواد بسته بندی پیش سازهای ویتامین A  در طول نگه‌داری اتلاف عمده‌ای را به‌دلیل تجزیه اکسیداتیو بتاکاروتن نشان دادند (کایسدو و همکاران، 2007).

اثر دماهای مختلف نگه داری در ماندگاری فولات، کارتنوئیدها در اسفناج‌های تازه بسته‌بندی شده به‌صورت تجاری بررسی شد. در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که مقدار ویتامین در این فرآورده وابسته به حضور یا عدم حضور بسته‌بندی نبوده است (پاندرانگی و همکاران، 2004).

در سال‌های اخیر روش‌های جدیدی برای بسته‌بندی فرآورده‌ها در صنعت غذا به کار برده شده است. بسته‌بندی اتمسفر تغییر یافته و بسته‌بندی تحت خلا روش‌های بسته‌بندی جدیدی برای افزایش عمر انبار مانی است. در تحقیقی اثر بسته‌بندی و نگه‌داری روی غلظت ویتامین C و بتاکاروتن در بروکلی و فلفل سبز بررسی شد. سیستم‌های مورد مطالعه، بروکلی‌های بسته‌بندی نشده، بسته‌بندی شده با پلی اتیلن و فلفل سبز بسته‌بندی نشده، بسته‌بندی شده با پلی اتیلن با دانسیته پایین و بسته‌بندی شده تحت خلا جزئی و خلا کامل است. نتایج نشان داد که مقدار ویتامین C بعد از ده روز نگه‌داری در تمامی نمونه‌ها کاهش نشان داده است اما در مقدار بتاکاروتن کاهش معناداری حاصل نشده است. همچنین ارتباطی بین مقدار کاهش این ویتامین و نمونه‌های بسته‌بندی و بسته‌بندی نشده مشاهده نشد (حسین و همکاران، 2000).

 

[1] Low density polyethylene (LDPE)

[2] Headspace