— (325)

فصل چهارم با عنوان )) نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات (( به نتیجهگیری پایانی پرداخته و پیشنهادات مربوطه جهت مطالعات آینده را ارائه نموده است. 146184952433فصل اولمقدمه و مروری بر…

— (324)

علیرضا قزوه شاعر و نویسندهی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. وی آثار زیادی در حوزهی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها…

— (318)

سایت های بزرگی مانند موتورهای جستجوی گوگل، ای بیو آمازون دات کامخدمات بسیاری برای جستجوی راحت تر در اینترنت ارائه داده اند. سایت های شبکه های اجتماعی نظیر مای اسپیس،…

— (309)

از آنجا که کاربردهای رهگیری هدف نیازمند ارسال اطلاعات به صورت بلادرنگ به کاربر است و بنابراین محاسبات بسیاری به صورت بلادرنگ در هر حسگر صورت میپذیرد همواره توان بسیاری…

— (306)

واژه هاي کليدي: کنترل فرآیند آماری، پروفایل لجستیک، پروفایل پواسون، مدل نقطه تغییر، الگوهای خطی تعمیم یافته، آزمون نسبت درستنماییcenter8280402656205804545فهرست مطالب-9867645095800عنوان صفحهفصل اول : مقدمه و کلیات موضوعمقدمه 2تعریف مساله…

— (304)

4.3.الگوي داده هاي تابلويي ……………………………………………………………………………………..491.4.3. مزاياي استفاده از داده‌هاي تابلويي ……………………………………………………………………492.4.3. فرم كلي داده‌هاي تابلويي……………………………………………………………………………….513.4.3. الگو اثرات ثابت و تصادفي………………………………………………………………………………534.4.4. آزمون F (حداکثر درست نمايي)………………………………………………………………………555.4.3 آزمون هاسمن: انتخاب بين اثرات…

— (301)

اصول نظام مدیریت زنجیره تامین14رویکردهای زنجیره تامین15مراحل تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین162-6-1 طراحی و یا تغییر استراتژی زنجیره تامین162-6-2 برنامه ریزی زنجیره تامین 172-6-3 مرحله عملیاتی زنجیره تامین17دیدگاه فرایندی…

— (298)

مقدمه ای بر جبر پروسه ها18VDM-SL22شبکه های پتری23خصوصیات رفتاری25Reachability26Boundedness26Liveness26Reversibility28Coverability28زیر مجموعه های شبکه های پتری29State Machine (SM)30Marked Graph (MG)30Free-choice net (FC)31Extended Free-choice net (EFC)31Asymmetric choice net (AC)31قضایا و فرضیات32مقایسه و جمع…

— (290)

2-9 مهندسی مجدد 582-9-1تعریف مهندسی مجدد592-9-2 مرور ادبیات مهندسی مجدد602-9-3 عوامل شكست پروژه‌هاى مهندسي مجدد612-9-4عوامل موفقيت پروژه‌هاى مهندسى مجدد612-10 جمع بندی 63فصل سوم:یافته های تحقیق3-1 مقدمه653-2 مدل سازی سازمان663-3 پیاده…